UBMTTQVN Thành phố Đông Hà

https://ubmtdongha.quangtri.gov.vn


KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2016 VÀ QUÝ I NĂM 2017

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQVN thành phố Đông Hà, Kế hoạch số 03/KH-UBMT-BVĐ ngày 20/02/2017 của UBMT - BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố; trong các ngày từ 18/4 đến ngày 09/5/2017, Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã có các phiên làm việc với Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” 09 phường.
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ "VÌ NGƯỜI NGHÈO" NĂM 2016 VÀ QUÝ I NĂM 2017
    Tham dự phiên làm việc có đại diện cấp ủy đảng và UBND các phường. Đoàn công tác đã được nghe Chủ tịch UBMT - Trưởng BVĐ các phường báo cáo tình hình thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2016 và quý I năm 2017; Công tác quản lý sử dụng quỹ “Vì người nghèo”; Kế hoạch phát động quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 và một số kiến nghị, đề xuất liên quan. Từ kết quả kiểm tra 09 phường, Ban Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã có kết luận như sau:
    I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
    Căn cứ Kế hoạch và chương trình công tác của UBMT thành phố, Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” các phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương, UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” các phường đã phối hợp với các tổ chức thành viên và UBND phường tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2016. Đồng thời, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ nghèo có nhà dột nát, tạm bợ, khó khăn về nhà ở, có nhu cầu xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2016 gửi lên UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” thành phố để có kế hoạch khảo sát thực tế và hỗ trợ. Kết quả đạt được cụ thể:
    - Trên cơ sở Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 9/9 Ban thường trực MTTQ-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường đã cụ thể hóa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” các phường một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và phù hợp điều kiện thực tiễn của từng địa phương.
    - Quỹ “Vì người nghèo” của phường được xây dựng và sử dụng đảm bảo theo các quy định của quy chế đề ra. Thông qua sử dụng quỹ hỗ trợ đúng đối tượng đã tạo điều kiện cho các hội nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo một cách bền vững; quỹ đã trợ giúp xây nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo có khó khăn đột xuất và mắc bệnh nan y; tặng quà trong dịp lễ tết, ngày truyền thống của MTTQVN (18/11); tặng quà con em hộ nghèo nhân dịp năm học mới…
    - Về công tác quản lý, sử dụng quỹ tại các phường: Bằng nhiều phương thức vận động như phát hành thư ngõ, thông qua các buổi sinh hoạt, họp tổ an ninh ở khu dân cư; UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” đã tích cực vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2016. Đã phát động đợt vận động cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” từ ngày 19/5 đến 18/11/2016 đạt nhiều kết quả, thu hút sự hưởng ứng, tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, công nhân lao động và các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên, các đơn vị sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn thành phố, với nhiều hoạt động phong phú như: tặng quà nhân dịp lễ, tết, trong “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết trực tiếp cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tặng đồ dùng, phương tiện sinh hoạt… Kết quả trong năm 2016, ở cấp phường đã vận động ủng hộ được 833.660.000đ/735.104.000đ, đạt 113,4,4%.  
    Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” được UBMT-BVĐ phường thực hiện tốt theo đúng quy định của nhà nước, việc mở sổ ghi chép thu chi đầy đủ, niêm yết công khai thu, chi quỹ rõ ràng, minh bạch, không có thất thoát và lãng phí. Công tác trợ giúp hộ nghèo được các ban công tác mặt trận phối hợp cùng với Ban cán sự khu phố rà soát kiểm tra và đề xuất, đảm bảo công khai, đúng đối tượng và kịp thời. Từ nguồn quỹ của phường đã thực hiện khá tốt công tác chăm lo cho người nghèo. Trên cơ sở đó, đảm bảo tốt chất lượng, tiến độ thời gian việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
    - UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường đã phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện cho các thành viên Ban vận động. Duy trì và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên trong công tác lãnh, chỉ đạo vận động quỹ, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo trên địa bàn, trong công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng khó khăn... Đồng thời, định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.
    - UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ thu-chi quỹ “Vì người nghèo” phục vụ cho công tác kiểm tra. Việc quản lý, sử dụng quỹ của phường đảm bảo đúng mục đích.
    II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ:
    Bên cạnh những kết quả những đạt được, trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện vận động ủng hộ, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” của UBMT-BVĐ quỹ các phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể:
    - Hồ sơ quản lý quỹ chưa đảm bảo, chứng từ, sổ sách theo dõi còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. (UBMT-BVĐ quỹ “VNN” Phường 1, 3, 5, P. Đông Thanh, Đông Lễ, Đông Lương)
    - Công tác lãnh đạo và phối hợp thực hiện của đảng ủy, chính quyền địa phương, sự cam kết giữa BVĐ và các thành viên BVĐ cơ sở còn thiếu chặt chẽ và đạt hiệu quả chưa cao.
    - Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Công tác vận động quỹ  “Vì người nghèo” của một số địa phương nói chung chưa thực sự huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng dân cư và của đa số các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn. Mức vận động ủng hộ quỹ trong nhân dân còn thấp so với chỉ tiêu vận động ủng hộ (UBMT-BVĐ quỹ “VNN” Phường 2). Chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn thực hiện CVĐ đối với cán bộ công chức phường tại địa phương.
    - Hiệu quả hoạt động trên một số mặt của UBMT-BVĐ quỹ một số phường còn hạn chế. (UBMT-BVĐ quỹ “VNN” Phường 1, 4, P. Đông Lương)
    - Hoạt động trợ giúp của nguồn quỹ cũng như công tác truyên truyền vận động của Ban vận động các đơn vị chưa tạo động lực cho người nghèo ý thức vượt nghèo bền vững, người nghèo còn trông chờ, ỉ lại sự trợ giúp của Nhà nước. Quỹ tồn dư còn nhiều do chưa xây dựng kế hoạch cụ thể hỗ người nghèo, cũng như thực hiện các mô hình sinh kế cho người nghèo, đa dạng hóa trong việc chi hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo, như khó khăn, đau ốm, hoạn nạn… (UBMT-BVĐ quỹ “VNN” Phường 2, 3, 4, 5, P. Đông Giang, Đông Thanh, Đông Lương)
    III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:
   Trên cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ địa phương, chủ trương giảm nghèo của chính quyền các cấp, các kế hoạch, hướng dẫn của MTTQVN thành phố; thời gian tới, yêu cầu UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” các phường cần tích cực, chủ động và đẩy mạnh hơn nữa trong công tác vận động ủng hộ, quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
    1. UBMT các phường cần kiện toàn củng cố Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” phường đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vận động. Bổ sung xây dựng lại quy chế quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” theo nội dung Quy chế số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT, ngày 29/12/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 và phù hợp với  thực tế ở địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt việc thu - chi các nguồn quỹ, phải lập sổ theo dõi sử dụng quỹ, chứng từ thu - chi đầy đủ đảm bảo đúng theo nguyên tắc quy định của nhà nước.
    2. Ủy ban MTTQ phường cần xây dựng kế hoạch vận động quỹ trên cơ sở chỉ tiêu giao, dự kiến giao chỉ tiêu vận động phù hợp với thực tế của các khu phố ở đơn vị mình để huy động quỹ có hiệu quả hơn, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.
    3. Cần đầu tư nghiên cứu cụ thể các hình thức hỗ trợ nhằm phát huy hiệu quả, hướng đến giúp hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở trong việc huy động nguồn quỹ. Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính đối với quỹ. Bên cạnh đó, Thường trực UBMT-BVĐ quỹ “Vì người nghèo” phường cần phối hợp chặt chẽ với UBND, các tổ chức thành viên, các phòng, ngành liên quan để xác định chính xác đối tượng thụ hưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quản lý và sử dụng quỹ trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các vi phạm liên quan đến quản lý và sử dụng quỹ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
    4. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 đạt, vượt chỉ tiêu trên giao và đảm bảo tiến độ thời gian quy định. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân nắm bắt, hiểu sâu về mục đích, ý nghĩa việc ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng tích cực và tổ chức thực hiện hiệu quả việc ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, nhất là “Đợt cao điểm vì người nghèo” năm 2017 (từ 19/5/2017 đến ngày 17/11/2017).
    5. Thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nắm chắc tình hình hộ nghèo trên địa bàn, đề ra các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể phù hợp, phối hợp hỗ trợ giúp đỡ thiết thực, góp phần hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường và thành phố nói chung. Trong đó, cần có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức thành viên trong công tác giảm nghèo, nhất là đối tượng nghèo, khó khăn thuộc các đoàn thể.
    6. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, MTTQVN phường cần tham mưu cho đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch giảm nghèo thông qua các chỉ tiêu vận động cam kết cho các tổ chức thành viên, các chi bộ… để thật sự thấm nhuần đạo lý “tương thân tương ái”  ở khu dân cư.  
    Bên cạnh đó, các thành viên Ban vận động cần phát huy hết vai trò, tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ để tạo được sức mạnh tập thể trong công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, công tác giảm nghèo của địa phương; trong đó, UBMT phường phải làm tốt vai trò khâu nối giữa các thành viên Ban vận động. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban vận động trong tình hình mới./.
                                                                Văn phòng UBMT thành phố 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây