KẾ HOẠCH

Thứ năm - 28/02/2019 19:43
Tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
nhiệm kỳ (2019-2024) và Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thành phố Đông Hà
(11/8/2009-11/8/2019)
KẾ HOẠCH

 
               Thực hiện chương trình hoạt động Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc hưởng ứng và phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024); Kế hoạch của BCĐ các ngày lễ lớn thành phố Đông Hà về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009-11/8/2019). Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Phát động phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà nhằm giáo dục truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển đô thị Đông Hà trong quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà đạt được sau 10 năm thành lập thành phố.
- Các hoạt động nhằm giới thiệu truyền thống, mãnh đất, con người và những tiềm năng, lợi thế của thành phố Đông Hà đến với nhân dân trong tỉnh và cả nước, thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư tiếp tục chỉnh trang đô thị góp phần xây dựng và phát triển thành phố đạt đô thị loại II vào năm 2020.
- Kết quả của các hoạt động thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, phong phú, có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với từng địa bàn phường và khu dân cư. Trong tổ chức thực hiện phải có kế hoạch cụ thể, tiến hành sơ tổng kết bảo đảm tính kế thừa và liên tục, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.
II. Nội dung thi đua.
 1.Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà trong 10 năm xây dựng và phát triển Thành phố.
  2.Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững. Góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh.
3. Trên cơ sở hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thành phố, UBMT các phường triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
4. Kết hợp thực hiện các hoạt động thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thành phố và chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao, ra quân làm vệ sinh xanh sạch đẹp do phường và thành phố tổ chức.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận các cấp, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.
III. Chỉ tiêu cụ thể:
1. UBMT; các tổ chức thành viên từ thành phố đến phường  có  ít nhất 01 công trình, phần việc chào mừng. Năm 2019 có 80% các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.
2. UBMT từ thành phố đến phường  xây dựng được ít nhất 20 nhà đại đoàn kết  năm 2019 .
3. Có ít nhất 10 dự án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo hoặc cận nghèo. UBMT mỗi phường đỡ đầu giúp 10% hộ thoát nghèo bền vững.
4. Vận động 99% nhân dân thu gom rác thải. Duy trì “Ngày chủ nhật xanh” vào sáng chủ nhật tuần cuối tháng.
5. Mỗi phường vận động nhân dân xã hội hoá ít nhất 01 tuyến điện chiếu sáng khu dân cư, 01 tuyến vỉa hè, 01 tuyến đường bê tông hoá, 01 tuyến cây xanh, 02 tuyến  đường tự quản "Sáng, xanh, sạch, đẹp".
IV. Tổ chức thực hiện.
* Cấp thành phố:
- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản lãnh đạo Đại hội; Xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung và tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố vào năm 2019.
- Thường trực UBMT tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn UBMT các phường phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thành phố.
- Tiếp tục triển khai các công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và 10 năm ngày thành lập Thành phố Đông Hà.
- UBMT hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt các nội dung đề ra đồng thời xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.
- Hưởng ứng tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình Thương binh-Liệt sỹ, người có công với nước, kỷ niệm 10 năm thành lập Thành phố theo kế hoạch của BCĐ các ngày lễ lớn thành phố Đông Hà.
- Tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt vào ngày 19/8/2019.
* Cấp phường.
  1. UBMT các phường, mỗi khu dân cư căn cứ vào tình hình thực tế của mình để lựa chọn công trình, phần việc có ý nghĩa để khởi công xây dựng chào mừng, tập trung vào thực hiện xã hội hóa như: đường bê tông, hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư, xây dựng các tuyến phố văn minh,  xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo.
2. Ủy Ban Mặt trận các phường phối hợp với tổ chức thành viên phát động mỗi cơ quan, đơn vị, chọn các vấn đề, nội dung công việc còn gặp khó khăn bức xúc, nhũng khâu khó trong công tác cần có sự đột phá tại đơn vị để tập trung xây dựng kế hoạch thực hịên theo vai trò chức năng của mình.
 3.  Ban Thường trực UBMTTQVN các Phường căn cứ vào các nội dung cụ thể các công trình, phần việc ở trên (Mục III) báo cáo với cấp uỷ Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức thực hiện, hưởng ứng các hoạt động bằng việc đăng ký xây dựng các công trình, phần việc cụ thể và có biện pháp huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.
4. Thường trực UBMT các phường có văn bản đăng ký thi đua thực hiện các công trình, phần việc của UBMT phường và của các Ban công tác Mặt trận khu dân cư gửi về Thường trực UBMT thành phố trước ngày 15/10/2018.
Báo cáo kết quả đợt thi đua đặc biệt về Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố theo báo cáo tháng.
 
                         Trên đây là nội dung của Kế họach phát động thi đua chào mừng Đại hội UBMT các cấp, chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Thành phố Đông Hà. Thường trực UBMT phường căn cứ vào chỉ tiêu cụ thể có kế hoạch thực hiện./.

                                               TM/ UBMTTQVN THÀNH PHỐ

                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                       (Đã Ký)
                                                                                                         Nguyễn Thị Thanh Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây