KẾ HOẠCH

Chủ nhật - 20/05/2018 14:51
      UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                           Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
                            
         Số: 10 /KH-UBMT                                  Đông Hà, ngày 21 tháng 5 năm 2018  
 
KẾ HOẠCH
Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
giai đoạn 2015 – 2018.
-----
 
     Thực hiện Hướng dẫn số: 71/HD-MTTQ-BTT, ngày 19/3/2018 của Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị; Chương trình công tác của UBMTTQVN thành phố năm 2018, nhằm đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ban Thường trực UBMT thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015 – 2018.
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai, những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm trong 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động trong thời gian tới gắn với việc xây dựng khu dân cư văn minh đô thị.
2. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; khẳng định ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
3. Việc sơ kết cuộc vận động cần đánh giá khách quan, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2019 -2024. Tạo không khí thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Truyền thống Mặt trận (18/11/1930-18/11/2018) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2018.
 
II. NỘI DUNG:
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động.
- Công tác MT tham mưu các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, văn bản phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động.
- Đánh giá hiệu quả của công tác chỉ đạo, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận, công tác tuyên truyền, hoạt động của UBMT và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện cuộc vận động.
- Tổng hợp đánh giá về chủ trương, chính sách và kết quả đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí, các điều kiện bảo đảm khác cho việc thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng cuộc vận động; công tác kiểm tra, đánh giá công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.
2. Kết quả của cuộc vận động.
- Kết quả 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổng hợp số liệu, đánh giá nội dung trên cơ sở 5 nội dung Cuộc vận động theo Đề án số: 343 /ĐA-UBMT-BTT  ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường trực UBMT thành phố về việc Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.
- Các mô hình, điển hình, cách làm hay có hiệu quả ở các cấp. Cần chú ý những nét mới trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động; tác dụng, ý nghĩa kinh tế-xã hội tại địa bàn khu dân cư trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,....
- Tác dụng của cuộc vận động với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đánh giá biểu dương vai trò hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, kết quả việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư; Kết quả xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo và công tác giảm hộ nghèo. nhất là việc vận động tuyên truyền ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 03 năm qua.
- Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức thành viên với UBND trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động. (Các  mô hình, cách làm hay có hiệu quả của phường, khu dân cư, đơn vị điển hình, tiêu biểu cần có số liệu so sánh, minh họa cụ thể, chính xác, nêu rõ các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu).
3.  Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân:
Những mặt hạn chế, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động.  (Các nội dung cần có số liệu cụ thể).
4. Phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện CVĐ trong thời gian tới:
Các chủ trương, nội dung, giải pháp cơ bản của địa phương trong việc tiếp tục thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng văn minh đô thị.
5. Những đề xuất, kiến nghị: Các nội dung tiêu chí phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của phong trào và tính chất đặc thù của mỗi địa phương. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động gắn với việc xây dựng văn minh đô thị.
- Các giải pháp, sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp lực lượng tham gia thực hiện cuộc vận động.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Cấp thành phố: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo UBMT các phường xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm.
- Dự kiến sẽ lồng ghép vào sơ kết 6 tháng năm 2018.
- Xây dựng kế hoạch khen thưởng việc thực hiện 03 năm CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
2. Cấp Phường: UBMTTQVN các phường báo cáo với cấp ủy, Phối hợp với BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015-2018 như nội dung ở phần trên. Hoàn thành báo cáo gửi về UBMT thành phố trước ngày 10/6/2018 của UBMT thành phố để tổng hợp báo cáo với Thường vụ Thành ủy và UBMT tỉnh.
- Các phường tiến hành sơ kết bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị nếu có điều kiện.
3. Kinh phí: Đề nghị UBMT các phường báo cáo Cấp ủy, phối hợp UBND về Kế hoạch và đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức.
 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015 - 2018 của Ban Thường trực UBMT thành phố, yêu cầu UBMT các phường triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
 
    Nơi nhận:
- UBMT tỉnh; (BC)                                    
- Ban PT UBMT tỉnh; (BC)                       
- Thường vụ Thành uỷ; (BC)
- Ban chỉ đạo "XDĐSVH" T.phố; (P/hợp)
- UBMT các phường; (T/hiện)                                                    
- Lưu VP, VT
 
        TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                 PHÓ CHỦ TỊCH
                            
                             Đã ký
                       
  
                 Võ Thị Hoa Hằng
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây