Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Thứ sáu - 12/01/2018 08:56
Chiều ngày 11/01/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019 để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2018 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 trong hệ thống Mặt trận thành phố.
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019
    Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các đồng chí Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Bảo - PCT UBMT tỉnh Quảng Trị; Ông Trần Lam Sơn - PBT Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy; Công an, Viện kiểm sát nhân dân thành phố; các đồng chí ủy viên UBMT thành phố khóa VIII và đại diện Thường trực Đảng ủy 09 phường.
 

    Theo đó, năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của BTV Thành ủy, sự nỗ lực điều hành của chính quyền và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận, các đoàn thể đã vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 12,2%; văn hóa - xã hội phát triển. Việc thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%, đời sống nhân dân được nâng cao, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được mở rộng. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và phấn khởi trước những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.
    Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của UBMT thành phố đạt được trên các mặt công tác như sau:
    1. Công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
    Bám sát chủ trương của BTV Thành ủy, Nghị quyết của HĐND và các Đề án, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố, UBMT thành phố đã xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017. Phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân dịp các ngày lễ trọng của quê hương đất nước. Tuyên truyền sâu rộng Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII) của Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các nội dung chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” của thành phố. Phổ biến nội dung các Dự án, Nghị quyết, Đề án của HĐND, UBND thành phố có tác động trực tiếp đến người dân, như: Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Phát triển hạ tầng kỹ thuật vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; các tiêu chí xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh, tuyến đường văn minh… Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới ban hành có hiệu lực năm 2016 và 2017 như Luật Trẻ em; Luật phí, lệ phí; Luật phòng, chống mua bán người...; duy trì phát triển các mô hình chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; triển khai tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn TTATGT; nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản.
Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài Truyền thanh Đông Hà, Bản tin Thành ủy định hướng nội dung tuyên truyền. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của UBMT thành phố (năm 2017, đã đăng 175 tin bài viết liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể). Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan. Phối hợp tạo điều kiện, phát huy vai trò nòng cốt của các hội quần quần chúng, các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
    Phối hợp chính quyền, các ngành chức năng nắm tình hình tôn giáo. Phối hợp tạo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Đông Hà lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham gia ý kiến đề xuất chính quyền các cấp xem xét, giải quyết kịp thời các nhu cầu về thành lập các tổ chức, về việc cấp đất xây dựng các cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; tổ chức đi thăm, động viên các tổ chức tôn giáo nhân các dịp lễ trọng của tôn giáo.
    2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
    - Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: Tích cực thực hiện hiệu quả Đề án 343/ĐA-MT-BTT của UBMT thành phố về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020. Tổ chức hiệp thương ký kết với các tổ chức thành viên Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2017 - 2020; gắn các nội dung của cuộc vận động với việc hưởng ứng thực hiện chủ đề hoạt động năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” của thành phố và lồng ghép các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng, chính quyền. Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch UBMT phường và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017, gắn với đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn 2014 - 2017. Duy trì và phát triển mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, phong trào xây dựng tuyến phố “xanh, sạch, đẹp”, “Ngày chủ nhật xanh”, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Năm 2017 vận động xã hội hóa xây dựng 56 công trình với số tiền nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng; xây dựng 09 tuyến phố văn minh, vận động giải phóng mặt bằng 72 tuyến đường giao thông với 1150/1178 hộ dân chấp hành; có 17.596 hộ gia đình đăng ký đảm bảo TTATGT; 54 mô hình giúp nhau thoát nghèo; 58 mô hình thực hiện văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; 45 mô hình đảm bảo ANTT; 217 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào; biểu dương 285 hộ thoát nghèo bền vững; có 19.873/20.962 gia đình văn hóa, trong đó có 478 hộ gia đình tiêu biểu; có 82/83 khu phố văn hóa, trong đó có 15 khu phố văn hóa xuất sắc cấp tỉnh.
    Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017, toàn thành phố có 83/83 (100%) khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; 62% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội. Ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư được tổ chức long trọng, sôi nổi, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia với các nội dung phong phú: đánh giá tổng kết một năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trao quà, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, khen thưởng các gia đình tiêu biểu, ký giao ước thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, các trò chơi dân gian...
    - Về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Thường trực UBMT thành phố tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” của Chính phủ, xây dựng ý thức văn hóa tiêu dùng của mọi người dân thành thói quen khi mua sắm, tiêu dùng ưu tiên đối với hàng Việt Nam. Tiếp tục hướng dẫn UBMT phường phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong thành phố ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong tiêu dùng; vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong thành phố sử dụng nguyên vật liệu trong nước để sản xuất, kinh doanh; xem đây là một hành động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hoá tiêu dùng của người Việt Nam.
    - Thực hiện các hoạt động “Vì người nghèo”, an sinh xã hội: Công tác vận động chăm lo cho người nghèo, khảo sát đời sống và hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết luôn được Mặt trận các cấp thành phố thực hiện kịp thời. Phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Năm 2017, UBMT các cấp thành phố vận động được 1.759.305.000 đồng (đạt 170,6 % KH giao); xây dựng và sửa chữa 25 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với 730 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất, sinh kế, chữa bệnh, trợ giúp học sinh nghèo với số tiền 390 triệu đồng. Vận động trao 1.799 suất quà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách với số tiền 828,9 triệu đồng. Qua đó, góp phần cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra.
    3. Tiếp tục phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
    Phát huy vai trò dân chủ đại diện, UBMT các cấp tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, chương trình, chính sách, dự án, văn bản luật của Nhà nước. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND với UBMT thành phố giai đoạn 2016 - 2021.
    Ban Thường trực UBMT các cấp chỉ đạo kiện toàn, hướng dẫn hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng theo đúng quy định. 9/9 phường thành lập Ban Thanh tra nhân dân với tổng số 88 thành viên; tổ chức được 253 cuộc giám sát; phối hợp với các tổ hòa giải thành công 154/210 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Thành lập 17 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với 115 thành viên; tổ chức giám sát 67 công trình xây dựng trên địa bàn. Qua công tác giám sát chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm trong chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
    Công tác giải quyết, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phân loại và gửi đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Năm 2017, Mặt trận các cấp thành phố tiếp 217 lượt công dân; tiếp nhận 97 đơn thư của công dân về chế độ chính sách, tranh chấp đất đai, quy hoạch và quản lý quy hoạch nghĩa địa, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp nước sạch hộ gia đình, vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, trợ cấp khó khăn đột xuất. Các đơn thư đã được Mặt trận các cấp giải quyết và phối hợp đề xuất giải quyết 91/97 đơn (chiếm 94%), số đơn còn lại đang đề xuất giám sát giải quyết.
    Ủy ban MTTQ các cấp thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2017. Tổ chức 34 đợt giám sát tại các cơ quan, địa phương trên các lĩnh vực khác nhau: giám sát các khoản thu nộp đối với các trường học trên địa bàn; giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại UBND các phường; Mặt trận các phường triển khai giám sát việc thu chi ngân sách; giám sát công tác quản lý các dự án; thực hiện văn minh đô thị; chính sách người có công; quy trình bầu khu phố trưởng và công tác xã hội hóa xây dựng trên địa bàn...qua các cuộc giám sát, đã nắm tình hình, kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền hữu quan để có giải pháp lãnh, chỉ đạo hiệu quả.
    Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đối với các phòng, ban ngành và UBND các phường. Phối hợp sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội và về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
    Thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi các ngành chức năng theo quy định. Chủ động giám sát đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri và nhân dân.
    Về công tác phản biện của Mặt trận các cấp thành phố đã tập trung phản biện các nội dung theo đề nghị của UBND cùng cấp. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND; các kế hoạch đề án của các phòng ban thuộc UBND thành phố. Năm 2017, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 47 lượt phản biện về các nội dung như: tham vấn cộng đồng về xây dựng Đập ngăn mặn Sông Hiếu; phản biện dự thảo Nghị quyết về xã hội hóa trong giáo dục; Quy chế đám tang; sử dụng vỉa hè không vào mục đích giao thông; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; phản biện dự thảo “Đề án phát triển nông nghiệp vùng kinh tế Khe Lấp”; dự thảo phương án tạo quỹ đất để xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn…
    4. Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
    Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp thành phố đảm bảo hoạt động. Tập trung kiện toàn UBMT thành phố, Ban Thường trực UBMT phường, TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đảm bảo theo quy định.
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2017; cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin công tác do Mặt trận tỉnh, trung ương tổ chức. Đề nghị UBTW MTTQVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 05 cán bộ Mặt trận. Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị theo hướng bám sát chỉ đạo cơ sở, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với UBMT để hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.
    Đồng thời, hướng dẫn cơ sở xây dựng Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, UBMT phường theo hướng dẫn của UBMT tỉnh. Kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của UBMT phường năm 2017: 08/9 đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc, 01/9 đơn vị đạt vững mạnh. UBMT thành phố được UBMT tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong năm 2017.
    Nhìn chung, năm 2017, Ủy ban MTTQ thành phố bám sát Chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQ tỉnh, Nghị quyết của BCH Đảng bộ Thành phố, HĐND, UBND thành phố xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện. Phối hợp với chính quyền, các ban ngành, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với xây dựng đô thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực; thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận các tầng lớp nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực, chủ động tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy năng lực giám sát, phản biện xã hội, vai trò dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp thành phố ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh năm 2017 của thành phố.
    Tuy nhiên, công tác Mặt trận năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao; Mặt trận ở một số cơ sở chưa thật sự chủ động, sáng tạo, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong các hoạt động; công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận một số địa phương chưa thực sự rõ nét, thiếu trọng tâm; việc nắm bắt, phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở còn thiếu kịp thời, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, giám sát đầu tư thi công xây dựng tại địa bàn; thực hiện chế độ thông tin báo cáo của MTTQ ở một số địa phương có lúc còn chậm.
    Để làm rõ hơn nữa kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình phối hợp hành động năm 2017, tại buổi tổng kết đã có 05 phát biểu tham luận sôi nổi của UBMT Phường 1 với nội dung “Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động xây dựng các mô hình tự quản và thực hiện công tác hòa giải cơ sở”, UBMT Phường 2 với “Phát huy vai trò Mặt trận trong công tác vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa xây dựng các công trình thiết yếu và giải phóng mặt bằng trên địa bàn”, UBMT Phường 3 với “Phát huy vai trò trong công tác giám sát và phản biện xã hội”, Mặt trận Phường Đông Lễ với “Phát huy vai trò trong công tác an sinh xã hội, chăm sóc người nghèo, hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững”, Thành Đoàn Đông Hà với “Tập hợp đoàn viên, hội viên xây dựng văn hóa, văn minh đô thị”.
    Hội nghị lần này cũng đã xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, tập trung thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng phát triển, đưa Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020; Mặt trận các cấp thành phố Đông Hà tập trung cho công tác Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bám sát Chương trình phối hợp hành động của UBMT tỉnh; Kết luận số 12-KL/TU ngày 11/12/2017 của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của UBND thành phố; Ủy ban MTTQVN thành phố xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 như sau:
    1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
    - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức tốt các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước năm 2018. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Thành ủy, chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”, cùng các đề án, chương trình về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo của thành phố. 
    - Tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam; chủ động nắm bắt tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm thực hiện “Diễn biến hòa bình”, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì sử dụng hiệu quả công tác tuyên truyền trên trang website của Mặt trận thành phố.
    - Nâng cao năng lực tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể, thường xuyên củng cố tổ chức, có nhiều hoạt động phong phú, thích hợp để phát huy khả năng, tiềm lực trong nhân dân; nâng cao vai trò hoạt động của lực lượng nòng cốt, cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng dân cư nhằm tổ chức đoàn kết nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động.
    - Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc, tôn giáo. Triển khai Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về “tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; xây dựng và bồi dưỡng, chăm lo, phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo. Tăng cường tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo; thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân các dịp lễ trọng.
    2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
    - Theo tình hình cụ thể của địa phương, của từng cơ sở phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động nhằm góp phần tạo động lực tốt cho việc vận động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ANCT, TTATXH và hoàn thành chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN thành phố đã đề ra.
    - Tiếp tục triển khai các nội dung Đề án thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện Chương trình hiệp thương cuộc vận động trong giai đoạn 2017 - 2020 với các phần việc cụ thể, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh. Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố.
    - Tập trung vận động có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ chăm lo, xây nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố, gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chủ động, kịp thời trong công tác cứu trợ đảm bảo thiết thực, đúng đối tượng.
    - Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng trong phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2018 và các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11).
    - Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội; chú trọng phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị, tham gia giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn; vận động thực hiện tốt các phong trào xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản tại khu dân cư; xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội; tuyên truyền làm tốt công tác tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…
    3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh
    - Thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật. Nâng cao chất lượng tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội các dự án Luật, pháp lệnh, đề án, chương trình; đề xuất các ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng chính sách, các chủ trương của thành phố. Tập trung tổ chức cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện, chương trình hành động của Mặt trận TQVN các cấp trình Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.
    - Thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe dân nói”, phối hợp tổ chức các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân.
    - Tham mưu cấp ủy đảng tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217 -/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 -/TW  của Bộ Chính trị (khóa XI) quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
    - Chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội. Năm 2018, Ủy ban MTTQVN thành phố tập trung tổ chức 03 chương trình giám sát chuyên đề:
    + Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố đối với UBND các phường.
   + Giám sát kết quả tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2017 đối với UBND các phường.
    + Giám sát một số vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn thành phố.
    Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tích cực phối hợp hiệu quả trong tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát của BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các cơ quan, đơn vị thành phố đã ký kết chương trình phối hợp công tác.
    - Tích cực vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trọng tâm là công tác giám sát các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát cán bộ, đảng viên qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
    - Tiếp tục phát huy tốt vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, chủ động phối hợp với chính quyền tham gia giải quyết và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và chất lượng hòa giải cơ sở.
    4. Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
    - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố theo hướng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức các cuộc vận động, phong trào của nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạtđộng hiệu lực, hiệu quả”.
    - Làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận từ thành phố đến cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với BTV Đảng ủy, chính quyền các phường trong chỉ đạo, phối hợp hoạt động của Mặt trận cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Mặt trận phường, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiến hành thành lập các Ban tư vấn của UBMT thành phố triển khai hoạt động hiệu quả.
    - Triển khai thực hiện hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND với UBMT và các tổ chức đoàn thể. Phát huy vai trò, vị trí của UBMT các cấp trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động. Quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ hoạt động của các tổ chức thành viên, nêu cao vai trò các vị uỷ viên UBMT, các cá nhân tiêu biểu, những người có uy tín trong các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo tham gia vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
    - Tổ chức tốt các kỳ họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận và các phong trào thi đua, các chương trình phối hợp. Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng năm 2018.
    5. Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội MTTQVN các phường tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
    - Trên cơ sở Kế hoạch của UBMTTQVN tỉnh về tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh; Ban Thường trực UBMT thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản chỉ đạo công tác Đại hội Mặt trận cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2019 - 2024.
    - Tập trung triển khai hướng dẫn, chỉ đạo công tác Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình theo quy định.
    Hội nghị lần này đã tiến hành quy trình cho thôi Ủy viên UBMT thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với Ông Nguyễn Đình Tánh - nguyên Chủ tịch UBMT Phường Đông Lương và Bà Lê Thị Cúc - nguyên Chủ tịch UBMT Phường Đông Lễ. Đồng thời, hiệp thương bổ sung Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch UBMT Phường Đông Lễ, Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Chủ tịch UBMT Phường Đông Lương tham gia Ủy viên UBMT thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 

    Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBMT tỉnh, Ông Nguyễn Thanh Bảo đã trao tặng Bằng khen của UBMT tỉnh cho 02 tập thể và 03; Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đại diện Ban Thường trưc Mặt trận thành phố trao giấy khen cho 28 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017.
 
 

    Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa Ban Thường trực UBMT thành phố với Ban Thường trực UBMT 09 phường:
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2018
                                                 Văn phòng UBMT thành phố tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây