Chương trình hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020

Thứ ba - 25/07/2017 15:21
Ngày 24/7/2017, tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà lần thứ Tám, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tiến hành hiệp thương thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020.
Chương trình hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020
* Toàn văn nội dung Chương trình hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số  14 /CTPH-UBMT                               Đông Hà, ngày 24 tháng 7 năm 2017
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 2017 – 2020

----------
 
    Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của HĐND thành phố Đông Hà về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020; Quyết định số 340 /QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND thành phố Đông Hà về việc ban hành bộ tiêu chí thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị; Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 12/4/2016 của UBND thành phố Đông Hà về thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh”;
    Căn cứ Đề án 343/ĐA-UBMT-BTT ngày 24/6/2016 của UBMTTQVN thành phố Đông Hà về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020;
    Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động 2017 của UBMTTQVN thành phố Đông Hà; Hướng dẫn số 59/HD-MTTQ-BTT, ngày 17/5/2017 của Ban Thường trực UBMT tỉnh Quảng Trị về việc hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đông Hà hướng dẫn hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như sau:
    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    - Nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững góp phần đưa Đông Hà đạt đô thị loại II trước năm 2020.
   - Thông qua hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động  đảm bảo từng nội dung của Cuộc vận động được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện hiệu quả, tránh chồng chéo, bỏ sót khi triển khai thực hiện.
     II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
     1. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố:
     - Trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBMT các phường, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động. Hướng dẫn UBMT các phường tổ chức vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng hợp lý quỹ “Vì người nghèo”.
    - Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng cơ chế, kế hoạch thực hiện cuộc vận động theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Chủ trì thực hiện cuộc vận động; phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả.
   - Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng UBMT phường và các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động, nhất là những tập thể có các công trình, mô hình hiệu quả xây dựng đô thị văn minh.
    - Thường xuyên tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh.
    2. Hội Nông dân thành phố:
    - Chỉ đạo Hội các phường tiếp tục thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng đô thị văn minh”, “Phong trào nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh” lồng ghép chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
    - Hướng dẫn Hội Nông dân các phường, chi hội khu dân cư xây dựng các mô hình: Nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.
    - Phối hợp với Hợp tác xã xây dựng mô hình liên kết sản xuất, mô hình Hợp tác xã kiểu mới.
    3. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố:
    - Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện nội dung Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” giai đoạn 2016 - 2020.
   - Duy trì Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ; chỉ đạo hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như mô hình “Hạn chế sử dụng túi ni lông”, mô hình “Thu gom ve chai, mô hình sản xuất lương thực, thực phẩm sạch”, ký cam kết xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp góp phần xây dựng đô thị văn minh
    - Duy trì “Ngân hàng con giống” giúp đỡ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi, các tổ hợp tác; đỡ đầu hộ nghèo có địa chỉ bằng các hình thức thiết thực.
    - Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp học nghề, tuyên truyền xuất khẩu lao động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp.
    4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố:
    - Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai Phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” bằng các công trình do Đoàn Thanh niên đảm nhận.
    - Hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn Thanh niên phường có các công trình, mô hình của thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến đường văn minh; tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, phát triển các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.
    - Hướng dẫn mỗi cơ sở Đoàn xây dựng ít nhất 01 mô hình thanh niên bảo vệ môi trường.
    - Vận động các doanh nghiệp trẻ trong và ngoài tỉnh quan tâm tạo nghề hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Góp phần cùng thành phố giảm nghèo bền vững. 
    5. Hội Cựu Chiến binh thành phố:
    - Chỉ đạo Hội phường thực hiện nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, truyền thống quê hương, đất nước; thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.
    - Hướng dẫn, chỉ đạo mỗi Hội cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; 01 mô hình về thực hiện Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Thực hiện và nhân rộng mô hình “Cựu Chiến binh nhận giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”.
    - Tuyên truyền kêu gọi và vận động các tổ chức, các cá nhân hảo tâm giúp đỡ hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng thành phố giảm nghèo bền vững.
    6. Liên đoàn Lao động thành phố:
    - Chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả” trong doanh nghiệp; “Phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc” trong cơ quan đơn vị góp phần xây dựng đô thị văn minh.
    - Tuyên truyền kêu gọi và vận động các tổ chức, các cá nhân hảo tâm nhằm giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng thành phố giảm nghèo bền vững.
    7. Hội Người cao tuổi thành phố:
   - Tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, tích cực tham gia phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc giữ gìn nề nếp, gia phong trong gia đình, tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, thực hiện có hiệu quả chương trình “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh”. Nhân rộng mô hình “Dưỡng sinh tuổi già” cho tất cả hội viên của mình.
    - Hướng dẫn chỉ đạo Hội người cao tuổi các phường duy trì xây dựng ít nhất 01 mô hình về bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.
    8. Hội Khuyến học thành phố:
    - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, có biện pháp khuyến khích, giúp đỡ học sinh trong độ tuổi đến trường, động viên mọi người tự học tập suốt đời. Xây dựng quỹ khuyến học từ trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, động viên, khuyến khích trẻ em và người lớn học tập thành tài.
    - Hướng dẫn chỉ đạo Hội Khuyến học ở mỗi phường xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình về khuyến học.
    - Tuyên truyền kêu gọi và vận động các tổ chức, các cá nhân hảo tâm nhằm giúp đỡ, đỡ đầu học sinh nghèo học giỏi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng thành phố giảm nghèo bền vững.
    9. Hội DS-KHHGĐ thành phố:                                                                 
    - Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, chú trọng thu hút hội viên. Vận động cán bộ hội viên xây dựng quy mô gia đình 2 con, thực hiện tốt Chiến lược dân số và chăm sóc SKSS/KHHGĐ, Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai giai đoạn 2017 - 2020 góp phần giảm bền vững  tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, giảm tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số. Góp phần cùng thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu về dân số đô thị.
    10. Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận:
    Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, gồm Hội Đông y, Hội Giáo chức, Hội Tù Chính trị, TNXP, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Giáo Hội Phật giáo thành phố,… căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia đăng ký các công trình, mô hình đô thị văn minh của tổ chức mình gắn với phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho phù hợp.
    III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:  Tháng 7/2017 – 7/2020.
    - Văn bản đăng ký nội dung thực hiện và đảm nhận các công trình phần việc gửi về địa chỉ hộp thư: ubmtdh@gmail.com.
    - Thời gian: Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/6 hàng năm.
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    1. Ủy ban MTTQVN thành phố chủ trì xây dựng, tổ chức hội nghị thống nhất ký kết chương trình hiệp thương phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
    2. Căn cứ các nội dung trên, UBMT các phường tùy vào tình hình thực tế ở địa phương báo cáo với cấp ủy, phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên cùng cấp để xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, báo cáo định kỳ kết quả phối hợp tham gia xây dựng đô thị văn minh gửi về Ủy ban MTTQVN thành phố theo dõi, chỉ đạo.
    3. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố có văn bản hướng dẫn các hội, đoàn ở cơ sở phối hợp với UBMT cùng cấp để triển khai thực hiện.
    4. Đề nghị các phòng ban, ngành thành phố triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tham gia phối hợp thực hiện.
   Trên đây là Chương trình hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các tổ chức, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung trên để cam kết triển khai thực hiện./.
 
   
   
   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây