BÁO CÁO

Thứ hai - 21/05/2018 02:03
  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      BAN THƯỜNG TRỰC                                                            
                      
         Số 19 /BC-MTTP                              Đông Hà, ngày  21  tháng  5 năm 2018.
 
BÁO CÁO
Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS
 và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2018.
------
 
Căn cứ công văn số 13/BCĐ-CTP ngày 14/5/2018 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Đông Hà về việc baó cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2018.  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 6 tháng như sau:
 1. Công tác phối hợp các Nghị quyết liên tịch.
Thường trực UBMT đã phối hợp với Công an, các tổ chức thành viên UBMT tạo cơ chế phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền phòng chống TNXH, phòng chống HIV/AIDS, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đảm bảo trật tự ATGT, nâng cao nhận thức về pháp luật, về tác hại ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, nhát là đối với đối tượng thanh thiếu niên.
    - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết: 01/2001/NQLT giữa BTT UBTWMTTQVN và Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới"; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an về đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.Ban thường trực UBMTTQVN thành phố đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018 trong đó có nội dung "Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân  tham gia bảo vệ ANTQ". Tại hội nghị 9/9 đơn vị đã ký kết thi đua và đã triển khai về tận 83 khu dân cư tiến hành cam kết thực hiện tốt công tác Phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2. Công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng.
Song song với công tác tuyên truyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến phường đã phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên và ngành công an tổ chức "Phát động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người nghiện, phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đến nay có 09 dòng họ thực hiện không có người vi phạm pháp luật.
Tiếp tục và duy trì nhân rộng mô hình khu phố không có tội phạm tệ nạn xã hội, Gia đình, dòng họ không có người mắc tệ nạn ma tuý. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt, thực hiện hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất, việc làm … nhất là về việc làm để người vi phạm pháp luật có lòng tin, quyết tâm hoàn lương sớm hòa nhập cuộc sống, sống lành mạnh, giúp ích cho xã hội.
     3. Công tác tuyên truyền.
- Căn cứ vào chương trình công tác hàng năm, Thường trực UBMT thành phố đã đề ra chương trình, lòng ghép vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua để vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện. Trên cơ sở đó UBMT phường triển khai đến các khu dân cư và căn cứ tình hình thực tế của từng khu dân cư để chọn nội dung phù hợp, phát động phong trào và vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng, nhằm góp phần làm giảm số đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm các loại tệ nạn xã hội. Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại các buổi họp tổ dân phố, tổ dân cư, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở khu phố tuyên truyền đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào đối tượng cần tuyên truyền, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội để từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm trong hành động tích cực phòng, chống ma túy. Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy và cảm hóa giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dư cư kết hợp tuyên truyền, thông báo tình hình an ninh trật tự, ma túy, các thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa trên thông tin đại chúng.
     Mặt trận các cấp thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”, phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017 – 2021;
- Chỉ đạo, hướng dẫn UBMT các phường  tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở có nhiều chuyển biến; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng chống lại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch bằng các mô hình “Khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật”; “CLB phòng chống ma tuý, tội phạm”; “Hòm thư tố giác tội phạm”; “Tổ hoà giải”, “Gia đình, dòng họ tự quản”; “Gia đình, dòng họ không có người mắc tệ nạn ma tuý’; “Cơ quan đơn vị không có người nghiện ma tuý”; “Trường học không có ma tuý”; “Gia đình Cựu chiến binh gương mẫu”; “Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật”; “Tổ Phụ nữ không có chồng con phạm tội, vi phạm pháp luật"... 
- Chỉ đạo, hướng dẫn UBMT các phường phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép phong trào thi đua xây dựng “Đô thị Xanh, Sạch, Đẹp gắn với Tăng trưởng xanh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, Tổ chức tốt “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư an toàn và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình bảo vệ trẻ em và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh xây dựng và phát triển mô hình hoạt động, giáo dục tại cộng đồng; duy trì và phát huy tốt các mô hình dòng họ phòng chống tội phạm ở khu dân cư, phát động quần chúng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, vận động các đối tượng ra tự thú, tự báo; thực hiện tốt công tác qunr lý, cảm hóa giáo dục tại cộng đồng dân cư.
 4. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Phối hợp với các tổ chức thành viên lòng ghép vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.
- Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Thông tư 23/2012/TT-BCA; NQLT số 01/2001/NQLT giữa UBTWMTTQVN với Bộ công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chỉ thị 12/CT-TU của Thường vụ Thành uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng với việc “Xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, Kế hoạch liên ngành 42 về phát động "Toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng".
- Phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vào chương trình hoạt động thường xuyên của đơn vị và lồng ghép với các nội dung khác của mình để thực hiện; đưa nội dung an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vào tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá theo chương trình các năm. đồng thời nắm bắt những đối tượng trong diện quản lý tại địa phương, nhằm theo dõi để vận động, giúp đỡ, động viên các đối tượng sớm cai nghiện để hòa nhận cộng đồng và ổn định cuộc sống.
- Phối hợp và thực hiện tốt việc tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; đồng thời phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", tổ chức sinh hoạt tổ nhân dân, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng phường, xã lành mạnh, giảm tệ nạn ma túy, mại dâm.
          Trên đây là báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà.
 
                                                                       TM. UBMT THÀNH PHỐ
     Nơi nhận:                                                             P/CHỦ TỊCH
- Đội XD PT C.An T.phố
(email: xdpt.cadh@gmail.com)
- Lưu                                                                            đã ký
                                                                                                     
                                                                                Võ Thị Hoa Hằng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây