CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ NĂM 2017.

Thứ năm - 24/11/2016 15:31
Căn cứ Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của UBMTTQVN Thành phố Đông Hà; Chương trình công tác toàn khóa và Quy chế hoạt động của UBMTTQVN thành phố Đông Hà khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ban Thường trực UBMT Thành phố xây dựng chương trình công tác trọng tâm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 với các nội dung sau:
CHƯƠNG TRÌNH  CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBMTTQVN THÀNH PHỐ NĂM 2017.
1/ Tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
- Triển khai sâu rộng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
-Tổ chức, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Trọng tâm là các văn bản chương trình kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09 –CT/TU ngày 05/8/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của BTV Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020”. Các đề án của HĐND thành phố trong giai đoạn 2014 - 2020 để thực hiện nhiệm vụ  xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trước 2020.
- Triển khai kế hoạch của Ban Thường trực UBMT tỉnh về cụ thể hóa Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận giai đoạn 2014 – 2019.
- Triển khai thực hiện Đề án “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói”; tập hợp ý kiến của nhân dân phản ánh, đề xuất đến các cơ quan Đảng, nhà nước, các ngành chức năng liên quan.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội.
2/ Nâng cao hiệu quả, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Tập trung xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; tích cực tham gia xây dựng, củng cố và phát triển khối Đại đoàn kết dân tộc thông qua kết nạp thành viên và các cá nhân tiêu biểu.
- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước gắn với việc tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2017).
- Phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng để làm tốt công tác Tôn giáo; tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, bà con theo đạo chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo sự bình đẳng, thực hiện sống “Tốt đời đẹp đạo”.
3/ Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
Tích cực vận động nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đặc biệt là thực hiện Chương trình hành động số 09-CTHĐ/TU ngày 05/8/2013 của Thành ủy “thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020”. Triển khai thực hiện các nội dung của chủ đề năm 2017 .
- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 01/11/2011 của BCH Đảng bộ thành phố về “tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự đô thị”; trong đó chú trọng phối hợp các đơn vị liên quan, đặc biệt là Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để tuyên truyền có hiệu quả công tác vận động nhân dân trong việc giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện tốt Đề án “Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016-2020”. Vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào xã hội hóa; thực hiện Đề án “Xã hội hóa xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng khu dân cư và trồng cây xanh đường phố, giai đoạn 2014 - 2020”
- Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/9/2014 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCHTW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục phối hợp vận động thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của BTV Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố. Duy trì và nâng cao việc thực hiện mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, đôn đốc, kiểm tra công tác phát động vệ sinh môi trường định kỳ trong toàn thành phố.
- Tổ chức triển khai Đề án thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 trong các tổ chức thành viên, các Ủy viên UBMT, Ban Thường trực UBMT các phường và các Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Đôn đốc Hướng dẫn các thành viên và UBMT các phường sớm triển khai thực hiện. Tích cực vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các mô hình tự quản trong khu dân cư, các cuộc vận động, các phong trào gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, gắn với chính sách an sinh xã hội về các mục tiêu giảm nghèo của thành phố. Phát huy nguồn lực trong mỗi địa phương, cơ quan, đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, cộng đồng, dòng họ để giúp đỡ hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ sinh kế vốn sản xuất, kiến thức làm ăn cho người nghèo. Triển khai và phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 và “Tết vì người nghèo ” năm 2018. Phấn đấu vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo" đạt và vượt chỉ tiêu giao.
- Đẩy mạnh và nâng cao  hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố. Chủ động xây dựng các nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đoàn thể ban ngành liên quan đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Trong đó tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Đông Hà, giai đoạn 2016 – 2020.
- Phối hợp thực hiện các chương trình về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
- Tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Hướng dẫn Mặt trận các phường tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 12/CT-TU của Thành ủy về mô hình khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Duy trì và thực hiện các bản cam kết ở các khu dân cư về ANTT và ATGT.
 
4/ Phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.
- Mặt trận các cấp thành phố tập trung góp ý, tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia các dự thảo văn kiện và đề xuất sáng kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
- Phối hợp tổ chức các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân.
- Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong giám sát và phản biện xã hội. Triển khai các chương trình giám sát của Mặt trận và hoạt động giám sát theo chuyên đề:
+ Giám sát việc thực hiện tiếp công dân theo Luật tiếp công dân năm 2013.
+ Giám sát các khoản thu nộp trong trường học trên địa bàn.
+ Giám sát các nội dung theo sự chỉ đạo của Ban TT UBMT tỉnh Quảng Trị.
- Tích cực vận động nhân dân chủ động đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Trọng tâm là công tác giám sát các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giám sát tình hình thực hiện Chị thị 02 của UBND tỉnh, Chỉ thị 05 của UBND thành phố gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
- Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp dân, tham gia giải quyết và phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.
 
5/ Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” gắn với Chương trình hành động số 10 –CTHĐ/TU, ngày 11/11/2013 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới.
- Thành lập Hội đồng tư vấn, xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động và các nội dung liên quan. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội.
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng đảm bảo số lượng và chất lượng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu dân cư, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp thành phố và các nội dung liên quan.
- Phối hợp chặt chẽ với BTV Đảng ủy, chính quyền các phường trong Công tác chỉ đạo hoạt động của Mặt trận cơ sở. Cụ thể hóa các phong trào, các cuộc vận động thành các chương trình, phần việc cụ thể; chủ động nắm bắt tình hình triển khai các hoạt động; phát huy vai trò trách nhiệm phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt tận trong giai đoạn mới.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND với UBMT và các thành viên để hoàn thành các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực KT-XH, QPAN của thành phố.
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, sâu sát cơ sở để nắm tình hình đời sống của nhân dân, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng xã hội khó khăn, hộ nghèo… Thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn.
6/ Phối hợp, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức Hội.
Phát huy vai trò, vị trí trong việc phối hợp thống nhất hành động của Thường trực UBMTTQ các cấp, vai trò các vị uỷ viên UBMT, các cá nhân tiêu biểu, những người có uy tín trong các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo. Quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho các Hội hoạt động; vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố đã đề ra trong năm 2017. 
 
Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của UBMTTQVN thành phố Đông Hà, kính trình Ban thường vụ Thành ủy phê duyệt.
 
 
Nơi nhận:                                          
- BTV Thành ủy; B/c
- Ban DV Thành ủy; B/c
- Ban TT UBMT TP;
- Ban TT UBMT phường;
    - Lưu VP.
 
   TM. BAN THƯỜNG TRỰC                                           
                 CHỦ TỊCH
                      Đã ký
 Nguyễn Thị Thanh Hương
                                                                                                                                         
    
    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây