HƯỞNG ỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 2017

Thứ ba - 14/03/2017 10:27
HƯỞNG ỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 2017
  UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ  ĐÔNG HÀ                    Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
 
        Số:     04    / KH - MT               Đông Hà, ngày 16 tháng 02 năm 2017
 
KẾ  HOẠCH
Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2017); và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ (27/7/1947-27/7/2017)
----------
 
Thực hiện Hương dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT, ngày 14/11/2016 của Ban thường trực UBMT tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 2009/KH-BCĐ, ngày 10/12/2016 của Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn thành phố Đông Hà về việc tổ chức các  hoạt động chào kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2017); và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ (27/7/1947-27/7/2017). Thường trực UBMT thành phố Đông Hà xây dựng kế hoạch hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm với một số nội dung sau:
 
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ghi nhớ công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị. Đây cũng là dịp ôn lại truyền thông đấu tranh oanh liệt, hào hùng của dân tộc, của quê hương Đông Hà, Quảng Trị và bồi dưỡng lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Khẳng định vai trò, ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng quê hương Đông Hà, Quảng Trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà trong 45 năm qua.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước sau rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2017); và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ (27/7/1947-27/7/2017), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.
 
2. Yêu cầu:
- Phối hợp tuyên truyền theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, các hoạt động chào mừng hưởng ứng tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân.
- Gắn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn với kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà, Giải phóng Quảng Trị và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ; việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, học tập quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết khác của trung ương, của tỉnh và của thành phố.
- Việc hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm đảm bảo chu đáo, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tỏ lòng thành kính, tri ân có tính giáo dục cao, có các nội dung thiết thực mang tính quần chúng rộng rãi, có các công trình phần việc cụ thể để chào mừng.
 
II. NỘI  DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM:
A. Nội dung tuyên truyền.
1. Tuyên truyền công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị. Tổ chức tìm hiểu về “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với quê hương Quảng Trị anh hùng và đổi mới”.
2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên, mọi tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của con người Đông Hà-Quảng Trị; về lịch sử xây dựng và phát triển đô thị Đông Hà trong quá trình hình thành và phát triển, truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương, những thành tự đạt được trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế-xã hội, Quốc phòng -an ninh.
3. Tuyên truyền tìm hiểu những diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học lớn về sự thành công giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2017) và sự đóng góp xứng đáng của Đảng bộ, quân và dân Đông Hà, Quảng Trị, tôn vinh các anh hùng liệt sỷ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, gắn với việc kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ (27/7/1947-27/7/2017).
4. Nêu bật những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân Đông Hà trong 45 năm qua, những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH của quê hương, đất nước.
5. Tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu, cờ phướn, sửa chữa, sơn thay mới nội dung các cụm cổ động trực quan từ thành phố đến các phường, khu dân cư. Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn khẩu hiệu chào mừng.
B.Các hoạt động kỷ niệm.
1. Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017).
- Hưởng ứng tích cực về cuộc thi tìm hiểu về “Thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn”.
- Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT do thành phố tổ chức.
- Tham gia Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và Lễ dâng hoa tại Công viên Lê Duẩn.
Thời gian: - Lễ dâng hoa: 7 giờ 00 ngày 07/4/2017.
                 - Lễ kỷ niệm tại trung tâm văn hóa tỉnh: Sáng 07/4/2017. (KH của tỉnh)
2. Các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972-28/4/2017), Giải phóng Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2017).
- Hưởng ứng tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2017 và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng theo chủ đề: Tiếng hát trên đường chiến thắng, vào tối 28/4/2017 tại Trung tâm văn hóa-thể thao thành phố.
- Phối hợp tuyên truyền với nhiều loại hình thức ở khu vực trung tâm, trang trí băng rôn, pa nô tuyên truyền ở trụ sở, cơ quan, nhà văn hóa phường, nhà văn hóa khu phố và tham gia tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do thành phố tổ chức.
- Phối hợp tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp phường và chọn những tiết mục xuất sắc để tham gia ở thành phố.
3. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ (27/7/1947-27/7/2017).
- Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thăm, hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách.
- Tổ chức tọa đàm, giao lưu, gặp mặt biểu dương các gia đình có công với cách mạng.
- Tổ chức khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt công tác chinh sách.
- Vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa.
- Tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỷ tại các nghĩa trang và các nhà bia tưởng niệm trên địa bàn phường.
- Căn cứ vào tỉnh hình thực tế ở địa phương mình mỗi phường, mỗi khu phố lựa chọn một số công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, phù hợp để chào mừng như: Làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa khu phố, xây dựng vĩa hè, điện chiếu sáng khu dân cư, cây xanh đường phố… theo phương thức xã hội hóa.
 
     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          * Cấp thành phố:
- UBMT và các tổ chức thành viên tích cực chỉ đạo hướng dẫn UBMT các phường phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn với kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà, Giải phóng Quảng Trị và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ..
- Đăng ký công trình chào mừng: UBMT và các đoàn thể phối hợp hỗ trợ xây dựng 05 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nghèo gia đình chính sách, thương binh liệt sỷ.
- Tham gia dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỷ tại các nghĩa trang liệt sỷ Đường 9 và các phường.
* Cấp phường:
- Thường trực UBMT các phường trên cơ sở Kế hoạch của UBMT thành phố, xây dựng kế hoạch, báo cáo với cấp uỷ, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn với kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà, Giải phóng Quảng Trị và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ.
 - Phối hợp với các tổ chức thành viên, triển khai xây dựng mô hình tuyến phố văn minh, trật tự an toàn giao thông gắn với mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường"; “Khu dân cư, Gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; vận động đoàn viên, hội viên không buôn bán lấn chiếm hè phố, lòng đường làm mất mỹ quan đô thị và gây cản trở giao thông. Nêu cao vai trò tự quản của các khu dân cư, tổ dân phố; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ dân phố để thực hiện tốt các quy định về quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.
- Phát động thi đua trong cán bộ đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Vận động nhân dân tham gia thực hiện các đề án xã hội hóa, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các thiết chế văn hóa ở khu phố, điện chiếu sáng khu dân cư, vĩa hè, cây xanh đường phố... ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017. UBMT phường đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc để khởi công xây dựng chào mừng và gắn biển chào mừng.
 
  Trên đây là kế hoạch hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Đông Hà, Giải phóng Quảng Trị và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỷ. Yêu cầu Thường trực UBMT các phường xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện nghiêm túc và gửi kế hoạch, kết quả tổ chức thực hiện về UBMT thành phố để tổng hợp báo cáo.
 
                                                                   
                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC          
                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
      Nơi nhận:                                               (Đã ký)
  - UBMT tỉnh; B/c                                                                                                                                                  
  - Ban PT UBMT tỉnh; B/c
  - Thường vụ T.uỷ; B/c
  - UBND thành phố; P/h
                                Võ Thị Hoa Hằng
 - Ban DV Thành ủy; B/c                                                                                                  
  - BCĐ các ngày lễ lớn; B/c
  - Ban TT UBMT TP;
  - Phòng VHTT; TN-MT TP; P/h
  - UBMT  9 phường; (T/hiện)
  - Lưu VT, VP.

                        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây