UBMTTQVN PHƯỜNG 4

Thứ tư - 15/08/2018 04:54
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CƠ SỞ.
UBMTTQVN PHƯỜNG 4
                   Sinh thời Bác Hồ từng nói:“Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng của Đảng”. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác Mặt trận trong hệ thống chính trị, thời gian qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền từ phường đến khu phố luôn quan tâm và tạo điều kiện chỉ đạo, phối hợp giúp Mặt trận phường hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Công tác vận động quần chúng bước đầu đi vào chiều sâu và nề nếp, có sự đổi mới cả về tư duy và nhận thức, hành động lẫn thực tiễn. Trong những năm qua, tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục được tăng cường, đổi mới phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới hiện nay. Uỷ ban Mặt trận phường được củng cố và mở rộng, thu hút thêm nhiều thành viên mới, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, có tín nhiệm về năng lực, phẩm chất đạo đức. Tổ chức, bộ máy của Uỷ ban Mặt trận được tăng cường về số lượng và chất lượng. Công tác kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở các khu phố được đầu tư, coi trọng với nhiều giải pháp thiết thực.
                     Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, Mặt trận, các đoàn thể từ phường đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong hoạt động và đạt được những kết quả đáng kể; phát huy được chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tổ chức phát động được một số phong trào có chiều sâu thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, trong đó có phong trào đã đi vào đời sống của nhân dân như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”,… đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của nhân dân trong việc phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá; đến nay có 929/1000 hộ, đạt 92,9% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; có 5/5 khu phố đạt khu phố văn hóa, trong đó, có 01 khu phố được công nhận Khu phố văn hoá xuất sắc cấp tỉnh (KP4), 01 khu phố được công nhận KPVH điển hình (KP5), 02 đơn vị Trường học được công nhận đơn vị văn hóa (Trường MN, Trường Kim Đồng). Mặt trận đã tiếp tục phối hợp tốt với các ban ngành, các tổ chức thành viên thực hiện nhiều chương trình như bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xoá đói giàm nghèo, an toàn giao thông... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và cơ sở.
                    Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội", Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. Coi trọng công tác tổ chức, vận dụng và sáng tạo thêm những phương thức hoạt động có hiệu quả phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đối tượng tập hợp, vận động của từng tổ chức thành viên, tập trung vào các nội dung và giải pháp sau:
1. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
                  Những năm qua, Mặt trận phườmg không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
                  Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận phường đã động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động phối hợp, tổ chức và tham gia các cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bầu khu phố trưởng nhiệm kỳ 2017-2020 và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức các cuộc giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính sách pháp luật ở địa phương, cơ sở. Không ngừng kiện toàn và mở rộng về cơ cấu, thành phần, tăng cường về số lượng các tổ chức thành viên, các cá nhân có uy tín tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
                   Cùng với đó, MT phường tiến hành đổi mới phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” … góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Phát động các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân gắn với các phong trào, các cuộc vận động động.
                    Những năm qua, Mặt trận phường đã phát động các phong trào thi đua gắn với các phong trào, các cuộc vận động, thu hút hàng trăm lượt hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
                     Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, MTTQ đã phối hợp với các hội đoàn thể triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt và phản ánh những ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối với cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà con nhân dân.
                   Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng Mặt trận vững mạnh toàn diện. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần củng cố hơn nữa khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt việc vận động toàn thể cán bộ và nhân dân hoàn thành cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” xem đây là nội dung trọng tâm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch trên giao. Cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần xây dựng phường 4 ngày càng giàu mạnh, phấn đấu xây dựng phường trở thành phường văn hóa.
3. Nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.
                   Giám sát và phản biện xã hội là phương thức để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, vì thế MTTQ phường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Hoạt động giám sát của MTTQ phường thông qua việc tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tiến hành giám sát hoạt động cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức…
                   Thực hiện chức năng phản biện, MT phường thường xuyên tham gia và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
                     Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội,  MTTQ phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác giám sát và phản biện xã hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội theo từng giai đoạn, thời kỳ gắn với sơ kết, tổng kết, đồng thời có cơ chế khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện.
4. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ cơ sở.
                Ban Công tác Mặt trận khu phố thường xuyên vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và qui ước của địa phương. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm nay giảm so với năm trước. Các khu phố giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa, Khu phố văn hoá xuất sắc cấp tỉnh, Khu phố VH điển hình. Mô hình "KDC thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường" được các khu phố tiếp tục thực hiện, phong trào "ngày chủ nhật xanh", các đoạn đường tự quản, tổ chức phát động mô hình khu phố không có rác thải, mô hình "không sinh con thứ 3 trở lên", hiện nay thu gom rác thãi đạt trên 95%; Phát động phong trào thi đua xây dựng "Đô thị Xanh, Sạch, Đẹp gắn với tăng trưởng xanh".
              Có được kết quả đó, một phần nhờ sự tích cực, nỗ lực trong công tác của các thành viên Ban Công tác Mặt trận các khu phố. Tuy nhiên, việc trang bị kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Mặt trận cơ sở còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động trên một số lĩnh vực của công tác mặt trận chưa cao… Tôi mong muốn thời gian tới đây MTTQ thành phố cần có nhiều giải pháp tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ Mặt trận cơ sở, quan tâm hơn nữa tới các chế độ chính sách để Ban công tác Mặt trận các khu phố nói riêng và các Ban công tác Mặt trận trong tỉnh nói chung hoạt động hiệu quả hơn nữa.
5. Tiếp tục tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân.
                 Nhiều năm liền là cán bộ Mặt trận, tôi nhận thấy vị trí vai trò hết sức to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để MTTQ các cấp tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các CVĐ do Mặt trận chủ trì.
                 Để tăng cường và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020, trong thời gian tới, MTTQVN phường cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
                   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của phường.
                   Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và triển khai thực hiện, nhất là nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đồng bộ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
                   Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư theo tinh thần Kết luận 62 của Bộ Chính trị, phân công trách nhiệm cho từng thành viên của UBMT, gắn với việc hoạt động theo phương thức hoạt động gần gủi quần chúng, sát địa bàn từng khu phố. Thực hiện tốt chế độ báo cáo trực báo theo quy định. Xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực, năng động, sáng tạo, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đi đôi với thực hiện chính sách cán bộ kịp thời, cụ thể để tạo nguồn và động lực thực hiện tốt công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tình hình mới. Chuẩn bị các nội dung củng như nhân sự cho đại hội MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024 theo kế hoạch của cấp trên.
                                                                                       
 
                                                                          Nguyễn Thị Tâm 
                                                               Phó Chủ tịch UBMT phường 4
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây