“Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”

Thứ ba - 14/03/2017 10:18
  Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-MTTQ-BTT ngày 08/02/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc Thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Đông Hà với những nội dung sau:
IMG 20140816 073735
IMG 20140816 073735
           UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ  ĐÔNG HÀ                        Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

         Số: 05 /KH-UBMT                       Đông Hà, ngày 23 tháng 02 năm 2017  
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia
đảm bảo trật tự an toàn giao thông”
giai đoạn 2017-2021
-----
 
             
              I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
            1. Mục đích:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông trong các tầng lớp nhân dân, làm cho phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trở thành phong trào rộng khắp thành phố đến khu dân cư.
- Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cộng đồng dân cư; xây dựng khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.
- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho nhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương.
              2. Yêu cầu:
- Phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, hiệu quả, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện kỷ cương, trật tự giao thông, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, ổn định tình hình an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội.
- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021 với các phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động và Kế hoạch Số: 320 /KH- UBMT, ngày 11 tháng 01 năm 2016 cảu Ban Thường trực UBMT thành phô về việc thực hiện "Phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020".
- Báo cáo với cấp ủy, phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao; gắn kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với sự phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương.
               II. NỘI DUNG PHỐI HỢP.
             1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.  
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp điều hành của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Tuyên truyền việc thực hiện văn hóa giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện.
- Căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương gắn với từng thời điểm để tuyên truyền cụ thể về các nội dung:
+ Tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông; các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.
+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động, phổ biến rộng rãi đến từng khu dân cư, hộ gia đình, người dân quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em nói riêng khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.
+  Phối hợp với các ngành chức năng phổ biến quy định của pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện.
+ Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông.
                 2. Vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Vận động mọi người dân tuân thủ quy tắc giao thông, thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn kỷ thuật phương tiện và người điều khển phương tiện giao thông; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.
- Phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban ngành chức năng phát động ra quân phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vận động giải tỏa lấn chiếm vĩa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, phơi phóng các sản phẩm từ nông-lâm-ngư-nghiệp làm che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng đến vẽ đẹp mỹ quan đô thị.
- Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực bảo vệ các công trình giao thông, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phường về những thiệt hại, hư hỏng của các công trình giao thông, đồng thời tố giác những hành vi xâm phạm hành lang lộ giới cũng như hư hại đến các công trình giao thông công cộng.
                 3. Công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.
- Phat huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và phát động các phong trào tự quản của nhân dân trong giám sát việc xây dựng, bảo trì công trình kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý hành lang an toàn giao thông, kiểm soát xe chở quá tải trọng quy định; phát hiện, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý những hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân.
                 4. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về an toàn giao thông.
- Phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như: “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản”, “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, "Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường"… gắn với việc xây dựng tuyến phố văn minh và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong giai đoạn mới.
- UBMT các phường lấy khu dân cư là địa bàn phối hợp thực hiện vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; xây dựng và tổ chức hoạt động của các mô hình tự quản về an toàn giao thông; gắn tiêu chí văn hóa giao thông với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và tiêu chi đánh giá cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Có 100% gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 100% khu dân cư cam kết không có tai nạn giao thông xãy ra trên địa bàn và có 90% gia đình không vi phạm ATGT và không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý hành chính.
- Không vi phạm các quy định về bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông như: đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách… và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; không sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.
- Chủ động phối hợp với Công an địa phương hàng năm soạn thảo, bổ sung các tiêu chí để cùng nhau thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, ký kết đến tận hộ dân trên địa bàn; kịp thời triển khai các văn bản, thông tin về an toàn giao thông đến tận khu dân cư.
                  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
                 1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.
- Xây dựng Kế hoạch và ban hành đến UBMT phường để triển khai thực hiện.
- Theo dõi, đôn đốc UBMT các phường xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, triển khai thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021.
- Thường xuyên phối hợp với thường trực Ban ATGT thành phố kiểm tra, nắm bắt kết quả, phát hiện điển hình, mô hình để biểu dương và nhắc nhỡ, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021; xây dựng “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” và “Gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, tổ chức các “Hội thi tìm hiểu luật ATGT, Tuyên truyền viên giỏi về ATGT”… để tạo ra phong trào chung của phường và toàn thành phố. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào và cung cấp báo cáo nhanh kết quả trật tự ATGT hàng tháng.
                  2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo cáo với cấp ủy và phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên để lồng ghép nội dung tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành Luật ATGT đường bộ. Phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về văn hóa giao thông. Xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện của địa phương.
- Có nhiều hình thức phong phú và thường xuyên triển khai, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và các văn bản pháp luật quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021 đến các gia đình trong khu dân cư, giáo dục nâng cao văn hóa giao thông cho mỗi người dân trong cộng đồng. Hàng tháng có thông báo kết quả tháng an toàn giao thông đến tận khu dân cư.
- Phối hợp với tổ chức thành viên và đội trật tự địa phương phát động ra quân thực hiện tốt hè thông, đường thoáng, xóa bỏ tình trạng lấn chiếm vĩa hè làm nơi họp chợ, buôn bán hàng rong, tập kết vật liệu xây dựng, đặt biển hiệu, biển quảng cáo, phơi phóng các sản phẩm từ nông, lâm, ngư nghiệp làm che khuất tầm nhìn của phương tiện tham gia giao thông và ảnh hưởng đến vẽ đẹp mỹ quan đô thị. Xây dựng các tuyến phố đảm bảo an toàn giao thông.
- Tổ chức tuyên truyền nội dung kế hoạch, tiêu chuẩn xây dựng “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” và “Gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó xây dựng lực lượng nòng cốt trong thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021, xem đây là một trong những tiêu chí để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Hàng năm tổ chức cho các khu dân cư và gia đình đăng ký cam kết xây dựng “Khu dân cư, Gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; tiến hành bình bầu công nhận khu dân cư, gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với việc công nhân khu dân cư văn hoá, gia đình văn hóa vào dịp 18/11 “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm.
                  Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Đề nghị UBMT các phường tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2017-2021 gửi Kế hoạch về Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố trước 15/3/2017 để theo dõi và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời định kỳ hàng tháng, quý và cuối năm có báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện.để tổng hợp báo cáo cấp trên./.
 
                                                                  TM. UBMTTQVN THÀNH PHỐ
                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT UBMT tỉnh; B/c
- Ban PT UBMT tỉnh; B/c                                             (Đã ký)
- Ban DV Thành ủy; B/c
- Ban ATGT Công An TP; P/hợp
- TT UBMT TP; Triển khai
- UBMTTQVN 9 phường;  T/hiện                            Võ Thị Hoa Hằng                
- Lưu VP, VT                                                                                                      
           
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây