Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ tư - 28/11/2018 15:51
Thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TW, ngày 08/6/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/7/2018 của Ban Thường trực UBMT thành phố Đông Hà về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sáng ngày 28/11/2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (UBMT Phường 3 là đơn vị được chọn để chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội Mặt trận cấp cơ sở của thành phố Đông Hà)
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
    Về dự Đại hội, phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực UBMT tỉnh. Đại biểu thành phố có: ông Trần Lam Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hà - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố; bà Phạm Thị Bích Ngọc - Th.UV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, các ông, bà trong Ban Thường trực UBMT thành phố. Đại biểu phường có các ông, bà đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Cùng với sự có mặt của 99/100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7 nghìn người dân Phường 3 đã về dự đại hội.
 
Quang cảnh Đại hội
 
    Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 3 lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ mới 2019 - 2024. Theo đó, trong 05 năm qua, trong bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và thành phố bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đã tác động không ít đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân cả nước, tỉnh, thành phố nói chung và đối với bà con nhân dân Phường 3 nói riêng. Song dưới sự nổ lực lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Phường 3 đã đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, chung sức chung lòng quyết tâm thực hiện đạt được kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các mặt: Kinh tế - xã hội ổn định và có bước phát triển khá, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện, diện mạo của phường ngày càng khởi sắc, nếp sống văn minh đô thị ngày càng định hình rõ nét. ANCT, TTATXH được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, dân chủ được phát huy, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. Đạt kết quả đó có đóng góp tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên từ phường đến từng khu dân cư. Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế, Chương trình hành động do Đại hội lần thứ 16 đề ra, MTTQ phường có sự chủ động cụ thể hóa vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường, đã tích cực tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh với nhiều chương trình, mô hình hoạt động được đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nét nổi bật nhiệm kỳ qua là trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, MTTQ phường đã luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ thành phố, tranh thủ được sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy phường, linh hoạt trong phối hợp thống nhất hành động chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể địa phương. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Chủ động xây dựng và tổ chức nhân dân tham gia thực hiện sâu rộng, khá toàn diện và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong hoạt động của mình, MTTQ các cấp phường đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chú trọng phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tập hợp, đoàn kết, động viên nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
 
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội
   
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là sau khi UBMT thành phố ban hành Đề án 343 về tổ chức thực hiện CVĐ giai đoạn 2016 - 2020, MTTQ phường đã chủ động triển khai hiệu quả, đưa CVĐ trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi, ngày càng có chiều sâu đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đời sống và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình, với sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu trong xây dựng đô thị văn minh, như: mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, ngày “Chủ nhật xanh”, “khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng tuyến phố văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp, vận động nhân dân đóng góp hàng tỷ đồng tham gia xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, vỉa hè, cây xanh... Từ đó 100% khu phố đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; 02/08 khu phố đạt danh hiệu xuất sắc. Trong thực hiện CVĐ “Vì người nghèo”, Mặt trận phường đã phát huy truyền thống đạo lý nhân ái, tinh thần đoàn kết tương trợ trong nhân dân. Với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn hưởng ứng tham gia, vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, kịp thời giúp đỡ người nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện đến trường… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường xuống còn 3,72%, 06/08 khu dân cư đã không còn nhà ở tạm bợ dột nát. Phải khẳng định rằng, qua việc thực hiện tốt công tác phong trào, MTTQ phường đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tạo ra nguồn lực vật chất, xây dựng đời sống tinh thần, văn minh đô thị vừa góp phần vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới.
    Việc tổ chức hàng chục cuộc giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, giám sát các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, phản biện xã hội về những chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến lợi ích, đời sống của nhân dân, Mặt trận phường đã đóng góp nhiều ý kiến, nhiều nội dung quan trọng trong quá trình triển khai hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của phường trong 5 năm qua. Thực hiện dân chủ đại diện, Mặt trận phường, cùng các tổ chức thành viên đã đã khơi dậy và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, nổ lực cố gắng chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân... giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở… qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Nhiều năm liên tục MTTQ phường được các cấp trung ương, tỉnh, thành phố khen thưởng và luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của MTTQ phường trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thời kỳ mới, để phát huy tốt vị trí và vai trò của mình, trên cơ sở Chương trình hành động đã được thông qua tại đại hội, MTTQ phường cần chú ý thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau:
    - Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp toàn dân, nâng cao vị trí, vai trò của các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; trên cơ sở quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ phường phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư trên toàn phường. Đặc biệt, cần quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện kế hoạch 65 của Thành ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đội ngũ, vì vậy cần chú ý tính kế thừa, tính hiệu quả, nhất là phát huy năng lực và vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện chương trình thống nhất hành động để đạt hiệu quả cao nhất. Luôn tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể, nêu cao vai trò chủ động, sáng tạo, đổi mới của từng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới. 
    - Quán triệt chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, MTTQ phường làm tốt công tác dân vận, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của công tác Mặt trận các cấp. Do đó, MTTQ phường phải khắc phục tính hình thức, bám sát tình hình thực tiễn để thể chế hóa các nội dung của CVĐ thành các kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp với tình hình đơn vị, địa phương và từng cơ sở để CVĐ thực sự đi vào đời sống, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của phường, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường văn minh…
    Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng CVĐ “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, CVĐ “Vì người nghèo” trên toàn phường, chú trọng công tác khảo sát đời sống của các hộ nghèo, khó khăn, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương đề xuất những giải pháp thiết thực, đồng bộ để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng các đề án xóa nhà tạm bợ, kế hoạch hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo với nhiều hình thức đa dạng, cũng như hỗ trợ khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn đột xuất, thiên tai hoạn nạn một cách hiệu quả, đảm bảo có chiều sâu.
    Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm xây dựng, nhân rộng và biểu dương các mô hình, điển hình tiêu biểu trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa những nhân tố mới, xây dựng một xã hội tốt đẹp, phồn vinh.
    - Tiếp tục nghiên cứu triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, nhất là giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương, phản biện những vấn đề, chủ trương, dự án, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến lợi ích, đời sống của nhân dân… nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
    - Tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp phù hợp với thực tiễn, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Mặt trận phải là tổ chức, là địa chỉ tin cậy mà nhân dân gửi gắm tâm tư nguyện vọng và là chổ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước.
 
Ủy ban Mặt trận Phường 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt, nhận nhiệm vụ
 
    Sau tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử UBMT, cử các chức danh chủ chốt trong Ban Thường trực UBMTTQVN phường nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận cấp trên. Kết quả, đã hiệp thương cử UBMT phường nhiệm kỳ mới với 33 vị, trong đó: Ông Nguyễn Văn Trường tiếp tục được tái cử chức danh Chủ tịch UBMT phường, Ông Nguyễn Xuân Thành giữ chức Phó Chủ tịch UBMT và Bà Nguyễn Thị Thu Trang cử làm Ủy viên Thường trực UBMT phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội lần này cũng đã biểu dương khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.
    Với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, MTTQVN Phường 3 nhất định sẽ vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, đưa các phong trào của địa phương phát triển lên một bước mới, góp phần quan trọng xây dựng Phường 3 và thành phố Đông Hà giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình./.
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây