Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Thanh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thứ sáu - 28/12/2018 08:57
Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Thanh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Thanh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
    Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/7/2018 của Ban Thường trực UBMT thành phố Đông Hà về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sáng ngày 26/12/2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Thanh đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
    Về dự Đại hội, đại biểu thành phố có bà Nguyễn Thị Hà - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố; đại diện Ban Dân vận Thành ủy cùng các ông, bà trong Ban Thường trực UBMT thành phố. Đại biểu phường có các ông, bà đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Cùng với sự có mặt của 115/119 đại biểu chính thức đã về dự đại hội.
     Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Đông Thanh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.
    Đông Thanh với vị trí là phường ven đô của thành phố Đông Hà, có tốc độ đô thị hóa nhanh, trong 5 năm qua, cùng với sự quan tâm đẩy mạnh đầu tư của thành phố, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền địa phương; mặt trận, các đoàn thể và nhân dân phường Đông Thanh đã đoàn kết vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, phấn đấu đạt được kết quả khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực. Những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của phường có bước phát triển, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, đời sống văn hóa, văn minh đô thị có bước chuyển biến tích cực, diện mạo của phường ngày càng đổi mới và khang trang hơn. Dân chủ được phát huy, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Những kết quả đạt được đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, trong đó, UBMTTQVN phường đã thực sự là trung tâm đoàn kết thống nhất mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
    Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua của MTTQVN phường là trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã luôn bám sát định hướng của Mặt trận thành phố, tranh thủ được sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy phường, linh hoạt phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương. Đã gắn việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua do Mặt trận các cấp phát động với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Mặt trận và các tổ chức thành viên từ phường đến từng khu dân cư được kiện toàn, củng cố, có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức tập hợp, vận động, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận phường đã tổ chức triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đưa CVĐ trở thành phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đời sống ngay trong từng khối phố, từng hộ gia đình và đã trở thành nếp sống thường xuyên của mọi người dân trên địa bàn phường. Tiêu biểu là sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới trong phát triển kinh tế, xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn ANTT, như: xây dựng nền nông nghiệp sạch đô thị với sự ra đời của nhiều mô hình sản xuất rau, hoa an toàn; mô hình “Khu phố, dòng họ không có tội phạm, tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật”; bảo vệ môi trường... Từ đó phường Đông Thanh đã có 100% khu phố đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; 05/11 khu phố đạt danh hiệu xuất sắc (là phường có tỷ lệ khu dân cư đạt văn hóa cao nhất thành phố). Bên cạnh đó, Mặt trận phường đã cùng các tổ chức thành viên không ngừng duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân để chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng khó khăn trên địa bàn vươn lên trong cuộc sống. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường xuống còn 3,7%, 11/11 khu dân cư đã không còn nhà ở tạm bợ dột nát, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tạo ra nguồn lực vật chất, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, văn minh đô thị, vừa vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
    Tích cực triển khai và tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, năng lực thực thi công vụ của cán bộ nhà nước, phản biện và giám sát kết quả thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền thực sự là của dân, do dân, vì dân; củng cố niềm tin và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân. Với những kết quả đó, nhiều năm liên tục MTTQ phường được các cấp từ trung ương, tỉnh, thành phố khen thưởng và luôn đạt danh hiệu vững mạnh. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cấp phường, đã kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của MTTQVN, không ngừng phấn đấu và trưởng thành trên nhiều mặt. Vai trò, vị thế của MTTQ phường tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị xã hội.
    Thay mặt BTT Mặt trận thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBMT thành phố nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của MTTQVN phường Đông Thanh vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới 2019 - 2024, để xây dựng phường Đông Thanh phát triển toàn diện về mọi mặt, nhất là lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng cơ sở… phấn đấu cùng với thành phố đạt đô thị loại II vào năm 2020. Trong tình hình đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có sự tinh gọn về bộ máy, số lượng. UBMT phường cần nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao. Trong đó, cần chú trọng làm tốt một số vấn đề:
    1. Trong quá trình xây dựng phát triển, thành phố đã xác định lấy sông Hiếu làm trung tâm cảnh quan đô thị, phát triển mở rộng ra phía Bắc. Thành phố đã tập trung ưu tiên đầu tư nâng cấp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho các vùng vành đai, trong đó có phường Đông Thanh. Với mục tiêu đến năm 2020, thành phố sẽ đạt đô thị loại II. Đứng trước thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, Mặt trận cấp phường cần phải xác định rõ và nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị; Mặt trận và các đoàn thể phường cần đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ mới. Trên cơ sở tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận phường cần chú ý tính kế thừa, nhất là phát huy hiệu quả năng lực và vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. Tích cực tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể trong thực hiện các giải pháp đoàn kết, nuôi dưỡng và phát huy sức dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt tại địa phương. Tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực hoạt động của từng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.
    2. MTTQ phường cùng các tổ chức thành viên chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường mở rộng các hình thức tập hợp, động viên nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác Mặt trận các cấp. Do đó, MTTQ phường tiếp tục bám sát 05 nội dung lớn của CVĐ để xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát hợp với tình hình đơn vị, địa phương và từng khu dân cư để đưa CVĐ thực sự đi vào đời sống, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển chung của phường. Nhất là tiếp tục duy trì và phát triển mô hình “dân vận khéo”, các mô hình tiên tiến trong đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của phường, của thành phố có thương hiệu mạnh, các mô hình về xây dựng đời sống văn minh đô thị, giữ gìn ANTT tại địa phương, vận động nhân dân làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để chỉnh trang và nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị vùng vành đai thành phố.
    Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng CVĐ “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, CVĐ “Vì người nghèo”, tích cực phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương đề xuất những giải pháp thiết thực, có sự phân nhiệm cụ thể cho từng ban ngành, đoàn thể để có hành động chung thống nhất trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo và có hiệu quả.
    3. Trên tinh thần Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Mặt trận phường tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện mạnh mẽ nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Nhất là giám sát các hoạt động của bộ máy chính quyền, phản biện những vấn đề, chủ trương, dự án, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến lợi ích, đời sống của nhân dân… góp phần tích cực cùng với Đảng, chính quyền xây dựng các thể chế, chủ trương, chính sách sát hợp với lòng dân, cũng như giám sát kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém để kiến nghị, đề xuất giải pháp với Đảng, chính quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.
    4. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy dân chủ cơ sở, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực phòng chống tham nhũng. Củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thực hiện các giải pháp gần dân, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp phù hợp với thực tiễn, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Để Mặt trận thực sự là tổ chức, là địa chỉ tin cậy mà nhân dân gửi gắm tâm tư nguyện vọng và là chổ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước.  
    Yếu tố quan trọng là năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phường. Do đó, phải không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.
 
  UBMT phường Đông Thanh nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 ra mắt, nhận nhiệm vụ
   
 Sau tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử UBMT, cử các chức danh chủ chốt trong Ban Thường trực UBMTTQVN phường nhiệm kỳ mới và hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận cấp trên. Kết quả, đã hiệp thương cử UBMT phường nhiệm kỳ mới có 35 vị, trong đó: Ông Hồ Xuân Huy tái cử chức danh Chủ tịch UBMT phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ông Võ Phước Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBMT và Ông Hồ Sỹ Phương cử làm Ủy viên Thường trực UBMT phường nhiệm kỳ mới. Đại hội lần này cũng đã biểu dương khen thưởng 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.
    Với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, MTTQVN phường Đông Thanh nhất định sẽ vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, đưa các phong trào của địa phương phát triển lên một bước mới, góp phần quan trọng xây dựng phường Đông Thanh và quê hương Đông Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây