UBMTTQVN Thành phố Đông Hà

https://ubmtdongha.quangtri.gov.vn


Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận thành phố năm 2018, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác đề ra, Ủy ban Mặt trận thành phố Đông Hà tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2019 trong khối Mặt trận thành phố.
Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận thành phố năm 2018, triển khai Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019
    Chủ trì hội nghị có Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMT thành phố; Bà Võ Thị Hoa Hằng - Phó Chủ tịch UBMT thành phố. Đại biểu dự hội nghị, về phía tỉnh có Ông Nguyễn Thanh Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực UBMT tỉnh. Phía thành phố có Ông Trần Lam Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Bà Phạm Thị Thu Hà - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Bà Phạm Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ông Nguyễn Tăng - Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát thành phố và các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận thành phố khóa VIII. Đại biểu cơ sở có đại diện Thường trực Đảng ủy các phường, cùng đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 

    Theo đó, năm 2018 trong bối cảnh tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và các đoàn thể đã không ngừng mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia lao động sản xuất, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và phấn khởi trước tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục tăng trưởng, với tốc độ giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12,1%. Việc thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”  đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6% so với năm 2017. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và không ngừng được phát huy.
    Trên cơ sở bám sát các chủ trương, định hướng của Thành ủy, HĐND và UBND, Mặt trận các cấp thành phố đã tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động và các nội dung ký kết giao ước thi đua đề ra ngay từ đầu năm. Kết quả đạt được trên các mặt công tác như sau:
    - Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMT thành phố đã bám sát định hướng công tác của Ban Thường trực UBMT tỉnh, quán triệt chủ trương của BTV Thành ủy, các Nghị quyết, Kế hoạch phát triển của HĐND, UBND thành phố để cụ thể hóa xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các giải pháp phối hợp để nâng cao chất công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân dịp các ngày lễ trọng của quê hương đất nước. Tuyên truyền sâu rộng Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) của Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phổ biến nội dung các Nghị quyết, Đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có tác động trực tiếp đến nhân dân trên địa bàn, như Kế hoạch 65-KH/TU của Thành ủy về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các khu phố trên địa bàn một số phường, các nội dung chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”, các tiêu chí xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh, tuyến đường văn minh… Đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới ban hành có hiệu lực; duy trì, phát triển, nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản trong cộng đồng dân cư; triển khai tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANCT và TTATXH. 
    Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài Truyền thanh Đông Hà, Bản tin Thành ủy định hướng nội dung tuyên truyền. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, trên tài khoản mạng xã hội của UBMT Đông Hà (Năm 2018, đã đăng hơn 145 tin bài viết liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể). Quan tâm nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan. Phối hợp tạo điều kiện, phát huy vai trò nòng cốt của các hội quần chúng, các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Phối hợp Ban Trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Đông Hà và BCH Công an thành phố Tổ chức Lễ phát động “Phật giáo Đông Hà tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị”. Thường xuyên phối hợp tham gia ý kiến đề xuất chính quyền các cấp xem xét, giải quyết kịp thời các nhu cầu về thành lập các tổ chức và cấp đất xây dựng các cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; tổ chức thăm, động viên các tổ chức tôn giáo nhân các dịp lễ trọng của tôn giáo.
    - Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước:
    + Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả tích cực: Bám sát Đề án 343/ĐA-MTTQ-BTT của UBMT thành phố về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020; UBMT thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên, chỉ đạo hướng dẫn Mặt trận cơ sở triển khai cụ thể hóa Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, chú trọng thực hiện lồng ghép các nội dung của cuộc vận động với việc hưởng ứng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề hoạt động năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” của thành phố. Duy trì và phát triển các mô hình tự nguyện, tự quản ở khu dân cư, như: mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, phong trào xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, “Ngày chủ nhật xanh”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh… Tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2018. Năm 2018, toàn thành phố vận động xã hội hóa xây dựng 52 công trình với số tiền nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng; phát động xây dựng 15 tuyến phố văn minh, vận động giải phóng mặt bằng 45 công trình; có 52 mô hình giúp nhau thoát nghèo; 45 mô hình liên kết phát triển kinh tế; 72 mô hình thực hiện văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; 72 mô hình đảm bảo ANTT; nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào, các cuộc vận động. Qua đó đã góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị ngày càng khởi sắc.
    + Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018, toàn thành phố có 83/83 (100%) khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; trên 89% khu dân cư tổ chức được cả phần lễ và phần hội. Ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư được tổ chức long trọng, sôi nổi, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia với các nội dung phong phú: đánh giá tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trao quà, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, khen thưởng các gia đình tiêu biểu, ký giao ước thi đua, tổ chức văn hóa, văn nghệ thể thao... Đặc biệt nhiều khu dân cư duy trì tổ chức được bữa cơm đại đoàn kết tạo không khí đầm ấm, gắn kết cộng đồng ở khu dân cư.
    + Về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực UBMT tỉnh về triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Thường trực UBMT thành phố tiếp tục hướng dẫn Mặt trận các phường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, hình thành thói quen khi mua sắm, tiêu dùng ưu tiên đối với hàng Việt Nam. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong thành phố sử dụng nguyên vật liệu trong nước để sản xuất, kinh doanh. Từ đó, từng bước xây dựng ý thức, hành vi dùng hàng Việt Nam trong mỗi người dân thành phố, coi đó là hành động yêu nước, là nét đẹp văn hóa của người Việt trong sản xuất và tiêu dùng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa thương hiệu Việt và phát triển thị trường nội địa.
    + Thực hiện các hoạt động “Vì người nghèo”, an sinh xã hội: Công tác vận động chăm lo cho người nghèo, khảo sát đời sống và hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết luôn được Mặt trận các cấp thành phố thực hiện kịp thời. Phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Năm 2018, UBMT các cấp thành phố vận động được trên 2,1 tỷ đồng (đạt 159% KH giao); xây dựng 29 Nhà Đại đoàn kết trị giá 1.180.000.000 đồng, sửa chữa 21 nhà với số tiền 269.500.000 đồng; vận động trao 1.138 xuất quà, trị giá 452.510.000 đồng cho các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, chính sách... hỗ trợ khó khăn đột xuất, sinh kế, chữa bệnh, trợ giúp học sinh nghèo… với số tiền trên 946 triệu đồng. Từ những kết quả đó đã góp phần cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã đề ra.
    - Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh: Phát huy vai trò dân chủ đại diện, UBMT các cấp tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, chương trình, chính sách, dự án, văn bản luật của Nhà nước. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền, phối hợp triển khai các hoạt động theo chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa HĐND, UBND với UBMT thành phố.
    Ban Thường trực UBMT các cấp hướng dẫn hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo theo quy định. Năm 2018, TTND các phường tổ chức được 257 cuộc giám sát; phối hợp với các tổ hòa giải thành công 106/136 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Thành lập 30 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ chức giám sát 66 công trình xây dựng trên địa bàn. Qua công tác giám sát đã tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị  góp phần nâng cao ý thứ chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như chhats lượng các đề án, chất lượng các công trình được giám sát.
    Công tác giải quyết, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phân loại và gửi đơn thư của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Trong năm 2018, Mặt trận các cấp thành phố tiếp 342 lượt công dân; tiếp nhận 210 đơn thư về chế độ chính sách, tranh chấp đất đai, quy hoạch và quản lý quy hoạch nghĩa địa, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp nước sạch hộ gia đình, vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, trợ cấp khó khăn đột xuất. Các đơn thư đã được Mặt trận các cấp giải quyết và phối hợp đề xuất giải quyết 191/210 đơn, số đơn còn lại đang đề xuất giám sát giải quyết.
    Ủy ban MTTQ các cấp thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2018. Đã phối hợp tổ chức 43 đợt giám sát tại các cơ quan, địa phương trên các lĩnh vực khác nhau, nội dung tập trung các lĩnh vực như: giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giám sát việc thu chi ngân sách; giám sát công tác quản lý các dự án; công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện văn minh đô thị; chính sách người có công; quy trình bầu khu phố trưởng và công tác xã hội hóa xây dựng trên địa bàn... qua các cuộc giám sát, đã nắm tình hình, kịp thời phản ánh cấp ủy, chính quyền để có giải pháp lãnh, chỉ đạo hiệu quả.
    Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đối với các phòng, ban ngành và UBND các phường. Phối hợp sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội và về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
    Thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh, thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi các ngành chức năng theo quy định. Chủ động giám sát đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến của cử tri và nhân dân.
    Về công tác phản biện của Mặt trận các cấp thành phố đã tập trung phản biện các nội dung theo đề nghị của UBND cùng cấp. Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND; các kế hoạch đề án của các phòng ban thuộc UBND thành phố. Năm 2018, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 21 lượt phản biện về các nội dung như: Tổ chức phản biện Đề án đặt tên, đổi tên đường thành phố Đông Hà; phản biện dự thảo Nghị quyết về xã hội hóa trong giáo dục; phản biện về Đề án sắp xếp chia tách, sát nhập các khu phố tại các phường; Quy chế đám tang; sử dụng vỉa hè không vào mục đích giao thông; công tác cải cách hành chính; dự thảo phương án tạo quỹ đất để xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn…
    - Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới: Tập trung thực hiện củng cố, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp thành phố theo tinh thần Kế hoạch số 65-KH/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ sáu (khóa XII) về thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2018, đã kiện toàn 02 Ủy viên UBMT thành phố; 01 đồng chí PCT UBMT thành phố chuyển công tác khác; hiện tại, Ban Thường trực UBMT thành phố có 04 đồng chí.
    Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực hoạt động của cán bộ Mặt trận các cấp.  Thường xuyên cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật thông tin công tác do Mặt trận tỉnh, thành phố tổ chức. Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị theo hướng bám sát chỉ đạo cơ sở, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với UBMT để hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Hướng dẫn cơ sở hoàn thiện Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, UBMT phường.
    - Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận các phường tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường trực UBMT thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị chỉ đạo đại hội và xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009-11/8/2019) và Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ủy viên UBMT, Ban Thường trực và các chức danh chủ chốt Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019. Phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất nhân sự Chủ tịch UBMT các phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ IX và số lượng ủy viên UBMT thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tập trung dự thảo nội dung Báo cáo chính trị và các điều kiện chuẩn bị Đại hội Mặt trận thành phố lần thứ IX; chỉ đạo Mặt trận cơ sở tiến hành công tác đại hội đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, đến nay có 03 đơn vị tổ chức thành công Đại hội.
    Với những kết quả đạt được, năm 2018, UBMT thành phố Đông Hà được UBMT tỉnh đánh giá đơn vị xuất sắc; đối với cơ sở có 07/09 đơn vị đạt xuất sắc, 02/09 đơn vị đạt tốt.
    Hội nghị cũng đã xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, là năm cuối cùng trong lộ trình tiến lên đô thị loại II thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020. Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2019); Mặt trận các cấp thành phố tổ chức Đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bám sát định hướng công tác của Ban Thường trực UBMT tỉnh, các Kết luận, Nghị quyết, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong năm 2019. Ủy ban MTTQVN thành phố xây dựng Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 với một số nội dung trọng tâm:
    1. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
    - UBMT các cấp trong thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, tỉnh và thành phố về công tác Đại hội: Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN hướng dẫn Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 05/6/2018 của Ban Thường trực UBMT tỉnh về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 08/6/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 32/KH-MTTQ-BTT ngày 10/7/2018 của Ban Thường trực UBMT thành phố về tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp trong thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.
    - Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận cấp phường hoàn thành trong Quý I/2019. Hoàn thiện Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự và các nội dung phục vụ Đại hội cấp thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức và hoàn thành trong tháng 5/2019.
    - Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, gắn với kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đông Hà (11/8/2009 - 11/8/2019). Tổ chức và vận động nhân dân xây dựng, triển khai các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp.
    2. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
    - Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tổ chức tốt các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước năm 2019. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình hành động của Thành ủy, cùng các đề án, chương trình của HĐND, UBND thành phố về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”.
    - Tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; khai thác, quản lý và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài truyền thanh Đông Hà xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về công tác Mặt trận, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền giải quyết dứt điểm các nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Tích cực triển khai và tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020.
    - Phối hợp các tổ chức đoàn thể nâng cao năng lực tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng chương trình hoạt động phong phú, sát hợp với đời sống của đoàn viên, hội viên và của từng bộ phận nhân dân để phát huy vai trò, tiềm lực trong nhân dân. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò tích cực của các lực lượng nòng cốt, cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động.
    - Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố trong công tác dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện các đề án của UBMT tỉnh về “Tăng cường công tác Mặt trận Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò đóng góp của người uy tín trong các tôn giáo. Chủ động tiếp xúc, thăm hỏi, động viên và trao đổi thông tin với các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhất là vào các dịp lễ trọng.
    3. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
    - Căn cứ tình hình thực tế của thành phố, của từng phường, từng địa bàn dân cư. Mặt trận các cấp thành phố tổ chức phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh các cuộc vận động thường xuyên, sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Đông Hà. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN thành phố đã đề ra.
    - Triển khai có hiệu quả các nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là hỗ trợ xóa nhà ở tạm bợ, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn gắn với thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Phấn đấu năm 2019, vận động xây dựng 2 - 3 phường đạt chuẩn phường văn minh, 03 tuyến phố đạt chuẩn tuyến phố văn minh, xây dựng 20 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2018.
    - Tăng cường công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền đề xuất các giải pháp sát với tình hình thực tiễn thành phố để nâng cao chất lượng cuộc vận động. Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động trên địa bàn thành phố.
- Nâng cao chất lượng vận động và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kế hoạch giảm nghèo bền vững trên toàn thành phố gắn với thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức tốt “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019, “Tết vì người nghèo” năm 2020,  các hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết, sinh kế cho người nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững. Chủ động, kịp thời trong công tác cứu trợ đảm bảo thiết thực, đúng đối tượng.
    - Triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của Mặt trận Tổ quốc gắn với phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế” và các phong trào, hoạt động thi đua của các tổ chức thành viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức, nâng cao chất lượng trong phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2019 và các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11).
    - UBMT các cấp thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các chương trình phối hợp với chính quyền, các   phòng ban, ngành chức năng trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị; trong xây dựng phát triển các mô hình phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội; trong thực hiện tuyên truyền đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; tuyên truyền làm tốt công tác tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục nhân rộng mô hình phát huy vai trò Phật giáo tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.
    4. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh
    - Nâng cao chất lượng Mặt trận các cấp tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục và thực thi pháp luật trong nhân dân. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đề án, chương trình, chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền thành phố; đề xuất các ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tổ chức lấy ý kiến của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động và chương trình hành động của MTTQVN các cấp nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.
    - Thành lập Ban tư vấn trên các lĩnh vực. Xây dựng chương trình giám sát năm 2019 theo hướng tập trung lựa chọn những nội dung, lĩnh vực được đông đảo nhân dân quan tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại cơ sở để giám sát; đồng thời chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả chương trình giám sát, phản biện xã hội đã đề ra. Tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát của BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị thành phố theo chương trình phối hợp đã ký kết.
    - Tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống Mặt trận các cấp thành phố theo Kế hoạch số 135/KH-MTTQ-BTT ngày 30/3/2018 của Ban Thường trực UBMT tỉnh về “Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020.
    - Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng phối hợp tiếp công dân, chủ động phối hợp với chính quyền tham gia giải quyết và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nâng cao chất lượng tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
    5. Thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
    - Tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện hiệu quả công tác tinh gọn bộ máy tổ chức Mặt trận các cấp thành phố theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Kế hoạch số 65-KH/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ sáu, khóa XII.
    - Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp thành phố theo hướng tập trung làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò Ủy viên UBMT các cấp, tranh thủ hiệu quả hoạt động của các Ban tư vấn và đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực; tổ chức các cuộc vận động, phong trào nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
    - Xây dựng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở; phối hợp với BTV Đảng ủy, chính quyền các phường trong chỉ đạo, phối hợp hoạt động của Mặt trận cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Mặt trận phường, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Mặt trận hiện nay, gắn với thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.
    - Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND với UBMT và các tổ chức đoàn thể. Phát huy vai trò chủ trì hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện chương trình hành động của Mặt trận. Quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ hoạt động của các tổ chức thành viên, nêu cao vai trò các vị uỷ viên UBMT, các cá nhân tiêu biểu, những người có uy tín trong các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo tham gia vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
    - Duy trì nghiêm túc các kỳ họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Mặt trận và các phong trào thi đua, các chương trình phối hợp. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác cho cán bộ Mặt trận cơ sở; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng năm 2019.
 

    Hội nghị tổng kết lần này cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu tham gia của các vị đại diện cho UBMT các phường, Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư, các tổ chức thành viên, nội dung chủ yếu làm rõ những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận năm 2018, đề xuất một số nội dung hoàn thiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ông Nguyễn Thanh Bảo - Phó Chủ tịch UBMT tỉnh và của Ông Trần Lam Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UBMT thành phố Đông Hà trong năm qua, đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2019: Mặt trận các cấp thành phố cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai các chương trình phối hợp hành động của mình. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tạo tiền đề mở ra thời kỳ mới cho công tác Mặt trận thành phố trong giai đoạn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với lồng ghép thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống, tuyến phố, phường, thành phố văn minh. Phát động các phong trào thi đua, các hoạt động, phần việc cụ thể thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, 10 năm Đông Hà lên thành phố… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt vai trò dân chủ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tích cực phát huy vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 65 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp…
    Tại hội nghị, UBMT thành phố và UBMT các phường đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Nhân dịp này, UBMT thành phố đã biểu dương khen thưởng 23 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018./.
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây