BÁO CÁO

Thứ năm - 05/07/2018 15:42
Công tác gia đình nói chung và của thành Đông Hà nói riêng, trong những năm qua đã được quan tâm chú trọng, lãnh đạo và chính quyền các cấp đã tập trung thực hiện nhiều chính sách và trên lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình – xóa đói giảm nghèo – lao động, việc làm – giải quyết vốn vay, chuyển giao công nghệ. Xây dựng gia đình văn hóa – thực hiện các chính sách ASXH...Phát huy vai trò gia đình thông qua phong trào xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực, gia đình đã cùng với nhà nước có nhiều đóng góp tích cực trong việc ổn định và phát triển xã hội.
     UỶ BAN MTTQVN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                          Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
     Số: 22 /BC-MT                                              Đông Hà, ngày 11 tháng 6  năm 2018
  
                                                      BÁO CÁO
   Đánh giá 5 năm chỉ đạo thực hiện công tác gia đình trên địa thành phố
 
 Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập và phát triển chung của xã hội, đặc biệt là của sự phát triển đô thị, trên nhiều lĩnh vực cũng đã làm thay đổi quan niệm về xây dựng gia đình trong thời kỳ mới, đây cũng là điều kiện thuận lợi đồng thời cũng là khó khăn trong công tác xây dựng gia đình nói chung và triển khai thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình nói riêng.
Mặc dù công tác tuyên truyền đã được truyền thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của khu dân cư, song tình hình bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra trong nhiều gia đình, nhiều sự việc đau buồn xãy ra…nguyên nhân chủ yếu phần lớn khi có bạo lực bản thân người bị bạo lực và gia đình còn e ngại, không báo cáo kịp thời cho chính quyền. Mặt khác, nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình là còn mang nặng tính gia trưởng, trọng Nam khinh nữ, thiếu hiểu biết về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thiếu các kỹ năng ứng xử, cách giải quyết không phù hợp khi trong gia đình có sự mâu thuẫn, xung đột. Ngoài ra còn do ảnh hưởng các tệ nạn xã hội tác động như: Cờ bạc, rượu chè, nghiện đề, kinh tế, không có việc làm, ngoại tình… Hậu quả để lại làm ảnh hưởng đến tâm lý đối với phụ nữ, trẻ em và tỷ lệ ly hôn ở phường tăng và gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.
Mặc dù còn gặp phải một số khó khăn nhất định, song có thể khẳng định những kết quả đã đạt được của công tác gia đình trong những năm qua rất đáng ghi nhận, là động lực để tiếp tục thúc đẩy công tác gia đình của thành phố phát triển  .
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

Nhằm phấn đấu thực hiện và hướng tới đạt được mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Trong những năm qua, TTUBMTTQ Thành phố đã lồng ghép việc thực hiện công tác gia đình vào các mục tiêu của CVĐ “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, Trẻ em chăm ngoan”; Thực hiện các văn bản của tỉnh , TW Đoàn chủ tịch về công tác gia đình; Phối hợp với UBND, thành viên Ban Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

   2. Công tác tuyên truyền:

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng của việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình hiện đại, MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng với các nội dung phong phú cụ thể:
-Tập trung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình theo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động của BTV Đảng ủy phường về thực hiện nghị quyết số 33-NQ/Tw ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã ban hành.
- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, như tổ chức vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động về phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các hội thi, tọa đàm, tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc… nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc (18/11)…. Vận động Hội viên, đoàn viên của tổ chức mình tham gia các hội thi do thành phố tổ chức như: Hội thi “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”;Hội thi “gia đình điểm 10”…. cổ động trực quan với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”… nhằm nêu bật ý nghĩa và vai trò quan trọng của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam như: tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về chủ đề gia đình, Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương; tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ.
Lồng ghép hoạt động công tác gia đình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của thành phố, phường và các khu phố về nội dung các văn bản pháp luật, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, hôn nhân trong gia đình. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục vận động về đạo đức, lối sống, nếp sống tốt đẹp trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng việc biểu dương, nhân rộng mô hình gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong hoạt động công tác gia đình.
UBMTTQ từ thành phố về cơ sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ  của mình phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền mang lại những kết quả thiết thực; Đồng thời, lồng ghép nội dung hoạt động công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình phù hợp hoạt động các khu phố trên địa bàn thành phố.
Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương điển hình xây dựng gia đình văn hóa; hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi về phòng chống bạo lực gia đình.... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm về phòng, chống bạo lực gia đình.
          3. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình:
Phát huy vai trò gia đình thông qua phong trào xã hội hoá trên nhiều lĩnh vực, gia đình đã đóng góp tích cực trong việc ổn định và phát triển.Trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố phân công, MT và các tổ chức thành viên thực hiện tốt các hoạt động như tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật về bình đẵng giới, phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật hoà giải và bồi dưởng kỷ năng hoà giải ở khu dân cư.
  Hội LHPN Bằng nhiều hình thức truyền thông như tổ chức sinh hoạt, toạ đàm, hái hoa dân chủ, hội thi hội diễn nội dung về hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Duy trì các mô hình Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, “Không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Mô hình “Gia đình 05 không, 03 sạch” , hình thành nhiều mô hình như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Gia đình và khu phố không có tệ nạn và tội phạm - gia đình thể thao, CLB không sinh con thứ 3 đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân.
 Đoàn thanh niên phường đã tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TU về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố, tạo ra sự lan toả trong đoàn viên thanh niên về việc chấp hành Chỉ thị của Thành uỷ. Ngoài ra lực lượng đoàn viên đã duy trì hoạt động các câu lạc bộ gia đình trẻ, CLB Sức khỏe sinh sản vị thành niên, CLB Tiền hôn nhân tạo sân chơi và nâng cao kiến thức hiểu biết về gia đình và hôn nhân gia đình cho lớp trẻ.
Phối hợp với Công an , các ngành  chức năng tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội cho 76.657 lượt người nghe ở 83 KDC, phối hợp với Hội CCB, phụ nữ xây dựng, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về quản lý giáo dục con em trong gia đình, các Câu lạc bộ về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động đều  góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội và hạn chế tệ nạn xã hội trong các gia đình.
  Những xung đột mâu thuẫn vợ chồng giảm dần và được phát hiện hoà giải kịp thời ngay từng gia đình, từng khu dân cư, từ đó vấn đề bạo lực gia đình ít xảy ra, tệ nạn tảo hôn không còn nữa. Tình trạng ly thân, ly hôn giảm đáng kể. Các tệ nạn xã hội được phát hiện kịp thời, sự tham gia phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn được các gia đình tham gia mạnh mẽ, tình trạng trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em tham gia các tệ nạn xã hội được các ngành, các cấp và toàn xã hội quan tâm.
4. kết quả 5 năm đạt Gia đình văn hóa:
Năm Đạt tiêu chuẩn văn hóa
Khu phố Đơn vị Hộ gia đình
2013 75/83 (90,36%) 46/51 (90,1%) 17.695 / 19.913 (88,7%
2014 77/83 (92,8%) 47/51 (92,1%) 17.436/ 19.914 (87,5%)
2015 79/83 (95,1%) 48/51 (94,1%) 18.806/ 20.388 (92,2%)
2016 81/83 (97,6%) 48/51 (94,1%) 19.625/ 20.703 (93%)
2017 82/83 (98,7%) 48/51 (94,1%) 19.873/ 20.962 (94,8%)
 
III. NHỮNG ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ
1. Ưu điểm
Nhìn chung, công tác gia đình trong những năm qua đã được các cấp, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở từng bước được đổi mới phong phú. Công tác triển khai, thực hiện có hiệu quả. Các đoàn thể đã chủ động lồng ghép nội dung các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng đã bước đầu tạo được sự chuyển biến về nhận thức, làm thay đổi hành vi của chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể góp phần tác động đến hành vi của cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
 Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề được quan tâm thì vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như sau:
 Mặc dù, được sự quan tâm của các cấp, các ngành về việc thực hiện công tác gia đình nhưng thực tế công tác gia đình nói chung và phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, cụ thể:
 1.1- Việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể chưa liên tục và chưa thường xuyên, nên chất lượng còn hạn chế chưa bền vững.
1.2-  Công tác tuyên truyền ở cơ sở, đặc biệt tuyên truyền trên hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh của khu phố phường chưa thường xuyên, còn mang tính thời vụ nên hiệu quả chưa cao, chưa có điểm nhấn trong việc triển khai thực hiện các hoạt động.
1.3- Nhận thức của một số bộ phận nhân dân chưa cao, tâm lý “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại.
1.4- Cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở kiêm nhiệm, nên còn hạn chế đến công tác thu thập thông tin, quản lý về gia đình. Chưa được bồi dưỡng kiến thức và tập huấn về công tác quản lý. Nên việc tiếp cận các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình còn chậm, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công việc quản lý gia đình chưa chặt chẻ.
1.5- Tình trạng ly hôn hàng năm tăng cao, năm sau cao hơn năm trước có năm tăng 20% so với cùng kỳ.
IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI  
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh, thành phố  liên quan đến công tác gia đình.
Tăng cường hoạt động truyền thông về gia đình, phòng chống bao lực gia đình, trong đó ưu tiên các hình thức truyền thông trực tiếp đến hộ gia đình: Lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Phối hợp với UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).   
Tiếp tục phối hợp với tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình: nâng cao hiệu quả của hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các loại hình hoạt động can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở cơ sở.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường để đảm bảo sự thống nhất trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện hoạt động công tác gia đình.
- Tăng cường nguồn ngân sách, kinh phí cho hoạt động công tác gia đình để từ đó hỗ trợ cho các hoạt động công tác gia đình thực thi có hiệu quả.
Trên đây là báo cáo đánh giá 5 năm chỉ đạo thực hiện công tác gia đình của UBMTTQVN thành phố.
 
                                                                             TM. BAN THƯỜNG TRỰC
          Nơi nhận:                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
  • Phòng VHTT (B.cáo)
  • BVD Thành ủy (Chỉ đạo)                                           (Đã ký)
  • Ban PT MTTQVN tỉnh (B.cáo)                      Võ Thị Hoa Hằng
  • Lưu VP- MT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây