UBMTTQVN Thành phố Đông Hà

https://ubmtdongha.quangtri.gov.vn


KẾ HOẠCH

IMG 2690
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 05 /KH-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    
       Đông Hà, ngày 28 tháng 03 năm 2018
 

KẾ HOẠCH
 tuyên truyền phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở;
phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
-----
 
            Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-MTTQ-BTT ngày 02/3/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2018;
          Căn cứ Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn thành phố Đông Hà;
          Ban Thường trực UBMT thành phố Đông Hà xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) năm 2018 như sau:
 
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
1.1. Triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nhất là các Luật mới được thông qua và các văn bản thi hành.
1.2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố.
1.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTPBPL; thực hiện hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức TTPBPL có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư; phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của công dân.
          2. Yêu cầu
2.1. Quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTPBPL; gắn công tác TTPBPL với các nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận năm 2018.
2.2. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu do Mặt trận vận động; đảm bảo sự phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên cùng cấp.
2.3. Tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
 
          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
1.1. UBMT các cấp thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018; các văn bản pháp luật về trật tự, văn minh đô thị, về an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; xây dựng nếp sống văn hóa; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật trợ giúp pháp lý; Luật phí và lệ phí;  Luật đấu giá tài sản; Luật Dược; Luật trẻ em. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền các luật: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật hòa giải ở cơ sở)... và các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp.
1.2. Ủy ban Mặt trận các cấp thành phố lựa chọn nội dung giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, những nội dung cơ bản của các dự án luật bằng các hình thức như phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo văn bản; được đăng tải công khai trên các trang thông tin điện tử chính thống, báo chí hoặc được phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trọng điểm là các đợt lấy ý kiến nhân dân đối với các dự thảo văn bản pháp luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm 2018 và năm 2019, tập trung vào các dự án: Luật hành chính công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp; Luật an ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật dân số; Luật quản lý phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học…
1.3. Tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung.
1.4. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí và thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020.
1.5. Tuyên truyền phối hợp, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia các các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
1.6. Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam đến địa bàn khu dân cư.
Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 (cao điểm từ 01/11 đến 30/11/2018), lồng ghép vào việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ động trực quan thông qua pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu.
1.7.Tiếp tục triển khai nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật ở trên địa bàn.
          2. Công tác hòa giải ở cơ sở
          - Ban Thường trực UBMT các cấp thành phố phối hợp với Phòng tư pháp, UBND các phường hướng dẫn, củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên gắn với triển khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
          - Tiếp tục triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức cuộc thi ”Hòa giải viên cơ sở giỏi” nhằm phổ biến, nâng cao nghiệp vụ công tác hòa giải, tăng cường công tác tuyên truyền Luật hòa giải.
          3. Phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.
- Tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nội dung của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Ủy ban MTTQ các cấp thành phố tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bổ sung lồng ghép các nội dung phù hợp với xây dựng văn hóa, văn minh đô thị và các nội dung chủ đề hoạt động năm 2018 của thành phố.
          - Phối hợp hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
 
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1/ Ban Thường trực UBMT thành phố
          Xây dựng kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018.
          Phối hợp Phòng Tư pháp, các Phòng, Ban thuộc Công an thành phố và các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung công tác trên bằng các hình thức như: thông qua các hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các chuyên trang, chuyên mục, bản tin công tác Mặt trận, bản tin, trang tin các tổ chức thành viên.
          Phối hợp tham gia với Phòng Tư pháp thành phố xây dựng kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tham gia cuộc thi ”Hòa giải viên cơ sở giỏi” năm 2018.
2/ Ban Thường trực UBMT các phường
          Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên căn cứ nội dung kế hoạch này và đặc điểm, tình hình địa phương để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Phối hợp làm tốt công tác hòa giải cơ sở và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tham gia cuộc thi ”Hòa giải viên cơ sở giỏi” dự kiến tổ chức vào quý III năm 2018 (UBND – UBMT thành phố có kế hoach riêng). Định kỳ 6 tháng (trước 15/6), 1 năm (trước 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố qua mail: ubmtdh@gmail.com .
  Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 của Ban Thường trực UBMT thành phố Đông Hà./.
 
Nơi nhận:
- BTT MTTQ tỉnh;
- Ban Dân chủ pháp luật UBMT tỉnh;
- UBND thành phố;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- BTT UBMT thành phố;
- Uỷ ban MTTQ các phường;

- Lưu: VT, VP.

 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
 CHỦ TỊCH
 
Đã kNguyễn Thị Thanh Hương
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây