Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Lương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ sáu - 11/01/2019 10:25
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Lương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. (Đây là đơn vị cơ sở thứ 3 của thành phố Đông Hà tiến hành đại hội)
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Lương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
    Sáng ngày 09/01/2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Lương đã tổ chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.
    Về dự Đại hội, đại biểu thành phố có bà Phạm Thị Bích Ngọc - Th.UV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; bà Võ Thị Hoa Hằng - Phó Chủ tịch UBMT thành phố; ông Nguyễn Hữu Hùng - Ủy viên Ban Thường trực UBMT thành phố. Đại biểu phường có các ông, bà đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Cùng với sự có mặt của 120/123 đại biểu chính thức đã về dự đại hội.
    Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân phường Đông Lương đã đoàn kết thống nhất, không ngừng phát huy thế mạnh, ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; quá trình thực hiện dân chủ ngày càng được mở rộng. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia với tinh thần hăng hái và sáng tạo, đóng góp có hiệu quả trong việc giảm nghèo, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh giàu đẹp.
    Thực hiện Chương trình hành động của UBMT phường nhiệm kỳ 2013 - 2018, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phường đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15; các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của phường; tập trung triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chương trình "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...  góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực trong hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và nhân dân ngày càng gắn bó. Thường xuyên nắm bắt những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, từ đó kịp thời có hướng chỉ đạo, xử lý, không để phát sinh các điểm nóng. Động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Trọng tâm là thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Vì người nghèo”… lồng ghép vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ đề hoạt động năm của phường và của thành phố. Từ đó, bộ mặt của phường có nhiều khởi sắc: Kinh tế phát triển đúng định hướng và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 186,62 tỷ đồng, tăng 16,5%/năm; giá trị thương mại - dịch vụ đạt 226,18 tỷ đồng, tăng 17,6%/năm. Đến nay toàn phường có hơn 1.320 doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hơn 2.200 lao động. Nông nghiệp sản xuất theo hướng đô thị hiện đại. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng văn minh, xã hội hóa xây dựng… luôn được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. 5 năm qua, phường thực hiện xã hội hóa xây dựng trên 69 công trình với số tiền nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xây dựng nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay 8/8 khu phố đạt khu phố văn hoá, 2 khu phố đạt điển hình văn hoá, 94% gia đình văn hoá. Công tác “vì người nghèo”, chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn luôn được Mặt trận các cấp quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của phường chiếm 2,95%, giảm 2,3% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMT phường và Ban CTMT khu phố được chú trọng. Quan tâm hướng dẫn, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào chiều sâu...
 

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bà Võ Thị Hoa Hằng - Phó Chủ tịch UBMT thành phố đã ghi nhận những nổ lực, cố gắng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của UBMT phường Đông Lương. Đồng thời, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới 2019 - 2024, để xây dựng phường Đông Lương phát triển toàn diện về mọi mặt. Mặt trận cấp phường cần phải xác định rõ và nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị; thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó, chú ý tính kế thừa, nhất là phát huy hiệu quả năng lực và vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. Tích cực tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận, tập hợp, động viên nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt tại địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là tổ chức thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sát hợp với tình hình đơn vị, địa phương và từng khu dân cư để đưa CVĐ thực sự đi vào đời sống, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của phường. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội theo hướng trọng tâm, trọng điểm có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy dân chủ cơ sở, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực phòng chống tham nhũng. Củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện các giải pháp gần dân, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp phù hợp với thực tiễn, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong thời kỳ mới.
 

    Đại hội lần này đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử UBMT, cử các chức danh chủ chốt trong Ban Thường trực UBMTTQVN phường nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận cấp trên. Kết quả, đã hiệp thương cử UBMT phường nhiệm kỳ mới có 31 vị, trong đó: Bà Nguyễn Thị Thu Vân tái cử chức danh Chủ tịch UBMT phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bà Trương Thị Lan Chi giữ chức Phó Chủ tịch UBMT và Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh cử làm Ủy viên Thường trực UBMT phường nhiệm kỳ mới. Đại hội lần này cũng đã biểu dương khen thưởng 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, MTTQVN phường Đông Lương nhất định sẽ vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, đưa các phong trào của địa phương phát triển lên một bước mới./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây