KẾ HOẠCH

Chủ nhật - 20/05/2018 15:24
     UBMTTQVN TP ĐÔNG HÀ      CNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM
 BVĐ QŨY  “VÌ NGƯI NGHÈO”                 Đc lp -Tự  do - Hnh phúc
             S 06 / KH-BVĐ                            Đông Hà, ngày 04 tháng 04 năm 2018
       
  
 
KẾ HOẠCH
Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo ” năm 2018
----- 
 
Tiếp tục thực hiện Đề án s: 343/ĐA-UBMT-BTT, ngày 24 tháng 6 năm 2016 ca UBMT thành phố v vic tổ chc thc hin cuc vn đng “Toàn dân đoàn kết xây dng nông thôn mi, đô th văn minh” giai đon 2016-2020. Thc hin chương trình phi hp thng nht hành đng năm 2018 ca Ủy ban MTTQ Vit Nam Thành ph. Căn cứ chỉ tiêu vn đng ng h Qu "Vì ngưi nghèo” hàng năm và chương trình An sinh xã hi; mc tiêu gim nghèo bn vng trên đa bàn thành ph năm 2018. U ban Mt trn - Ban vn đng Quỹ "Vì ngưi nghèo” thành phố xây dng kế hoch t chc vn đng ng h Qu “Vì ngưi nghèo” năm 2018 như sau:
 
I. MC ĐÍCH, YÊU CU.
1. Mc đích.
- Tiếp tc đy mnh công tác tuyên truyn nhm nâng cao nhn thc và trách nhim ca các cp, các ngành, to sự đồng thun xã hi trong các tng lp nhân dân v chăm lo, giúp đ ngưi nghèo và ủng hộ xây dng Quỹ “Vì ngưi nghèo”, góp phn thc hin có hiu quả chủ trương ca Đng, chính sách của Nhà nưc về thc hin chương trình an sinh xã hi và mc tiêu gim nghèo bn vng giai đon 2015- 2020.  
- Tuyên truyền, vn đng cng đng, doanh nghip, tổ chc, đơn v, cá nhân,… ng hộ Quỹ “Vì ngưi nghèo” nhm to ngun lc thực hiện tốt chương trình an sinh xã hi, giúp đ hộ nghèo, hộ cn nghèo, ngưi có hoàn cnh đc bit khó khăn trong cuộc sống, to điu kin để họ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo góp phn đm bo an sinh xã hi, thc hin có hiệu quả mc tiêu gim nghèo ca Đng, nhà nưc và nhim vụ kinh tế, xã hi, quc phòng, an ninh ca đa phương.
2. Yêu cu
- Công tác tuyên truyền, vận động cần phi hp cht chẽ vi chính quyn, sự thng nht gia y ban Mt trn vi các tổ chc thành viên ca Mt trn Tổ quc Vit Nam để tránh chng chéo trong công tác vn đng và trin khai hỗ trợ cho hộ nghèo.
- To sự phối hợp đng b, thng nht gia Mt trn và các tổ chức thành viên trong vic tổ chức vn đng ng hộ quỹ “Vì ngưi nghèo” và các hot đng chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đoàn viên, hi viên nghèo.
- Vic vn đng ng hộ quỹ “Vì ngưi nghèo” phi đưc trin khai đến toàn thể cán b, công chc, viên chc, đoàn viên, hi viên và các tng lp nhân dân trên đa bàn thành ph; đng thi vận đng sự ủng hộ đóng góp ca các nhà ho tâm, mnh thưng quân và các doanh nghip trong và ngoài thành phố.  
- Vic xây dng, ng hộ và qun lý quỹ  "Vì ngưi nghèo” phi đm bo công khai minh bch, đúng đi tưng, hiu quả thiết thc.
II. NI DUNG, CH TIÊU.
1. Ni dung:
1.1 - Ban Thưng trc y ban Mt trn các cp phi hp vi chính quyn, các tổ chức đoàn th, các cơ quan thông tin đi chúng tuyên truyn v mc đích, ý nghĩa vic ng hộ quỹ “Vì ngưi nghèo” nht là Tháng cao đim “Vì ngưi nghèo” ( từ 17/10 đến 18/11/2018) về kết qu ca vic vn đng, xây dng quỹ  “Vì ngưi nghèo” các cp trong thi gian qua. Tăng cưng tuyên truyn vic vn đng nhân dân giúp nhau phát trin kinh tế, tích cc giúp nhau thoát nghèo bn vng; nêu gương các tp th, cá nhân đin hình ng hộ quỹ “Vì ngưi nghèo” các cp; đng viên, biu dương các đa phương có nhiu thành tích trong phn đu hoàn thành chương trình xoá nhà tm, nhà dt nát cho các hộ nghèo.
2.1 Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức đơn vị, các nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo"; Chương trình giảm nghèo bền vững; nhân rộng mô hình sinh kế cho đối tượng hộ nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện đạt kết quả mục tiêu cuộc vận động góp phần đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo  từ 0,5% trở lên theo Nghị quyết của HĐND thành phố.
3.1- UBMT-BVĐ Quỹ “Vì ngưi nghèo” các cp chủ động xây dng kế hoạch hỗ trợ sinh kế giúp đỡ hộ nghèo vưt khó, thoát nghèo góp phần gim tỉ lệ hộ nghèo chung cùng thành ph; thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
4.1 Các tổ chức thành viên ca Mt trn Tổ quốc Vit Nam phi hp tuyên truyn kết quả giúp đỡ đoàn viên, hi viên nghèo ca tổ chức mình và kết quả tham gia vn đng, đóng góp xây dng Quỹ  “Vì ngưi nghèo”, các chương trình an sinh xã hi.
5.1 Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2018 và “Tết vì người nghèo” năm 2019; vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).
2. Đi tưng và mc vn đng ng h.
- Vn đng cán b, công chc, viên chc, ngưi lao đng; cán b, chiến sỹ lc lưng vũ trang hưng lương từ ngân sách Nhà nưc thuc qun lý ca thành phố mi ngưi ng hộ 02 ngày lương/ngưi/năm; đng thi kêu gi các tổ chức, doanh nghip, các nhà ho tâm trong và ngoài thành phố hỗ tr, đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”. 
- Vn đng cán b, công chc phưng, công nhân, ngưi lao đng trong các doanh nghip đóng trên đa bàn phưng: Mi ngưi ng hộ 02 ngày lương /ngưi/ năm.
- Vn đng ngưi lao đng nông nghip và các đi tưng không hưng lương đóng góp ng hộ tối thiểu 30.000đ/ngưi/năm.
- Vn đng các doanh nghip trên đa bàn ngoài sự đóng góp ng hộ của các cá nhân, đề nghị trích mt phn ca quỹ phúc lợi, lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo”.
- Đi vi cng đồng dân cư nơi có hộ nghèo cn phát huy tinh thn tương thân, tương ái hỗ trợ nhau vật liệu, ngày công cho những hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở; dụng cụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh nhằm giúp đỡ hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.
3. Ch tiêu:
- Phn đu vn đng từ các ngun lc để chăm lo cho ngưi nghèo, hộ nghèo toàn thành phố trên 01 tỷ đng.
- Hỗ trợ xây mi ít 20 -30 nhà đi đoàn kết cho hộ nghèo có nhà tm b, dt nát từ  ngun quỹ  “Vì ngưi nghèo” thành ph, phường.
- Hỗ trợ sửa cha từ 18 đến 20 nhà cho hộ nghèo, cn nghèo từ ngun quỹ “Vì ngưi nghèo” của Ban vận động phưng huy động được.
- Hỗ trợ sinh kế cho ngưi nghèo: ít nht là 10 h, mc hỗ trợ ti đa 20 triu đng/h.
- Các hỗ trợ khác: Tổng cộng từ  200 triu đồng trở lên.
- Vn đng mỗi cán b, công chc, viên chc, ngưi lao đng; cán b, chiến sỹ lc lưng vũ trang trên địa bàn thực hiện tốt việc ủng hộ 02 ngày lương.
4. Qun lý ngun quỹ vn đng. (Theo hướng dẫn của TW).
 
 III. TỔ  CHC THC HI
1. UBMT-BVĐ Quỹ "Vì ngưi nghèo” thành ph.
- Xây dng Kế hoch vn đng ng hộ quỹ  "Vì ngưi nghèo” trên đa bàn toàn thành ph, kêu gi và ghi nhn tm lòng ho tâm các tổ chức, cơ quan, đơn v, các nhà ho tâm ở trong và ngoài thành phố tham gia ng hộ Qu. Đng thi dự kiến giao chỉ tiêu vn đng cho UBMT-Ban vn đng quỹ "Vì ngưi nghèo” các phưng.
- Hưng ng phát đng tháng cao đim ng hộ Quỹ "Vì ngưi nghèo” thực hiện theo kế hoch ca UBMT-BVĐ quỹ "Vì ngưi nghèo” ca tnh. Tổ chc Tết cho ngưi nghèo” năm 2018.
- Phân công các thành viên Ban vn đng phụ trách công tác vn đng đi vi các cơ quan, đơn v, doanh nghip trên đa ban thành ph. Thưng xuyên tuyên truyn vn đng ng hộ Qu, trong đó tp trung vào đt cao đim ng hộ quỹ  "Vì ngưi nghèo” từ  ngày 19/5 đến 18/11/2018.
- Đi vi các thành viên Ban vn đng là lãnh đo các cơ quan, tổ  chc, đơn vị cn có văn bn chỉ đo, hưng dn trong hệ thng ngành dc, cp dưi để phi hp tuyên truyn, vn đng cán b, đoàn viên, hi viên tham gia. Trin khai kho sát, rà soát hộ nghèo có nhà dt nát, tm bợ khó khăn về nhà ở để đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà đi đoàn kết (có danh sách ca các phưng), hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, to sinh kế cho ngưi nghèo thoát nghèo bn vng.
- Phi hp vi Đài Truyn thanh, các đơn vị thông tin đi chúng để tuyên truyn về mc đích, ý nghĩa và kết quả đt phát đng, qua đó biu dương và ghi nhn nhng đóng góp ca tổ chc, đơn v, cá nhân tích cc tham gia hưng ng nhng hot đng chăm lo cho ngưi nghèo và tham gia ng hộ Quỹ "Vì ngưi nghèo”; nhân rng các đin hình tích cc tham gia ng hộ Qu, nhm to sc lan tỏa trong vic chăm lo cho ngưi nghèo và ng hộ Qu “Vì ngưi nghèo” trong cng đng dân cư.
2. UBMT-BVĐ Quỹ  "Vì ngưi nghèo” các phưng.
- y ban Mt trn Tổ quc Vit Nam các phưng trên cơ sở kế hoạch ca Thành ph, căn cứ vào tình hình thc tế, xây dng, trin khai kế hoch tổ chc thc hin vic vn đng ng hộ Quỹ “Vì ngưi nghèo” và tháng cao đim “Vì ngưi nghèo” năm 2018 nhm tiếp tc vn đng ng hộ Quỹ “Vì ngưi nghèo” các cp, phi hp thc hin các ni dung chăm lo cho ngưi nghèo theo Quy chế Quỹ “Vì ngưi nghèo” và hoàn thành tt chỉ tiêu (theo biu đính kèm).
- Vn đng bà con nhân dân trong khu dân cư giúp đ ngày công, hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo được hỗ trợ xây mi, sa cha Nhà Đi đoàn kết. Hỗ trợ giống, vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giúp hộ ngheo thoát nghèo …
- Khi công xây mi nhà đi đoàn kết, các công trình phần việc chào mng các ngày kỷ nim ca tổ chc thành viên và Ngày truyn thống Mt trn Tổ quc Vit Nam (18/11/1930-18/11/2018); Phi hp thăm, tng quà các đi tưng có hoàn cnh đc bit khó khăn trên đa bàn.   
- Thưng xuyên báo cáo, thông tin kết quả về Ban vn đng Quỹ "Vì ngưi nghèo” thành ph để theo dõi.
 
Trên đây là kế hoạch trin khai thc hin vn đng ng hộ Quỹ "Vì ngưi nghèo” và Tháng cao đim “Vì ngưi nghèo” năm 2018. Ban thường trực UBMT-BVĐ Quỹ "Vì ngưi nghèo" thành phố đề nghị các thành viên Ban vn đng, các tổ chc thành viên cùng phối hợp triển khai thực hiện; Ủy ban MTTQ Vit Nam-Ban vn đng Quỹ “Vì ngưi nghèo” các phưng báo cáo vi Cp u, phi hp vi chính quyn, các tổ  chc đoàn thể trin khai thc hin và báo cáo kết quả về Ban Thưng trc UBMT Thành phố (qua Bộ phận phong trào) trưc ngày 17/11/2018./.
                                                                               TM. BAN VN ĐNG QŨY
                                                                                          TRƯNG BAN
Nơi nhn:
- UBMT tnh; (BC)                                                                    (Đã Ký)
- Ban PT UBMT tnh; (BC)                                                                           
- Thưng vụ Thành ủy; (BC)                                      Nguyn Thị Thanh Hương
 
- UBND Thành phố; P/h- TT UBMT T.phố;       Chủ tch UBMTTQVN thành ph     
- Các tổ chức đoàn thể TP; (Phi hp)
- Thành viên BVĐ;
- UBMT các phưng (T/hin)                                                 
- Lưu VP, VT

      UBMTTQVN TP ĐÔNG HÀ        CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM
  BVĐ QŨY  “VÌ NGƯI NGHÈO”                   Đc lp –Tự  do - Hnh phúc

 
       
 
     
 
---------------
(kèm theo Kế hoạch số 06 /KH-BVĐ, ngày  04 tháng 4 năm 2018)
I NGHÈO” NĂM 2018VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯ
CHỈ TIÊU  
CĂN CỨ CHỈ TIÊU CỦA TỈNH GIAO THÀNH PHỐ : 1.030.832.000đ
TS CNVC LĐ hưởng lương: 1.456.   TS LĐ trong độ tuổi: 45.944
- Đối với Thành phố :                  203.840.000đ.
- Đối với phường:                        826.992.000đ.
 * Thường trực UBMT-BVĐ  thành phố giao cụ thể cho các phường như sau:
 
TT Đơn v TS CBCC hưng lương Tổng số lao động trong độ tui ca phưng Chỉ tiêu giao vn đng - 2018 Ghi chú
1 Phưng 1             22 12.884 175.000.000  
2 Phưng 2 18 2.973 60.000.000  
3 Phưng 3 21 4.337 65.000.000  
4 Phưng 4 20 2.953 50.000.000  
5 Phưng 5 24 14.216 195.000.000  
6 Phưng Đ. Thanh 19 2.454 45.000.000  
7 Phưng Đ. Giang 20 3.254 60.000.000  
8 Phưng Đông Lễ 21 4.974 75.000.000  
9 Phưng Đ. Lương 22 6.081 90.000.000  
    187   815.000.000  
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây