KẾ HOẠCH

Chủ nhật - 20/05/2018 14:54
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP Đ HÀ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          BAN THƯỜNG TRỰC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Số 11/ KH-BTT                                                             Đông Hà, ngày 21 tháng 5 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020.
------
 
              Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU.
Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để:
     - Huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, ngừa tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tốt giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư.
     - Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp này là nhiệm vụ thường xuyên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên nhằm tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
      - Củng cố và tiếp tục thực hiện các hình thức tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm. có 100% khu dân cư tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin (điện thoại, hòm thư tố giác tội phạm, mạng xã hội khác …)
     - 100% khu dân cư xây dựng được tổ hòa giải và mô hình “Tự quản về phòng, chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả.
II. NỘI  DUNG.
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tạo sự chuyển biên mạnh mẽ về công tác phòng, chống tội phạm từ cộng đồng dân cư.
      - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi công dân nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo, các trưởng làng, trưởng họ, người tiêu biểu, các báo cáo viên tuyên truyền viên ở cơ sở và các khu dân cư về công tác phòng, chống tội phạm, chú trọng đến việc phát hiện và tuyên truyền các gương điển hình, tiêu biểu về công tác phòng, chống tội phạm.
      - Đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền, lồng ghép vào các nội dung hội nghị tập huấn, sinh hoạt khu phố, tuyên truyền miệng đến người dân thông qua các buổi sinh hoạt khu phố, cụm dân cư và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể… Tổ chức tuyên truyền nhân các ngày lễ, trong dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để biểu dương, tôn vinh những cá nhân, điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm.
2. Vận động nhân tham gia cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.
       - Phối hợp với các tổ chức thành viên và Công an phường hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại cộng đồng; vận động tuyên truyền người vi phạm pháp luật ra tự thú và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Động viên những người tái hòa nhập cộng đồng tích cực tham gia và các hoạt động xã hội.
        - Cam kết và giao trách nhiệm cho mỗi đảng viên, cán bộ, thành viên trong gia đình trong việc tham gia quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật.
       - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên, ký cam kết thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý người thân không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, đồng thời theo dõi việc đăng ký thực hiện và báo cáo kết quả theo định kỳ.
        - UBMT và Ban công tác mặt phận phối hợp với công an viên, cảnh sát khu vực tiền hành lập danh sách, rà soát, phân loại đối tượng để có biện pháp giúp đỡ phù hợp đối với người được cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ như đối tượng vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, người chấp hành xong án phạt tù, người vi phạm pháp luật sau thời hạn cải tạo, giáo dục trong các trường giáo dưỡng, các cơ sở giáo dục trở về địa phương, các đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội và những người mắc tệ nạn xã hội, người có nguy cơ cao, thanh thiếu niên hư, chậm tiến bộ, người vi phạm bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em…
        - Phối hợp thống nhất và phân công cho các tổ chức thành viên (chi hội, chi đoàn) giúp đỡ, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật. Vận động người có uy tín, người tiêu biểu tham gia cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật. Định kỳ hàng quý Ban công tác mặt trận họp đánh giá sự tiến bộ của người vi phạm để xem xét và có biện pháp giúp đỡ quản lý, giáo dục có hiệu quả.
         - Phối hợp vận động và phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo và người tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại cộng đồng.
        - Phối hợp với CA thành phố, Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo thành phố phát động “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị”
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. UBMT thành phố.
      - Xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020 Qua chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm.
       - Phối hợp với Chính quyền và Công an Thành phố, các tổ chức thành viên triển khai gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp trong việc vận động nhân dân xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa”, “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường, ứng phó với  biến  đổi  khí  hậu”. trong việc đánh giá bình xét kết quả xây dựng văn minh đô thị.
     2. UBMT  các phường và các chỉ tiêu:
     - Trên cơ sở Kế hoạch này đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận phường phối hợp với Công an địa phương xây dựng kế hoạch báo cáo với cấp ủy, đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến năm 2020. Đồng thời đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của từng năm.
- Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp đã ký kết về tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín, tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Tổ chức triển khai Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" đến tận Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân để thực hiện.
- Hàng năm, có từ 90 - 100% số khu dân cư và gia đình ký các cam kết không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mỗi chi hội, chi đoàn ở khu dân cư nhận cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 01 người phạm tội, người mắc tệ nạn xã hội.
- Đến năm 2020, ít nhất 90% số khu dân cư trên địa bàn có số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, 100% khu dân cư có 01 tổ hòa giải và ít nhất 01 mô hình “Tự quản về phòng, chống tội phạm” hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự ở khu dân cư, các mô hình nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm có hiệu quả, nâng cao chất lượng các mô hình tự quan trong phòng, chống tội phạm nhất là mô hình “Gia đình tự quản”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ tự quản”; củng cố hệ thống tiếp nhận và xử lý tin báo, hòm thư tố giác tội phạm ở khu dân cư; tổ chức hình thức lấy ý kiến nhân dân thông qua các kênh đối thoại về tình hình an ninh, trật tự.
- Hàng năm, trong dịp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội.
- UBMT phường phối hợp hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội tại cộng đồng. Tùy theo tình hình của địa phương mình tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân ở khu dân cư bàn về tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, góp ý vào các chương trình, kế hoạch tham gia phòng, chống tội phạm ở địa phương.
- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội về lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Hằng năm phối hợp tổ chức hiệu quả ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các đợt cao điểm toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và ký cam kết không vi phạm pháp luật.
- Phối hợp với các tổ chức thành viên và Công an phường thống nhất quy định đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác tội phạm; có biện pháp đảm bảo an toàn, giữ bí mật thông tin cho người dân khi tham gia phát hiện, tốt giác tội phạm; có quy trình giám sát việc xử lý vụ việc sau khi có tố giác tội phạm.
- Phối hợp với CA Phường, Ban Hộ tự các chùa, Tịnh xá, Niệm Phật đường chủ động triển khai thực hiện Cam kết “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị”.
    Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án "Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư", đề nghị UBMT các phường xây dựng két hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thẻ để triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra. Đồng thời gửi Kế hoạch về cho UBMT thành phố và báo cáo tiến độ tổ chức thực hiện để tổng hợp váo cáo Thường vụ Thành ủy và UBMT tỉnh. (Báo cáo cần nêu cụ thể về  tình hình triển khai thực hiện, công tác phối hợp, số liệu xây dựng các mô hình, số liệu khu dân cư và gia đình ký cam kết, số liệu nguồn tin, số liệu xử lý các nguồn tin, số đối tượng được cảm hóa, giáo dục, số đối tượng tiến bộ...)
 
                                                                  TM/ BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- UBMT tỉnh
- BPT UBMT tỉnh                                                          (Đã ký)
- Các đoàn thể T.phố (Biết P/hợp)
- UBMT 9 phường
- TT UBMT
- Lưu vp                                                                Võ Thị Hoa Hằng
                                                             
          
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây