KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 64/2008/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM

Thứ hai - 05/06/2017 09:23
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BAN THƯỜNG TRỰC                              
       Số 12/KH-MTTQ                              Đông Hà, ngày 01 tháng 6 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc vận động,
phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
-----
 
    Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-MTTQ-BTT ngày 18/5/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về kiểm tra việc thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn kiểm tra một số nội dung cụ thể như sau:
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    - Đánh giá kết quả phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thực hiện theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ.  
    - Thông qua kiểm tra để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về thực hiện công tác quản lý, sử dụng “Qũy Cứu trợ” các cấp.
    II. NỘI DUNG KIỂM TRA
    1. Công tác triển khai, tình hình tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng đóng góp tự nguyện; công tác phối hợp với chính quyền, các ngành có liên quan trong công tác cứu trợ từ khi triển khai thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP đến nay (Từ năm 2009 đến hết ngày 28/2/2017).
    - Báo cáo kết quả công tác cứu trợ bằng văn bản, có số liệu cụ thể qua từng năm.
    - Tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP và Thông tư 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính.
    - Việc thực hiện quản lý tài chính, chế độ báo cáo, công khai tiền, hàng cứu trợ.
    (Báo cáo rõ, đầy đủ các nguồn: Nguồn của Thành phố chuyển về là bao nhiêu? Nguồn của phường huy động được bao nhiêu? gồm tiền, hàng từ năm 2009 đến nay)
    - Báo cáo việc thực hiện Thông tư 174/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Cứu trợ và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp Quốc tế do UBMTT các cấp phát động.
    2. Việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai có những nội dung gì trùng chéo, vướng mắc trong việc đồng thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
    III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIỂM TRA
    - Đề nghị UBMTTQ Việt Nam các phường tự kiểm tra và có báo cáo bằng văn bản cụ thể gửi về UBMT thành phố trước 08/6/2017 để kịp tổng hợp báo cáo tỉnh.
    - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn kiểm tra và tổng hợp đánh giá kiểm tra sau khi có báo cáo kiểm tra của các phường.
    Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường thực hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu nêu trên./. 
Nơi nhận:                                                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (B/c);                                               PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban PT UBMTTQVN tỉnh (B/c);
- UBMT 9 phường(T/h);                                                             (Đã ký)
- Lưu VP.                                                                         
                                                                                          
                                                                                         Võ Thị Hoa Hằng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây