ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM CẤP PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Thứ tư - 03/04/2024 17:29
Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT và Hướng dẫn số 28/HD-MTTQ-BTT ngày 08/9/2023 của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029, đến ngày 31/3/2024, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo MTTQVN các phường hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029
Đồng chí: Nguyễn Hồng Hải - UV BTV thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố phát biểu và chỉ đạo Đại hội
Đồng chí: Nguyễn Hồng Hải - UV BTV thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố phát biểu và chỉ đạo Đại hội
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
             Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-MTTQ-BTT, ngày 25/8/2023 của Ban Thường trực UBMT tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ban Thường trực UBMT thành phố đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 31/8/2023 về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024 -2029 và ban hành Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT, ngày 08/9/2023 về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029.
w4
Hội nghị tập huấn, triển khai công tác Đại hội Tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024

             Ban Thường trực UBMT thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác tổ chức Đại hội đến tận Ban Công tác Mặt trận. Chỉ đạo, hướng dẫn UBMT các phường tham mưu BTV Đảng ủy ban hành các văn bản về việc lãnh đạo Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, tích cực chuẩn bị tốt nội dung Đại hội đảm bảo yêu cầu và tiến độ kế hoạch đề ra, coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
        Ban Thường trực UBMT thành phố ban hành Hướng dẫn số 32/HD-MTTQ-BTT, ngày 24/11/2023 về xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội. Trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ đó, ban hành Quyết định số 150/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 15/12/20223 về việc phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X cho UBMT các phường. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn UBMT các phường thực hiện quy trình lấy ý kiến nhân sự chủ chốt UBMT phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng quy định, giới thiệu nhân sự chủ chốt và Ban Thường trực nhiệm kỳ mới gồm những vị tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, có uy tín, có khả năng tập hợp, đoàn kết Nhân dân.
           Ban Thường trực UBMT thành phố đã làm việc với BTV Đảng ủy Phường 5 để thống nhất chọn UBMT Phường 5 là đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cấp phường. Sau Đại hội điểm, Ban Thường trực UBMT thành phố tổ chức họp Mặt trận cơ sở để rút kinh nghiệm tiếp tục tổ chức Đại hội cơ sở được tốt hơn. 
LV DU p5
Ban thường trực MTTQVN thành phố làm việc với Đảng ủy Phường 5

        Ban hành Thông báo 69/TB-MTTQ-BTT, ngày 22/01/2024 về lịch duyệt nội dung Đại hội và tổ chức Đại hội Mặt trận cấp phường gửi đến Đảng ủy và UBMT các phường biết để chuẩn bị công tác Đại hội đúng tiến độ. Thực hiện phân công các thành viên trong Ban Thường trực chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác Đại hội theo nội dung và địa bàn phụ trách, đồng thời kịp thời nắm bắt, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Từ đó, UBMT các phường đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động chuẩn bị công tác Đại hội một cách nghiêm túc, chu đáo và thành công tốt đẹp.
z5184896838788 3ee335c1d3d214cd94041b59692c2e35
BTT UBMTTQVN thành phố Duyệt Nội dung Đại hội đại biểu MTTQVN Phường I 
DLg
BTT UBMTTQVN thành phố Duyệt Nội dung Đại hội đại biểu MTTQVN Phường Đông Lương 
duyet DT
BTT UBMTTQVN thành phố Duyệt Nội dung Đại hội đại biểu MTTQVN Phường Đông Thanh

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN CẤP CƠ SỞ
1. Về công tác tổ chức triển khai thực hiện
          Bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp trên, UBMT các phường đã báo cáo, tham mưu BTV Đảng ủy cùng cấp ban hành văn bản lãnh đạo Đại hội, đồng thời xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phường nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tổ chức các hội nghị UBMT phường để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội; quán triệt tất cả các chủ trương, hướng dẫn của Đảng, Mặt trận các cấp về công tác Đại hội đến các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận  để nắm tình hình và phối hợp triển khai thực hiện.
           Ban Thường trực UBMT các phường đã hướng dẫn 100% Ban Công tác Mặt trận hoàn thành tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2024, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2026 làm tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thực hiện phân bổ số lượng đại biểu chính thức cho các Ban Công tác Mặt trận hợp lý, đảm bảo hướng dẫn. Chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và huy động các nguồn lực để thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban Thường trực UBMT các phường luôn tranh thủ sự lãnh đạo của BTV Đảng uỷ cùng cấp, bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực UBMT thành phố, kịp thời báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình Đại hội để có sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện. Kết quả đến ngày 31/3/2024, 9/9 UBMT phường đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội.
p! 1
  p2
     p3P4
         


 

z5088330132928 9b6eafe02e39a22957583e26e58338a8       UV MT  DG
       dl


 
z5229002271632 dafed447fcf6216dbee007aeaf41aeef

2. Về công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua
           Trên cơ sở Kế hoạch số 195- KH/TU, ngày 25/12/2023 của Thành uỷ về tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ban Thường trực UBMT thành phố đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-MTTQ-BTT, ngày 08/11/2023 của Ban Thường trực UBMT thành phố về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kế hoạch số 107/KH-MTTQ-BTT, ngày 20/11/2023 của Ban Thường trực UBMT thành phố về tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ban Thường trực UBMT các phường đã cụ thể hóa thành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, gắn công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận với tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, tết, kỷ niệm trọng đại của quê hương, đất nước, với chủ đề tuyên truyền: “Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Nội dung tuyên truyền:
- Những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lịch sử, truyền thống và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những kết quả về việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành phố đã đề ra.
- Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những tập thể, cá nhân tiên tiến, những bài học kinh nghiệm qua phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, đặc biệt là 02 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19.
- Về kết quả Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Mặt trận phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại nhân dân...
- Kết quả tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng Nhân dân gắn với kết quả thực hiện Đề án 01 về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam.
- Kết quả hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi của lãnh đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận với Nhân dân.
- Tuyên truyền và tham gia góp ý kiến văn kiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Trong đó, UBMT các phường đã làm tốt công tác phối hợp với Bản tin công tác Mặt trận tỉnh, Mặt trận thành phố, Bản tin Thành ủy cùng các cơ quan truyền thông tại địa phương, nhất là đã ứng dụng mạnh mẽ mạng xã hội Facebook, xây dựng các bài viết, phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện 04 chương trình hành động của Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024, làm rõ vai trò, vị thế của Mặt trận các cấp trong hệ thống chính trị hiện nay. Bên cạnh đó, UBMT các phường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở khu dân cư, treo băng rôn, khẩu hiệu, lắp đặt panô, treo cờ tại các trục đường chính của phường tại thời điểm trước và trong Đại hội. Việc trang trí khánh tiết, trong và ngoài địa điểm diễn ra Đại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đặc biệt chú ý các khẩu hiệu hành động của Mặt trận.
UBMT các phường đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng những hoạt động, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực để lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ban Thường trực UBMT các phường đã đăng ký và phối hợp vận động triển khai thực hiện 31 công trình, 05 phần việc để chào mừng Đại hội; trong đó có những mô hình hay, sáng tạo, như: Xây dựng mô hình “Hộp thư Mặt trận lắng nghe ý kiến của Nhân dân tại khu phố 6, Phường 1; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 07 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá 175,5 triệu đồng; vận động Nhân dân đóng góp xây dựng xã hội hóa trên 674 triệu đồng[1];
3. Về công tác xây dựng văn kiện Đại hội
            UBMT các phường đã xây dựng Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Thường trực, của UBMT phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029;… gửi đến các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận phường và lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý, Ban Thường trực UBMT phường đã tổng hợp, chỉnh sửa văn kiện Đại hội trình Ban Thường trực UBMT thành phố và BTV Đảng ủy phường tham gia ý kiến và hoàn chỉnh trước khi trình Đại hội.
                Nhìn chung việc xây dựng văn kiện Đại hội của Mặt trận các phường đã đảm bảo theo nội dung đề cương hướng dẫn của Ban Thường trực UBMT thành phố. Báo cáo chính trị của Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm; bám sát định hướng của Mặt trận thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp, thực tiễn tình hình kinh tế, xã hội và tình hình Nhân dân để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
4. Về công tác nhân sự Đại hội
             Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX; Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tình hình thực tiễn công tác Mặt trận của từng địa phương và danh sách quy hoạch nhân sự Mặt trận phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Ban Thường trực UBMT phường đã rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động, tham gia công tác Mặt trận của từng thành viên trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 để xây dựng Đề án nhân sự UBMT phường nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 với số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý và chú trọng tính đại diện, tiêu biểu và hiệu quả hoạt động của UBMT phường trong nhiệm kỳ mới.
            Ban Thường trực UBMT các phường đã gửi văn bản đến các tổ chức thành viên, các nghành phối hợp và các Ban Công tác Mặt trận để giới thiệu nhân sự tham gia UBMT phường. Làm việc với các cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực để giới thiệu nhân sự tham gia UBMT phường nhiệm kỳ mới. Tổ chức các hội nghị Ban Thường trực và Hội nghị UBMT phường để tiến hành các bước quy trình giới thiệu, thống nhất số lượng, cơ cấu, danh sách dự kiến UBMT và Ban Thường trực UBMT phường nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong quá trình xây dựng Đề án nhân sự UBMT phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Đề án Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ X, UBMT các phường bám sát, thực hiện đúng theo tinh thần hướng dẫn của Mặt trận cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng uỷ cùng cấp phê duyệt trước khi chính thức đưa ra hiệp thương tại Đại hội. Kết quả nhân sự UBMT phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 cụ thể như sau:
TT 9 ĐƠN VỊ UV UBMT BTT CT PCT
Tổng cộng 313 30 09 09

Trong đó:
- Tái cử: 231 vị (chiếm tỷ lệ 73,8%).
- Tham gia lần đầu: 82 vị (chiếm 26,2%).
- Nam: 217 vị (chiếm 69,3%).
- Nữ: 96 vị (chiếm 30,7%).
- Ngoài Đảng: 76 vị (chiếm 24,3%).
- Tôn giáo: 16 vị (chiếm 5,1%).
- Cán bộ chuyên trách Mặt trận: 09 vị (chiếm 2,9%).
- Ủy viên là Ban Công tác Mặt trận: 62 vị (chiếm 19,8%).
- Ủy viên là đại diện các tổ chức thành viên: 98 vị (chiếm 31,3%).
- Cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực: 66 vị (chiếm 21,1%).
- Độ tuổi:
+ Cao nhất: 83 tuổi.
+ Thấp nhất: 25 tuổi.
- Trình độ chuyên môn:
+ Thạc sĩ: 08 vị, chiếm 2,6%.
+ Đại học và cao đẳng: 186 vị, chiếm 59,4 %.
+ Trung cấp: 33 vị, chiếm 10,5%.
- Trình độ lý luận chính trị:
+ Cử nhân, cao cấp: 17 vị, chiếm 5,4%;
+ Trung cấp, sơ cấp: 171 vị, chiếm 54,6%.
Nhìn chung, việc xây dựng Đề án và hiệp thương cử UBMT phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, Hướng dẫn của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền. Dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của UBMT đương nhiệm đối với việc xây dựng UBMT nhiệm kỳ mới, đảm bảo có số lượng không thấp hơn nhiệm kỳ trước, cơ cấu thành phần hợp lý. Chất lượng UBMT cấp phường nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cao hơn so với nhiệm kỳ trước và ngày càng trẻ hoá về độ tuổi.
5. Về công tác điều hành tổ chức Đại hội
UBMT các phường đều tiến hành Đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục, đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra. Không khí Đại hội thể hiện tính dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao. Đại biểu chính thức tham gia Đại hội đạt 100%.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình, kịch bản, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các thành viên, từ việc quán triệt các văn bản, các quy định cho đến diễn văn khai mạc, bế mạc, hướng dẫn tham luận, công tác nhân sự, điều hành hiệp thương... đều được chuẩn bị chu đáo bằng văn bản hoá. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã điều hành các nội dung của chương trình Đại hội theo đúng yêu cầu, đảm bảo chặt chẽ, thông suốt, không khí Đại hội diễn ra long trọng, dân chủ, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.
6. Về công tác hậu cần phục vụ Đại hội
Sau khi ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, UBMT các phường đã khẩn trương thành lập các tổ phục vụ Đại hội, trong đó có tiểu ban hậu cần có nhiệm vụ lập kế hoạch đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho Đại hội như tài liệu, hội trường, bàn ghế, nước uống, âm thanh loa máy, khen thưởng... nhìn chung công tác hậu cần được UBMT các phường chuẩn bị chu đáo.
Ngân sách thành phố cấp cho các phường tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận là 25 triệu đồng, Đảng ủy, UBND các phường cũng đã quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để UBMT các phường tổ chức tốt Đại hội, kinh phí tổ chức Đại hội từ 40 - 55 triệu đồng/phường, Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả, được các cấp ủy đánh giá cao.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- UBMT các phường đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc các chỉ thị, công văn lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, các kế hoạch, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực và chủ động.
- Tạo được sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội, UBMT các phường luôn tranh thủ và đảm bảo lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ cùng cấp, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, ban ngành địa phương nhằm tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng đưa đến sự thành công của Đại hội, Đại hội đại biểu MTTQVN cấp phường thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.
- Đại hội đại biểu MTTQVN các phường được tổ chức đảm bảo đầy đủ nội dung, thiết thực, tiết kiệm, đạt tiến độ theo kế hoạch; công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc sôi nổi, tạo được hiệu ứng lan toả, phát huy được sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của UBMT phường, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.
Hop RKN p5
BTT UBMTTQVN thành phố chủ trì Họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm 

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
- Một số UBMT phường còn chưa nghiên cứu kỹ quy trình, quy định, hướng dẫn nên trong quá trình chuẩn bị còn lúng túng, thiếu sót.
- Việc xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội ở một số phường còn rập khuôn, thiếu sự đầu tư và chưa xác định được khâu đột phá trong thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội Mặt trận cấp trên ở các phường còn chưa sâu rộng, chưa có những đóng góp thực sự trí tuệ tập thể để xây dựng văn kiện.
- Mặc dù Ban Thường trực UBMT thành phố đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm Phường 5 để công tác chuẩn bị và điều hành Đại hội ở những đơn vị sau được tốt hơn, tuy nhiên Mặt trận một số phường trong công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, điều hành Đại hội còn chủ quan, nên việc điều hành có lúc còn lúng túng, thiếu sót.
- Trong điều kiện khó khăn chung, kinh phí tổ chức Đại hội còn hạn hẹp nên việc tổ chức Đại hội phần nào chưa được như mong muốn, như công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chưa thực sự sôi nổi. Một số phường còn thiếu sự quan tâm trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo bề nổi, nhất là trong công tác phối hợp với Ban Thường trực UBMT thành phố tổ chức rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (đến nay chỉ có Mặt trận Phường 3, Đông Lễ đã đăng ký), cũng như tiến độ thực hiện các công trình, phần việc giá trị để chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 còn chậm.
3. Bài học kinh nghiệm
- Đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên đối với mọi mặt công tác Đại hội là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của Đại hội Mặt trận các cấp.
- Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, UBMT phải phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để Đại hội đại biểu MTTQVN các cấp thực sự là nhiệm vụ của hệ thống chính trị, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Nhân dân.
- Xây dựng nội dung văn kiện, đề án nhân sự phải đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ, đồng thuận tập thể, theo các bước quy trình hướng dẫn để đảm bảo sự hiệp thương thống nhất tại Đại hội.
- Trong quá trình chuẩn bị Đại hội cần giữ mối liên hệ chặt chẽ, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc với cấp trên trực tiếp để có sự chỉ đạo chung thống nhất và tháo gỡ kịp thời. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trước đó, để không làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội.
- Phải tập trung làm tốt khâu chuẩn bị, cẩn thận, chu đáo, bài bản, khoa học thì Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Trong đó, việc xây dựng kịch bản, lựa chọn thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội phải cân nhắc, xem xét lựa chọn những người ngoài trình độ, phải có năng khiếu, xử lý tình huống linh hoạt và phải bám sát kịch bản.
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kính đề nghị Ban Thường trực UBMT tỉnh cần quan tâm nghiên cứu và hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong Đại hội một cách cụ thể, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình chỉ đạo Đại hội. Đồng thời, sau Đại hội cần quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.
2. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác Mặt trận cơ sở, tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện để sau Đại hội, UBMT các phường triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 đạt kết quả.
V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ
- Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBMT các phường tập trung xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của UBMT, của Ban Thường trực và từng thành viên trong Ban Thường trực UBMT phường.
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và tổ chức cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành Chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch thực hiện từng chương trình hành động cụ thể đến từng thành viên UBMT và trong các tầng lớp nhân dân.
- UBMT các cấp từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận các cấp, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đông Hà lần thứ X, Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- UBMT phường quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị, tập hợp, tổ chức Đoàn đại biểu của đơn vị mình tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đông Hà lần thứ X dự kiến sẽ tổ chức vào đầu Tháng 5/2024.
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây