TỔNG KẾT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2016

Thứ tư - 24/05/2017 16:35
TỔNG KẾT  CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2016
Thực hiện Chương trình thống nhất hành động của UBMTTQVN thành phố và kế hoạch thực hiện việc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2016; UBMT-Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tổ chức tổ chức thực hiện và đạt được kết quả như sau:
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,  VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ
1. Công tác triển khai thực hiện
- Phát huy kết quả đã đạt được của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” những năm qua. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Năm 2016, Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” đã phát động thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” gắn với việc xây dựng văn minh đô thị năm 2016. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2016 (19/5/2015 đến 18/11/2015) đến cơ sở. Phân bổ chỉ tiêu vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” cho UBMT-Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các phường.
- Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường trên cơ sở Kế hoạch và chương trình công tác của UBMT thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các tổ chức thành viên và UBND phường, với chức năng nhiệm vụ và tình hình đặc điểm của địa phương mình để tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 2016. Đồng thời rà soát, nắm bắt cụ thể các hộ nghèo có nhà dột nát, tạm bợ khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2016 gửi lên UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố để có kế hoạch khảo sát thực tế và hỗ trợ.
- UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” 9 phường đã tổ chức thực hiện và có nhiều giải pháp, sáng tạo trong việc tập hợp và huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức, đơn vị và nhân dân ở khu dân cư hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, tích cực giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, khá, vận động xóa nhà tạm bợ cho các hộ nghèo; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng văn minh đô thị; các điển hình tiên tiến, mô hình có hiệu quả; đẩy mạnh việc hỗ trợ sinh kế cho người nghèo và giúp thoát nghèo bền vững.
2. Công tác tuyên truyền, vận động
Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thảnh uỷ, sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố về chương trình chăm lo cho người nghèo đến tận khu dân cư và hộ dân. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam-Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong thời gian qua. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ và tham gia các hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình, nhất là trong đợt cao điểm “Vì người nghèo” (từ 19/5 đến 18/11/2016).
Quán triệt chỉ đạo của Thường vụ Thành uỷ, của UBND thành phố về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Thường trực UBMT thành phố đã triển khai và hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, kiểm tra nắm chắt tình hình đời sống nhân dân, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, tạo nên khi thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2016 đã đề ra.
Bằng các hình thức vận động như: phát hành thư ngõ, thông qua các buổi sinh hoạt, họp tổ an ninh ở khu dân cư; vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” 2016. Đợt vận động cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” từ ngày 19/5 đến 18/11/2016 đã được sự hưởng ứng tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, công nhân lao động và các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên, các đơn vị sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn thành phố, với nhiều hình thức như tặng quà dịp Lễ, Tết, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết trực tiếp cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tặng đồ dùng, phương tiện sinh hoạt…
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2016
Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố là: 1.582.642.300đ       
TỔNG THU CỤ THỂ: 
1) Thành phố là:         617.482.300đ/203.840.000đ,  đạt: 302,9%.
Cụ thể:
- Từ 2 ngày lương của CBCNVC-LĐ:                                       497.062.300đ
- Huy động của các cơ quan, đơn vị, DN và  các tổ chức là:    120.420.000đ.
2) Cấp phường là:       833.660.000đ/735.104.000đ, đạt 113,4,4%
Trong đó:
-  Huy động từ 2 ngày lương và 2 ngày công của CB phường, người LĐ là: 319.440.000đ
  • Huy động của các cơ quan, đơn vị, DN là:                                       514.220.000đ
3) Huy động khác:                                                                           149.000.000đ
+ UBMT thành phố đã phối hợp với CLB Thiện Nguyện trao trặng 85 chăn ấm cho hộ nghèo với số tiền:                                                                                         17.000.000đ.
+ UBMT tỉnh:          01 nhà, số tiền                                                            30.000.000đ.
+ Quà UBMT tỉnh chuyển về:      150 suất với số tiền:                               75.000.000đ
+ Hỗ trợ cứu đói trong dịp tết: 27.060 kg cho 1.147 hộ trị giá:                   27.000.000đ
TỔNG CHI:
1) Chi giải ngân quỹ “Vì người nghèo” thành phố:                      503.800.000đ
+ Hỗ trợ XD nhà ĐĐK : 09  nhà, số tiền:                                    277.000.000đ.
+ Hỗ trợ cho HS nghèo vượt khó học giỏi:                                    12.900.000đ
+ Hỗ trợ khó khăn, khám chữa bệnh:                                              8.000.000đ.
+Thăm hỏi, tặng quà năm 2016:                    411 suất, số tiền :          155.900.000đ.
+ Tặng quà tết 2017  :                           100 suất, số tiền:                       50.000.000đ       2) Chi giải ngân quỹ “Vì người nghèo”cấp phường:
- Phường XD nhà ĐĐK: 03  nhà                                                             85.000.000đ.
- Hỗ trợ sửa chữa:    14  nhà, số tiền:                                                    107.000.000đ
- Quà cho người nghèo ngày ĐĐK: 1.114 suất, số tiền:               350.800.000đ
- Quà tết 2017:                   1.077 suất, số tiền:                            463.900.000đ
Ngoài ra cấp phường đã hỗ trợ:
+ Hỗ trợ sản xuất: 21  hộ,  với số tiền:                                     62.200.000đ
+ Hỗ trợ khám chữa bệnh:  03 đối tượng, với số tiền:               2.000.000đ 
+ Hỗ trợ cho HS nghèo vượt khó học giỏi: 117 suất,  số tiền: 41.100.000đ      
+ Hỗ trợ khó khăn: 619 suất,  số tiền:                                     212.200.000đ    
+ Hỗ trợ khác:       86 trường hợp, số tiền:                              21.600.000đ
+ Ngày công đóng góp và trị giá ngày công:  264 công, số tiền: 39.600.000đ
TỒN QUỸ:
          Quỹ “Vì người nghèo” thành phố:
 - Tồn năm 2015 chuyển sang năm 2016:  828.032.147đ
 - Tồn năm 2016 chuyển sang năm 2017: 1.120.008.447đ
 
      IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Các tổ chức đoàn thể thành phố hưởng ứng việc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đã lồng ghép vào chương trình hoạt động của tổ chức mình và triển khai đến tận hội viên, đồng thời với các hình thức đa dạng để huy động giúp đỡ cho hội viên khó khăn, như: hỗ trợ xây nhà tình thương, nghĩa tình đồng đội, mái ấm tình thương, mái ấm công đoàn: 07 nhà, số tiền 230.000.000đ; trợ giúp học sinh nghèo vượt khó: 115 em, số tiền 53.700.000đ; hỗ trợ vốn và các điều kiện sản xuất kinh doanh cho hội viên: với số tiền: 147.875.000đ; trợ giúp khó khăn đột xuất: 2222 trường hợp, số tiền 678.500.000đ; hỗ trợ thăm tặng quà: 564 trường hợp với số tiền 173.700.000đ; hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phi: 1.200 lượt (Thành Đoàn).
Thông qua các kênh: Hội Nông dân đã hỗ trợ vốn và các điều kiện SXKD cho hội viên với số tiền: 47.500.000.000đ; Hội Liên hiệp phụ nữ hỗ trợ sinh kê cho hội viên: 02 lớp tập huấn kiến thức trồng rau sạch, 04 lớp học nghề với 150 học viên; 02 lớp chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ; Hỗ trợ vốn và các điều kiện SXKD cho hội viên 02 con bò giống, số tiền 300.000.000đ, 4850 thành viên vay vốn số tiền 123.654.000.000đ.
- Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 các thành viên UBMT thành phố: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông Dân, Hội CCB, Liên đoàn lao động các cấp thành phố đã vận động 2.094 suất quà với số tiền 612.300.000đ tặng cho các đoàn viên, hội viên và các hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó Hội LHPN hỗ trợ sinh kế cho hội viên 02 con bò giống, số tiền 24.000.000đ; Hội Cựu chiến binh đã thăm động viên các đối tượng mãn hạn từ về tại địa phương với 30 suất, số tiền 6.000.000đ.
V.  ĐÁNH GIÁ CHUNG.
1. Ưu điểm:
Công tác triển khai thực hiện kêu gọi, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đã được sự quan tâm các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ban ngành chức năng và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân; đồng thời có sự chỉ đạo phối hợp khá đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận công tác chăm lo cho người nghèo đã được xã hội hóa, phát huy được nguồn lực vốn có trong mỗi địa phương, dòng họ và xã hội; nhất là việc huy động mọi nguồn lực tập trung xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của các cấp, các ngành, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã vận động bà con trong khu phố, dòng họ ủng hộ ngày công, vật liệu để giúp đỡ cho hộ nghèo.
- Có 07/09 Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” cơ sở huy động đạt và vượt chỉ tiêu; có 02 đơn vị đạt chỉ tiêu: (Phường 4, Đông Giang). 
- 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Đông Hà đã tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người  nghèo” đạt hiệu quả cao, góp phần cho việc đẩy mạnh chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
- Các tổ chức thành viên đã lồng ghép vào chương trình công tác của đơn vị mình để triển khai thực hiện ủng hộ quỹ "Vì người nghèo”, đồng thời phát động đoàn viên, hội viên góp quỹ cho đoàn thể mình hỗ trợ giúp cho đoàn viên, hội viên của mình đang khó khăn.
- Thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo: UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường Đông Lễ đã hỗ trợ vốn bằng tiền cho 13 hộ với số tiền 19.500.000đ (1.500.000đ/01 hộ). Hỗ trợ Bò giống cho 02 hộ nghèo với số tiền 20.000.000đ (10.000.000đ/01 con/01 hộ). Hỗ trợ 06 con lợn giống, với số tiền 9.000.000đ (1.500.000đ/01 con/01 hộ).
2. Hạn chế:
- Bên cạnh những tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” còn có một số cơ quan, địa phương triển khai chậm, chưa thật chú trọng đến việc chăm lo cho người nghèo, tính tự giác ủng hộ của một số cơ quan, người lao động chưa cao.
- Các ủy viên Ban vận động các cấp chưa phát huy hết tinh thần chủ động tham mưu. Công tác phối hợp thiếu chặt chẽ  nên chưa có đăng ký thực hiện cuộc vận động, chưa tạo được sức mạnh tập thể, thiếu sự thống nhất nên đôi khi còn trông chờ vào quỹ.
- UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” một số phường hoạt động còn hạn chế, việc tuyên truyền, vận động còn thiếu nên huy động ủng hộ quỹ còn thấp. việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên, kịp thời.
VI. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” TRONG THỜI GIAN TỚI 
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, đồng thời triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng văn minh đô thị; các điển hình tiên tiến, mô hình có hiệu quả; đẩy mạnh việc kêu gọi ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Chuẩn bị và tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2017, “Tết vì người nghèo” năm 2018.
- Triển khai khảo sát, rà soát hộ nghèo có nhà dột nát, tạm bợ khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người nghèo thoát nghèo bền vững. Khởi công xây mới nhà đại đoàn kết chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017).
     - Phối hợp chăm lo cho đối tượng chính sách khó khăn nhân kỷ niệm ngày 27/7/2017.
 
Trên đây là kết quả việc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của thành phố năm 2016. Ban Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố tập hợp báo cáo quý cấp lãnh đạo biết và theo dõi./.
Nơi nhận:                                                             TM. BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”                              
- TT UBMT tỉnh,                                                                TRƯỞNG BAN
- Ban PT UBMT tỉnh,     
- Thành viên BVĐ quỹ “VNN” ,                                                 (Đã ký)                           
- Lưu.                                                                                  
                                                                               Nguyễn Thị Thanh Hương
                                                                           Chủ tịch UBMTTQVN thành phố

                                                                                                 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây