TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO 2021

Thứ hai - 03/10/2022 09:52
Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021; 
Công tác chăm lo Tết cho người nghèo năm 2022
TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO 2021
               Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BVĐ, ngày 28/4/2021 của Thường trực UBMT - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố về triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thành phố Đông Hà năm 2021; Kế hoạch số 40/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/12/2021 về chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường trực UBMTTQVN - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:
z3769271798608 9777e3979ed5781d8cdd85a1e7b5a9d1

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
                 Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BVĐ, ngày 15/4/2021 của UBMTTQVN - BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh về vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng Nhà Đại đoàn kết và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-MTTQ-BVĐ, ngày 28/4/2021 về triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội thành phố Đông Hà năm 2021, đồng thời, triển khai đến tận Mặt trận các cơ sở và cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
                 Chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. 
Chú trọng công tác phối hợp rà soát, thống kê các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2021, số hộ nghèo toàn thành phố là 429 hộ, cận nghèo 1.567 hộ. Tổ chức vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo đúng quy định; tham gia phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo tại mỗi địa phương; việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền. MTTQ, ban, ngành các cấp quan tâm. 
                Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN  thành phố đã tham mưu kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và bộ phận giúp việc Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đông Hà; ban hành Quyết định số 28/QĐ-MTTQ-BVĐ ngày 05/01/022 của  Ủy ban MTTQVN thành phố về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; sửa đổi, bổ sung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.
z3769272189825 21153a33498175aaa862b134c4b1349f

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả vận động, hỗ trợ và quản lý Quỹ “Vì người nghèo”
1.1. Kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 
              Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quan tâm phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên các cấp, các ban, ngành có liên quan trong triển khai chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo; Ban Thường trực UBMT - BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã bám sát đặc điểm tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo trong thời gian qua. Bằng nhiều hình thức, cách thức vận động trực tiếp và gián tiếp, như phát hành thư ngõ, thông qua các buổi họp dân, hệ thống truyền thanh, tuyên truyền vận động qua mạng xã hội,… công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn. Nhờ đó, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2021 đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tạo nguồn lực để triển khai xây dựng Nhà đại đoàn kết, thực hiện các chương trình trao hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất trợ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo, nhất là trong đợt cao điểm “Vì người nghèo” (từ 19/5 đến 18/11/2021). Năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã vận động được 2.400.533.667 đồng, đạt 170,2% kế hoạch (kế hoạch là 1.410.680.000đ). Cụ thể: 
* Cấp thành phố:             974.858.667đ
- Từ 2 ngày lương của CBCNVC-LĐ:     712.858.667đ
- Huy động của các cơ quan, đơn vị, DN và các tổ chức là:     262.000.000đ
- Ngoài ra, UBMTTQVN tỉnh chuyển về:                                     100.000.000đ
- Tồn quỹ năm 2020 chuyển sang:                                                 994.474.915đ
=> Tổng quỹ:                                                                              2.069.333.582đ
* Cấp phường:                     1.425.675.000đ
- Từ 2 ngày lương của CBCNVC-LĐ:              29.000.000đ
- Huy động của các cơ quan, đơn vị, DN và  các tổ chức là:        1.396.675.000đ
- Tồn quỹ năm 2020 chuyển sang:                                                   813.944.000đ
=> Tổng quỹ:                                                                            2.239.619.000đ
1.2. Kết quả chi Quỹ “Vì người nghèo” :
z3769271784706 4eb0cc57b30728d5125b32a2e0cad7c3

              Trong năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã tiến hành khảo sát, hỗ trợ xây dựng được 18 Nhà Đại đoàn kết với số tiền 850.000.000đ.  Trong đó: từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây mới 02 nhà với số tiền 100.000.000đ; từ nguồn Quỹ  Thiên tai hỗ trợ xây mới 16 nhà với số tiền 750.000.000đ. Hỗ trợ sửa chữa 18 nhà với tổng số tiền 192.000.000đ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”. Cụ thể: 
* Tổng chi cấp thành phố:      675.800.000đ
- Hỗ trợ xây 02 Nhà Đại đoàn kết:     100.000.000đ
- Hỗ trợ sửa chữa 04 nhà:                                        65.000.000đ 
- Hỗ trợ khó khăn, khám chữa bệnh 03 trường hợp:                    6.000.000đ
- Hỗ trợ thăm tặng 954 suất quà với số tiền:                                  494.800.000đ
- Hỗ trợ khác:       10.000.000đ
=> Tồn Quỹ năm 2021:             1.393.533.582đ                             
* Tổng chi cấp phường:          558.660.000đ
- Hỗ trợ sửa chữa 14 nhà đại đoàn kết:                  127.000.000đ                                  
- Hỗ trợ 198 học sinh nghèo:     81.550.000đ
- Hỗ trợ 10 trường hợp khám chữa bệnh:         7.500.000đ
- Hỗ trợ sinh kế 46 trường hợp    116.900.000đ
- Hỗ trợ khó khăn đột xuất 1.445 trường hợp    225.710.000đ
=> Tồn Quỹ năm 2021:                                                               1.680.959.000đ
2. Công tác chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Nhâm Dần 2022:
z3769271786139 525a8ba4096f58197526a366ef7863a8
                        
             Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT, ngày 26/11/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch số 40/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/12/2021 của UBMT-BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Đông Hà về việc chăm lo Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 cho người nghèo, người già yếu, neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/điôxin, hộ gia đình bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Tết - đón Xuân 2022.
                 Ban Thường trực UBMT - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã phối hợp với tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm vận động góp sức chăm lo cho hộ nghèo, người già yếu, neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui Tết - đón Xuân 2022, với mục tiêu kế hoạch phấn đấu vận động 3000 suất quà (tương đương 1 tỉ đồng), trị giá mỗi suất quà ở cấp thành phố thấp nhất là 500.000đ/suất, cấp phường thấp nhất 300.000đ/suất.
              Kết quả, từ ngày 15/01/2022 - 27/01/2022, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở đã vận động và tổ chức trao 6.177 suất với tổng số tiền 2.578.902.000 đồng (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Trong đó: 
- UBMTTQVN các cấp thành phố tổ chức trao 3.683 suất, tổng trị giá 1.535.400.000 đồng.
-  Các tổ chức đoàn thể, thành viên UBMTTQVN các cấp thành phố tổ chức thăm tặng quà 2.494 suất, tổng trị giá 1.043.502.000 đồng. 
3. Hoạt động của các tổ chức thành viên của UBMT thành phố:
z3769271804162 86783b7994cbebd3ea85d6d858138b36

Các tổ chức đoàn thể Hội CCB, Đoàn TN, Hội LHPN, Hội ND, LĐLĐ, Hội Chữ thập đỏ thành phố,… luôn hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát động đoàn viên, hội viên đóng góp xây dựng quỹ của đoàn thể mình để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ ổn định cuộc sống, trợ giúp đoàn viên, hội viên thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,… Cụ thể năm 2021: 
- Hỗ trợ xây dựng 07 nhà ở:    370.000.000đ
- Hỗ trợ sửa chữa 11 nhà:    270.000.000đ 
- Trợ giúp 343 học sinh nghèo vượt khó:     344.400.000đ 
- Hỗ trợ vốn sinh kế cho 63 hội viên:    1.071.300.000đ 
- Trợ giúp khó khăn đột xuất 171 trường hợp:    98.500.000đ 
- Hỗ trợ thăm tặng 1.570 xuất quà:      631.500.000đ 
- Hỗ trợ khác 2.603 trường hợp:    787.300.000đ
4.  Đánh giá chung
z3769271801215 7c65351a8b5626da401fa643a5bb5089

              Việc triển khai công tác tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2021 trên địa bàn thành phố đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Mặc dù, trong bối cảnh chịu tác động rất lớn của dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn thành phố, phát huy được nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái từ mỗi cộng đồng dân cư cùng chung tay góp sức chăm lo người nghèo, thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Đông Hà đã tích cực tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt và vượt chỉ tiêu được phân bổ.
z3769271795166 abb3a556aeb5be281fc88682e3410328

              Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Đó là:
- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai ủng hộ còn chậm, kết quả vận động trong Nhân dân ở khu dân cư và công chức phường còn thấp.
- Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” một số phường hoạt động còn hạn chế, công tác tuyên truyền vận động chưa được quan tâm đúng mức nên việc huy động ủng hộ Quỹ còn thấp. 
- Việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo còn gặp nhiều khó khăn về đất ở của các hộ gia đình nghèo, do vậy, có đủ nguồn quỹ để hỗ trợ, tuy nhiên không triển khai thực hiện được.
z3769271806166 9f989a8ebd02a181ab5f174b27f9cd28

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo và đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện chương trình an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 đạt trên 1,5 tỷ đồng.
2. Phát động thực hiện có hiệu quả “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2022 và “Tết vì người nghèo” năm 2023.  
3. Tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đến cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố nhằm tạo nguồn lực để giúp đỡ cho các hộ gia đình nghèo, người nghèo khắc phục khó khăn, có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các hộ nghèo, người nghèo trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững; xóa bỏ tư tưởng trong chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước và sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.
5. Kịp thời kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp khi có thay đổi nhân sự; sửa đổi, bổ sung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” theo đúng quy định. Tăng cường công tác giám sát, tự kiểm tra và kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” theo quy chế. 
Trên đây là Báo cáo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức chăm lo cho người nghèo của Ban Thường trực UBMT - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2021./.
Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN
- BTT UBMT tỉnh;
- BPT UBMT tỉnh;                                                                          (Đã ký)
- Thường trực Thành ủy;
- Lãnh đạo UBND TP;                                                          Nguyễn Hồng Hải
- BDV Thành ủy;                                                          Chủ tịch UBMTTQVN thành phố
- Phòng LĐ-TB&XH TP;
- Thành viên BVĐ Quỹ “VNN” TP;
- BTT UBMT 9 phường;
- Lưu VP UBMT TP.    TM. BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”

 
        
                                      
                                                                    

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây