KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “Xã hội hóa xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng khu dân cư và trồng cây xanh đường phố, giai đoạn 2014 - 2020” đối với UBND phường 1, phường 5.

Thứ ba - 03/01/2017 09:34
Căn cứ Kế hoạch số 378/KH-MT ngày 22/8/2016 của Ban Thường trực UBMT thành phố Đông Hà về việc giám sát thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng khu dân cư và trồng cây xanh đường phố thành phố Đông Hà giai đoạn 2016-2020; UBMT Thành phố thành lập đoàn giám sát liên ngành tiến hành giám sát đối với 2 đơn vị UBND phường 1 và UBND Phường 5 kết quả như sau:
Đồng chí: Hoàng Kim Hà - Phó chủ tịch MTTQVN thành phố chủ trì lấy ý kiến Phản biện.
Đồng chí: Hoàng Kim Hà - Phó chủ tịch MTTQVN thành phố chủ trì lấy ý kiến Phản biện.
I. Đơn vị UBND Phường 1.
Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND thành phố và Đề án số 598/ĐA-UBND ngày 13/06/2014 của UBND thành phố về xã  hội hóa xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng khu dân cư và trồng cây xanh đường phố, thành phố Đông Hà giai đoạn 2014-2020 đã được UBND phường tổ chức triển khai đến cấp ủy Đảng các Chi bộ, Ban cán sự, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và nhân dân trên địa bàn toàn phường . 
1. Kết quả thực hiện Đề án
- Xã hội hóa điện chiếu sáng
+ Số tuyến:                                      25 tuyến
+ Số  bộ đèn chiếu sáng:                      74 bộ
+ Độ dài tất cả 25 tuyến:                    3000 m
+ Tổng mức đầu tư:                        490.000.000đ
+ Nhân dân đóng góp:                    199.000.000đ
+ Ngân sách nhà nước:                   291.000.000đ
- Xã hội hóa vỉa hè
+  01 tuyến đường Cửa Tùng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi - Lê Thế Hiếu)
+ Tổng vốn đầu tư:                           128.149.000đ
+ Nhân dân đóng góp:                        20.175.000đ
+ Ngân sách nhà nước:                     107.974.000đ
- Xã hội hóa trồng cây xanh : chưa thực hiện được tuyến nào
* Ưu điểm: Đã tổ chức quán triệt Nghị quyết của HĐND và Đề án “ Xã hội hóa, xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng và trồng cây xanh đường phố, giai đoạn 2014-2020” cho cán bộ, nhân dân từ phường đến khu phố.
 Bước đầu đã huy động được nguồn lực trong nhân dân để xây dựng được một số tuyến điện chiếu sáng trong khu dân cư và 1 tuyến vỉa hè.
 Công tác huy động nguồn lực, kinh phí và tổ chức xây dựng công khai, rõ ràng dân chủ, tạo sự đồng thuận của nhân dân trên các tuyến phố thực hiện xã hội hóa “vỉa hè”; “điện chiếu sáng”.
* Một số hạn chế
- UBND phường chưa thống kê, đánh giá phân loại các tuyến phố trên từng lĩnh vực để có kế hoạch, cụ thể hóa các giải pháp và lộ trình cho việc thực hiện Đề án của thành phố.
- Đảng ủy phường chưa tập trung lãnh đạo, kiểm tra Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp ủy chi bộ trong việc cụ thể hóa các nội dung thực hiện xã hội hóa, như thông báo, phổ biến các tuyến phố đủ điều kiện để xã hội hóa vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh trong nhân dân.
- Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội phường chưa nắm rõ các nội dung của Đề án, chưa có đoàn thể nào xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền thực hiện Đề án.
- Qua 2 năm, việc triển khai thực hiện Đề án còn có nhiều hạn chế; từ đó việc huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng hạ tầng đô thị đạt thấp so với yêu cầu.
2. Đề xuất của đoàn giám sát:
- Đối với Đảng ủy Phường:
Đề nghị Đảng ủy Phường tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện Đề án, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa trên các nội dung, các tuyến phố theo kế hoạch, tránh chung chung khó đánh giá việc thực hiện.
- Đối với UBND Phường:
Đề nghị UBND Phường có kế hoạch cụ thể, đánh giá đầy đủ hiện trạng hạ tầng của các tuyến đường đủ điều kiện thực hiện XHH theo danh mục HĐND thành phố đã nêu để tổ chức vận động thực hiện xã hội hóa trên địa bàn (mà cụ thể là xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh).
Tăng cường công tác chỉ đạo các khu phố nắm bắt tình hình, nguyện vọng của nhân dân để vận động nhân dân đăng ký và triển khai thực hiện. Hàng năm tổ chức cho các khu phố đăng ký các hạng mục công trình của khu phố cần xã hội hóa để có kế hoạch tổ chức thực hiện.
- Mặt trận các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Phường.
Trên cơ sở kế hoạch của UBND Phường, Mặt trận các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần đăng ký cụ thể các tuyến phố, hạng mục để vận động xã hội hóa tránh tình trạng tuyên tuyền chung chung.
Cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 
II. Đơn vị UBND Phường 5
UBND phường đã tổ chức quán triệt Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 07/10/2014 của Hội  đồng nhân dân thành phố và Đề án số 598/ĐA-UBND ngày 13/6/2014 về xã hội hóa xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng khu dân cư và trồng cây xanh đường phố thành phố Đông Hà giai đoạn 2014 - 2020. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Đề án đồng thời phối hợp với UBMT, các đoàn thể của phường tuyên tuyền trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn; cụ thể hóa việc thực hiện Đề án bằng kế hoạch rà soát các tuyến phố cần xây dựng các hạng mục nhu cầu kinh phí thực hiện, lộ trình thực hiện để tuyên truyền vận động.
1. Kết quả đạt được
- Xã hội hóa điện chiếu sáng
+ Số tuyến                                              : 24 tuyến
+ Số bộ đèn chiếu sáng                              : 127 bộ
+ Độ dài tất cả các tuyến                         :  4.650m
+ Tổng mức đầu tư                         : 742.000.000đ
+ Nhân dân đóng góp                     : 308.000.000đ
+ Ngân sách nhà nước                    : 434.000.000đ
- Xã hội hoá vỉa hè: chưa thực hiện được
- Xã hội hóa cây xanh: chưa thực hiện được
* Ưu điểm:
Đảng ủy Phường đã quan tâm lãnh đạo việc thực hiện Đề án.
UBND Phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.
Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thực hiện Đề án.
Thông qua việc tổ chức thực hiện Đề án được cán bộ và nhân dân ủng hộ tạo bước chuyển về nhận thức trong nhân dân về đóng góp nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị trên địa bàn phường.
* Một số hạn chế:
- Công tác tuyên truyền vận động và tổ chức triển khai Đề án của các khu phố hiệu quả chưa cao.
- Chưa triển khai việc xã hội hóa xây dựng vỉa hè theo danh mục trong đề án của UBND đề xuất.
2/ Đề xuất của đoàn giám sát:
- Đối với Đảng ủy Phường:
Đề nghị Đảng ủy Phường tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Đề án đối với các khu phố, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân về thực hiện Đề án.
- Đối với UBND Phường:
Đề nghị UBND Phường có kế hoạch cụ thể đánh giá đầy đủ thông tin hiện trạng hạ tầng của các công trình, hạng mục, các tuyến phố để thực hiện xã hội hóa trên địa bàn.
- Đối với Mặt trận các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.
Trên cơ sở kế hoạch của UBND phường, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường triển khai đăng ký cụ thể các tuyến đường hạng mục để vận động xã hội hóa, tránh tình trạng tuyên tuyền chung chung.
Cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt Đề án.
III. Đề xuất với Thành phố:
1. Đối với Hội đồng nhân dân Thành phố.
Đề nghị TT HĐND thành phố tăng cường công tác giám sát đối với các phường, các phòng ban liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết HĐND và Đề án của UBND từ đó tổ chức đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án để có sự điều chỉnh các nội dung xã hội hóa trong Đề án.
2. Đối với UBND Thành phố.
 - Trong 3 hạng mục, hạng mục xã hội hóa xây dựng vỉa hè và cây xanh đường phố khó thực hiện do 2 nguyên nhân:
 Sự đồng thuận của nhân dân chưa cao do công tác tuyên truyền vận động chưa được tích cực và thường xuyên.
 Hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ như điện, viễn thông, cấp thoát nước, cây xanh…người dân còn e ngại chưa thống nhất đóng góp xây dựng.
- Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, đề nghị UBND thành phố các vấn đề sau:
+ Tăng cường kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân các phường, các phòng, các đơn vị chức năng liên quan; cụ thể hóa giao chỉ tiêu  cụ thể cho các đơn vị để có sự đánh giá quá trình thực hiện Đề án. Gắn việc thực hiện Đề án của các đơn vị vào các chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.
+ Đề nghị UBND Thành phố tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Đề án đánh giá kết quả  thực hiện Đề án và có giải pháp trong thời gian tiếp theo.
3. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác truyên truyền vận động trong đoàn viên hội viên của của tổ chức mình, đồng thời đảm nhận những địa chỉ tuyến phố cụ thể tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp thực hiện xã hội hóa, và đưa các chỉ tiêu số lượng vận động được của các đoàn thể vào một trong những tiêu chí thi đua, khen thưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm.
 
Trên đây là thông báo kết quả giám sát việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng khu dân cư và trồng cây xanh đường phố giai đoạn 2014 - 2020” đối với UBND Phường 1 và Phường 5 của đoàn giám sát UBMT thành phố.
 
Nơi nhận:
- UBMT tỉnh;
- Ban DCPL MT tỉnh;
- BTV Thành ủy;
- HĐND - UBND thành phố;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Hội ND, LHPN, Đoàn TN, CCB TP;
- UBND phường 1, 5;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Lưu VP.
                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                      CHỦ TỊCH
 
 
                                                          Đã ký
 
                                        Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguồn tin: VP MT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây