HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG

Thứ hai - 07/08/2017 08:57
BIỂU DƯƠNG CHỦ TỊCH UBMTTQ VIỆT NAM VÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN TIÊU BIỂU GẮN VỚI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” GIAI ĐOẠN 2014-2017.
DSC00080
DSC00080
                  Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở ngày càng được khẳng định, nhất là trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với việc nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào, các cuộc vận động khác ở khu dân cư ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng thiết thực đời sống cộng đồng.
                   Cán bộ Mặt trận cơ sở hoạt động với tinh thần Tự nguyện. Công việc của Mặt trận rất đa dạng, phải tiếp xúc và giải quyết nhiều mối quan hệ khác nhau như: làm việc với cấp ủy; Chính quyền, với cơ quan đơn vị, với các cơ sở tôn giáo; Các cá nhân có các trình độ nhận thức khác nhau … Để làm việc có hiệu quả, đòi hỏi người cán bộ Mặt trận ngoài việc năng động, nhiệt tình, trách nhiệm… còn cần phải có 1 số kiến thức nhất định về các lĩnh vực, đồng thời phải cởi mở, gần gũi, am hiểu về các đối tượng, nói đi đôi với làm, trung thực, biết giữ nguyên tắc, mềm dẻo trong từng công việc cụ thể, biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân bằng thái độ kiên trì, chân thành, thuyết phục, có lý, có tình, nhất là quan tâm giúp đỡ những đối tượng xã hội gặp khó khăn và biết động viên, chia sẻ, phát huy khả năng và vai trò của họ trong các hoạt động của Mặt trận cơ sở. Từ đó, Ban Thường trực UBMT thành phố luôn xác định phải làm tốt công tác hướng dẫn chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn phong trào xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị. Thực hiện chủ trương hướng dẫn của cấp trên, như việc triển khai nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Thông tri 04 của UBTW MTTQVN Khóa IV, ngày 03/05/1995; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tinh thần chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực UBMT tỉnh Quảng Trị; việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1869/CT/TTg; Thông tri số 17/TTr-MTTW-BTT và Thông tri Số: 10/TTr-MTTW-BTT, ngày 08  tháng 7 năm 2016 về việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư ngày 15/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/12/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN về “Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thông tư số 10/TT-MTTW-BTT ngày 8/7/2016 của Ban Thường trực UBTW MTTQVN “Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Chỉ thị số 12/CT-TU ngày 02/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Thường trực UBMT đã tham đã ban hành Nghị quyết số 365/NQ-UBMT, ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc thông qua Đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kèm theo Đề án số: 343 /ĐA-UBMT-BTT, để Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Chương trình số:   /CT- UBMT – BTT ngày   / 7 /2017 về việc hiệp thương ký kết thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017- 2020 với các tổ chức thành viên. Hàng năm đều có kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với các chủ đề của thành phố.
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của MTTQVN các cấp, kết luận của Thành uỷ và kết quả thực hiện cuộc vận động của các địa phương; Ban Thường trực Mặt trận thành phố đã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn Mặt trận các phường tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động. Đồng thời tham mưu với cấp uỷ về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động. Tiến hành xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động tới Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác Mặt trận cấp phường và khu dân cư về tiêu chí và quy trình xét công nhận khu dân cư tiên tiến, đồng thời tiến hành lập hồ sơ các khu dân cư tiên tiến đủ điều kiện để đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá…
                   Những năm qua, Mặt trận cơ sở đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trực tiếp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, đoàn thể các cấp, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khắc phục khó khăn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nếp sống đô thị văn minh ..., đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của nhân dân, tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
   I.  KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG.
 1. Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng đô thị văn minh.
Xác định vai trò, vị trí của mặt trận cơ sở trong việc đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, Mặt trận thành phố đã tích cực chỉ đạo hương dẫn UBMT phường và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát huy truyền thống, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, giúp nhau khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi ngành nghề, nhằm sản xuất có lãi và đạt hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau ở tất cả các cộng đồng khu dân cư với nhiều hình thức thiết thực như: giúp nhau về giống, vốn, kinh nghiệm làm ăn, nhận đỡ đầu hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế... góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Nỗi bật trong việc hỗ trợ sinh kế là: Phường Đông Lễ, Phường Đông Thanh.
                Mặt trận cơ sở luôn tập trung và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” bằng nhiều hình thức để vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia ủng quỹ “Vì người nghèo”. Nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giống vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ người hoạn nạn, khó khăn, hỗ trợ cho con em hộ người nghèo có điều kiện đến trường… Kết quả huy động năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo: Năm 2014 - 2017 UBMT-BVĐ quỹ "Vì người nghèo" phường Đông Lễ đã hỗ trợ vốn bằng tiền cho 13 hộ với số tiền 19.500.000đ (1.500.000đ/01 hộ). Năm 2015, hỗ trợ Bò giống cho 03 hộ nghèo với số tiền 30.000.000đ (10.000.000đ/01 con/01 hộ); Hỗ trợ 06 con lợn giống cho 06 hộ với số tiền 9.000.000đ (1.500.000đ/01 con/01 hộ); Năm 2017 Phường Đông Thanh hỗ trợ hộ nghèo 04 con bò giống với số tiền 59.000.000đ. Việc hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo đã đem lại kết quả đáng phấn khởi. Có 10 hộ đã thoát nghèo bền vững. Một số khác đã có nguồn thu thập tăng thêm, kinh tế gia đình ổn định.  
                 Từ năm 2014 đến 2017 quỹ "Vì người nghèo" thành phố đã huy động được trên bốn tỉ (4.647.291.700đ) và hàng trăm ngày công, vật tư, vật liệu... hỗ trợ xây dựng gần 90 nhà nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa với số tiền: 2.512.500.000đ; hỗ trợ sửa chữa: 38 nhà với số tiền: 263.000.000đ, hỗ trợ khám chữa bệnh: 209 trường hợp với số tiền: 63.500.000đ; hỗ trợ học sinh nghèo: 340 em với số tiền 91.465.240đ; hỗ trợ khó khăn 1.394 trường hợp với số tiền 516.850.000đ, hỗ trợ khác 1.536 trường hợp với số tiền 527.008.000đ; hỗ trợ khó khăn 72 hộ tiểu thương bị ảnh hưởng do Fomosa gây ra với số tiền 72.000.000đ. Giải ngân kịp thời các  nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên và các đơn vị hỗ trợ; đã góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo của thành phố.
Hiện nay, thành phố không còn hộ đói; Hộ nghèo hàng năm giảm nhanh, còn 4,3% (năm 2016).
2. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình.
              Mặc dù cuộc vận động có sự thay đổi về tên gọi nhưng sự chuyển biến nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng đạo đức, lối sống, gắn liền với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo được môi trường văn hóa lành mạnh ở cộng đồng dân cư ngày một nâng cao, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.
               Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, các phường đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa đưa phong trào văn hóa ở cơ sở ngày càng phát triển. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao....  được thường xuyên quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng.  Tỷ lệ học sinh khá giỏi, đỗ đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Toàn thành phố có 18.060/19.911 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, đạt 90,7%. 77/83 khu phố được công nhận khu phố văn hóa, đạt 92,7%. 6/9 phường có thiết chế văn hóa, 73/83 khu phố có nhà văn hóa. 964 gia đình điển hình văn hóa. 35 dòng họ tiêu biểu trong phong trào khuyến học với hơn 6.500 mô hình gia đình hiếu học được nhân rộng ở khu dân cư.
                 Nhiều khu dân cư đã có những cách làm, những mô hình hoạt động hiệu quả vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ chính trị về tổ chức việc cưới, tang, lễ hội, nhất là Chỉ thị 16 của Thành ủy và Quyết định số: 1023 của UBND thành phố về Ban hành quy chế mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn gắn với cuộc vận động "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan"; xây dựng mô hình Dòng họ khuyến học, Dòng họ không có người vi phạm pháp luật, khu dân cư không có ma túy; có 09 dòng họ thực hiện không có người vi phạm pháp luật... Điển hình như: phường 2, phường Đông Thanh.
                Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình y tế quốc gia được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, phát triển nhiều cơ sở y tế tư nhân, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Các đối tượng chính sách, chính sách cho người nghèo, trẻ em được quan tâm. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi xuống dưới 8,5%. Chương trình DS KHHGĐ được triển khai sâu rộng trong các khu dân cư và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ suất sinh hàng năm giảm 0,24%o. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên hàng năm giảm 0,5%.
                  Hàng năm, vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11, Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp tổ chức tốt ngày Hội và tổ chức đăng ký, hướng dẫn để hộ gia đình nắm được các tiêu chí để đăng ký danh hiệu "Gia đình văn hóa" và "Khu dân cư văn hóa";  đồng thời, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, để các danh hiệu văn hóa được công nhận đảm bảo đúng thực chất, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động. Có 100% khu dân cư tổ chức Ngày Hội, đã thu hút được đông đảo bà con đến dự và đã biểu dương những điển hình xuất sắc, những hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua ngày Hội, cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, gắn với cuộc sống của nhân dân, là cầu nối mật thiết giữa Đảng với nhân dân được nâng lên.
3. Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp.
                   Ý thức được công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị là nhiệm vụ thường xuyên được chú trọng trong việc xây dựng môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. Mặt trận các cấp trong thành phố chủ động phối hợp với ngành văn hoá-thông tin, tham mưu cho chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai và cụ thể hoá chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQVN các cấp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự đô thị" và thực hiện tốt chủ đề hoạt động hàng năm của thành phố như "Năm xây dựng hạ tầng và quản lý trật tự đô thị"; năm "Xây dựng văn minh đô thị"... Nhiều phong trào được cộng đồng xã hội hưởng ứng, huy động công sức từ mỗi một gia đình đến cộng đồng dân cư tham gia. Điển hình là Chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường". Hội thi “Mặt trận với công tác bảo vệ môi trường” tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường. Các tổ chức thành viên đăng ký đảm nhận các tuyến đường tự quản, tuyến đường văn minh như: Đoàn thanh niên với phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; Hội CCB với tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Hội phụ nữ với mô hình “5 không 3 sạch”... duy trì việc thực hiện mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường". Đến nay có 83/83 khu dân cư phát động xây dựng và ký kết thực hiện. Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường được đưa vào quy ước xây dựng khu phố văn hóa. Đứng đầu trong việc triển khai thực hiện người cán bộ mặt trận cơ sở phải biết phối hợp vận động, tuyên truyền và đi đầu để huy động mọi lực lượng tham gia thực hiện.
                Việc đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, đã nâng cao nhận thức của đại đa số người dân về tinh thần đoàn kết, văn hóa, văn minh đô thị, đồng thời mỗi một người dân đã nhận thức được sự tác động của môi trường đối với con người. Từ đó việc chấp hành kỷ cương, pháp luật, quy định về nếp sống văn minh đô thị được thực hiện tốt, như:  Ý thức bảo vệ cảnh quan đô thị của người dân dần dần được nâng cao; tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh buôn bán có nhiều chuyển biến rõ rệt; tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường thành thị giảm; ý thức trồng và bảo vệ cây xanh, không đổ rác thải sai quy định, duy trì các hoạt động giữ vệ sinh làm sạch, đẹp khang trang phố phường, mỹ quan đô thị. Tỉ lệ thu gom rác thải chỉ đạt 91%; người dân được cấp nước sạch đạt 99%. Có 70% cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải được đăng ký và cam kết bảo vệ môi trường; 78/83 khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường. hơn 190 tuyến đường xanh-sạch-đẹp được các tổ chức, đơn vị đảm nhận quản lý. Chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom xử lý đạt 95%. Thực hiện tốt phong trào "Ngày chủ nhật xanh" hàng tuần.
4. Đoàn kết phát huy dân chủ, tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.
                Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân là một nhiệm vụ quan trong trong công tác tập hợp quần chúng; UBMT phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết HĐND, UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động từng người, từng nhà làm cho người dân hiểu biết ý nghĩa, mục đích, nội dung các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhận rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
                    Hoạt động giám sát của Mặt trận góp phần tích cực xây dựng các cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan trong sạch, vững mạnh tạo nên mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với người dân ngày càng gắn bó và có trách nhiệm hơn. Trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trong quá trình bầu cử từ hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử, kiểm tra, giám sát quá trình vận động bầu cử của ứng cử viên đến việc tham gia giám sát và tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng luật, đạt kết quả cao. Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật: Dân sự, Hình sự, Luật Quốc hội, Luật Đất đai sửa đổi, luật Mặt trận, Hiến pháp...; Tham gia các buổi họp kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4, tổ chức lấy ý kiến phản biện các Đề án của thành phố... và đặc biệt là đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Quyết định 217, 218 về “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
                        Phối hợp với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Hội đồng nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Pháp luật. Coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng, số lượng cử tri tiếp xúc; giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề kiến nghị của cử tri.
Phối hợp với các tổ chức thành viên và Công an thành phố tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường các biện pháp xây dựng phong trào BVANTQ, khu dân cư an toàn làm chủ về an ninh trật tự. Phối hợp thực hiện tốt việc tuyên truyền công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt Chỉ thị 12-CT/TU của Thành uỷ về xây dựng khu phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều khu dân cư tham gia tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giáo dục cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, như: “CLB phòng chống ma tuý, tội phạm”; “Hòm thư tố giác tội phạm”; “Tổ hoà giải”. Xây dựng 09 dòng họ “Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” được Bộ công an nhân rộng ra toàn quốc. Đã có trên 6.753 nguồn tin về tội phạm và tệ nạn xã hội do nhân dân cung cấp cho lực lượng. Quản lý, giáo dục 1.322 lượt người lầm lỗi tại cộng đồng, trong đó đã có 766 đối tượng tiến bộ, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng. 83 khu dân cư và 18.260 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
                   Thông qua 09 Ban Thanh tra nhân dân, 83 tổ hoà giải với 106 thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, giải quyết hàng ngàn vụ việc mâu thuẫn, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến, đất đai, địa giới hành chính, hạn chế sự nảy sinh và khiếu kiện vượt cấp. Từ năm 2014 đến nay, đã phối hợp giải quyết 612 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong đó có 543 vụ thành công chiếm 88,7% tổng số vụ.
5. Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Tương thân, tương ái".
                    Đây là việc làm thường xuyên, liên tục từ trước đến nay, thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể và các khu dân cư, đã tập trung vận động cán bộ, nhân viên, nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài thành phố tích cực đóng góp xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo" đã trở thành phong trào của toàn dân được thể hiện bằng hành động thiết thực. Từ năm 2014 đến 2017 quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã huy động được: 1.172.358.000đ (Số liệu thu hàng năm, chưa tính số kết dư năm trước chuyển sang.)
                      Hàng năm Mặt trận các cấp từ thành phố đến khu dân cư cùng với các hội, đoàn thể vận động hàng trăm ngày công lao động chăm sóc, tu sửa, vệ sinh làm sạch đẹp các nghĩa trang Liệt sĩ, các nhà bia tưởng niệm. Các gia đình thuộc diện chính sách, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi, người bị gặp phải hoạn nạn khó khăn thường xuyên được Mặt trận quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Thường xuyên quan tâm đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, bệnh binh nặng, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi, người bị hoạn nạn khó khăn… như thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ, tết, đóng góp ngày công lao động, vật chất giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tích cực vận động, hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Nhà nước, của TWMTTQVN, Mặt trận và các tổ chức thành viên thành phố đã vận động ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai …. Từ năm 2014 đến 2017: đã thăm hỏi tặng quà với 2.152 trường hợp với số tiền 880.835.000đ, huy động hơn 862 ngày công. Nhân kỷ niệm 70 ngày Thương binh liệt sỷ 27/7 đã hỗ trợ xây 02 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách là con của Liệt sỷ với số tiền: 85.000.000đ
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.Ưu điểm:
               Nhận thức vai trò, trách nhiệm trong hệ thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở có vị trí quan trọng. Khu dân cư là nơi tuyệt đại bộ phận nhân dân cư trú sinh sống. Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cơ sở là địa bàn tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống ở cộng đồng dân cư. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa bàn cơ sở được thực hiện ở cấp cơ sở. Từ đó UBMT thành phố đã có công văn hướng dẫn cụ thể trong việc phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, các tổ chức thành viên chủ động lồng ghép làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động đã không ngừng phát triển, nâng cao về chất lượng, hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.                       Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền; sự quyết tâm, nhiệt tình tham gia của các đoàn thể và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phòng Văn hoá Thông tin thành phố; sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân nên cuộc vận động đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng trong toàn xã hội và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tác động trực tiếp tới nhận thức, tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và cá nhân trong phong trào.
                    Bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, cuộc vận động làm sống dậy truyền thống và bản sắc văn hoá của địa phương, chọn lọc để hình thành những hoạt động văn hoá, lễ hội vừa tiến bộ, văn minh. Cuộc vận động đã lồng ghép nội dung các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, nhiều mô hình khác nhau phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của từng khu dân cư. Nhiều khu dân cư đã biết khai thác, phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động mọi người cùng thực hiện.
                     Thực tiễn chứng minh, ở các khu phố đã phát động xây dựng đời sống văn hoá và tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị đều có những chuyển biến tích cực và đổi thay mạnh mẽ về kinh tế, an sinh xã hội. Nhân dân có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tình làng, nghĩa phố được củng cố và phát triển; ANTT được đảm bảo; các tệ nạn xã hội và tội phạm hình sự giảm; người dân có ý thức trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; nhiều hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và được xoá bỏ.
                         Cuộc vận động này đã động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ngay từ ở cơ sở, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc và những yêu cầu thiết yếu nhất của cộng đồng khu dân cư; khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư và lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở khu dân cư và tinh thần đoàn kết gắn bó trong phố phường.
2. Hạn chế:
                     Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Đông Hà, những năm qua đã góp phần, tạo nên diện mạo mới của đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế nhất định:
- Công tác tuyên truyền, triển khai ở một số địa phương chưa được thường xuyên; chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, nội dung, vai trò và tác dụng của cuộc vận động. Sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các cấp các ngành chưa đồng bộ, đôi lúc còn chồng chéo, hiệu quả chưa cao.
- Tên gọi cuộc vận động được thay đổi, nhưng tính phù hợp đặc thù của từng địa phương chưa được làm rõ. CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: tiêu chí, chỉ tiêu cho việc xây dựng nông thôn mới có 19 tiêu chí. đô thị văn minh thi không, nên địa phương thuộc đô thị thì việc tự xây dựng tiêu chí còn khó khăn trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên một số điểm còn chưa phù hợp trong việc áp dụng triển khai thực hiện làm cho cơ sở bị động, lúng túng.
- Vai trò của UBMT ở một số phường còn hạn chế, hoạt động chưa rõ nét, chưa chủ động tham mưu, phối hợp và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cuộc vận động; hoạt động chung chung, dàn trải. Thiếu đăng ký nội dung thực hiện hang năm. Chưa chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết cuộc vận động để rút kinh nghiệm trong phối hợp triển khai thực hiện. Trưởng ban công tác mặt trận một số khu dân cư còn thiếu nhiệt huyết, sự năng nổ còn hạn chế (Do điều kiện khách quan).
- Ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải; thực hiện các quy định xây dựng nếp sống văn minh đô thị về đám tang, đám cưới một số gia đình thực hiện còn chưa nghiêm túc:  tổ chức đám ma còn để dài ngày, tiệc cưới linh đình, số lượng khách mời quá đông gây phiền hà (Nhất là gia đình công chức). Các tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp như: số đề, cá độ bóng đá, mại dâm, ma tuý, trộm cắp… chưa được ngăn chặn triệt để.
IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CVĐ:  
                Từ thực tiễn triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là: Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống và đạt được kết quả, trước hết là nội dung của CVĐ phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân nên ngay từ khi phát động đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, quan tâm tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân thì phong trào phát triển mạnh.
Hai là: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tốt nội lực của mỗi người dân, mỗi gia đình, trong dòng họ và cộng đồng dân cư, nêu cao vai trò tự quản, tích cực, sáng tạo của nhân dân; Phát động phong trào, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đẩu phải phù hợp với tình hình thực tế ở khu dân cư, ở từng địa bàn, phải bắt đầu từ những nội dung thiết thực, bức xúc nhất ở khu dân cư.
Ba là: Thường xuyên củng cố hoạt động của các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng như phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với các ngành, các cấp. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu để duy trì, phát triển cuộc vận động. Thực tế cho thấy, nơi nào cán bộ Mặt trận phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư năng động, sáng tạo, tuyên truyền, phối hợp tốt thì nơi đó, phong trào phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia.
Bốn là: Sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ ở cơ sở đối với cuộc sống của nhân dân, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, làm cho cuộc vận động ngày càng sinh động, phong phú, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội. Thông qua cuộc vận động, cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, gắn với cuộc sống của nhân dân, là cầu nối mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Năm là: phải có cơ chế thực hiện phù hợp, đồng bộ từ khâu điều hành, phối hợp đến việc tổ chức, triển khai thực hiện CVĐ, phải coi trọng chất lượng khu dân cư văn hoá, việc công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá phải thực hiện một cách nghiêm túc, có như vậy mới đánh giá đúng chất lượng phong trào và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu phù hợp, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng sẽ góp phần thúc đẩy cuộc vận động phát triển đồng bộ, khuyến khích kịp thời, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu và phát triển bền vững.
Sáu là: Địa phương nào thường xuyên bám sát cuộc vận động, lồng ghép triển khai các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan để mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động sát với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đảm bảo cuộc vận động được triển khai có hiệu quả, đồng đều giữa các địa bàn khu dân cư. Tuyên truyền áp dụng và nhân rộng các mô hình tốt để duy trì và đảm bảo tính bền vững của cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc, nhân rộng điển hình những việc làm tốt để động viên phong trào; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện chưa đúng, những quan điểm lệch lạc làm ảnh hưởng đến chất lượng phong trào thì hiệu quả phong trào sẽ tốt hơn./.
DSC00029
 
 
DSC00012

DSC00063
 
MT3
 
MT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hình ảnh hoạt động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây